Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Zakres działania

(Wersja opublikowana)
Zakres działania KP PSP w Ostrowcu Św.
Państwowa Straż Pożarna z racji jej zadań określonych w ustawach m. i. w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, stanowi służbę - organ administracji rządowej. Konstytucja postanawia, iż państwo zapewnia bezpieczeństwo obywateli powierzając realizację tych zadań Radzie Ministrów, a tym samym wojewodom, którzy są przedstawicielami Rady Ministrów w województwie, i jako organy administracji rządowej wykonują w imieniu Rady Ministrów - na obszarze kraju oraz w imieniu wojewody na obszarze województwa, zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ratownictwem, w zakresie ustalonym ustawami. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Wobec powyższego Państwowa Straż Pożarna jest służbą - organem administracji rządowej o charakterze ratowniczym i inspekcyjno - kontrolnym. Funkcje inspekcyjno - kontrolne wykonywane są zawsze w imieniu państwa i wyłącznie przez organy administracji rządowej. Uznano jako zasadę, iż organem zespolonej administracji rządowej w województwie jest wojewoda, który na obszarze województwa wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy komendanta wojewódzkiego PSP. Przy czym - komendant wojewódzki wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach. Natomiast w imieniu własnym zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu wykonuje komendant powiatowy, który jest również właściwym organem w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej. Podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej określa Art. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 1340 z późn. zm.), który mówi: 1. Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 2. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy: 1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; 3) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze; 4) kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności; 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; 6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności; 7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych; 8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 9) realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. 3. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, zwani dalej "strażakami".
Wprowadzil: Sławomir Okrutny 2006-12-11 13:32:12
Zmienil: Karol Gębusia 2014-12-18 09:17:01
Zatwierdzil: Karol Gębusia 2014-12-18 09:17:09
Przeczytano: 5980 razy.
Wersja archiwalna z 2007-02-03 16:31:12 (Wersja opublikowana)
Zakres działania KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2007-01-23 14:27:59 (Wersja opublikowana)
Zakres działania KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2007-01-23 14:12:05 (Wersja opublikowana)
Zakres działania KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2007-01-23 14:08:59 (Wersja opublikowana)
Zakres działania KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2007-01-23 13:45:30 (Wersja opublikowana)
Zakres działania KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2007-01-23 13:41:27 (Wersja opublikowana)
Zakres działania KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2007-01-23 13:19:44 (Wersja opublikowana)
Zakres działania KP PSP w Ostrowcu Św.
Wersja archiwalna z 2006-12-11 13:33:16 (Wersja opublikowana)
Zakres działania KP PSP w Ostrowcu Św.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów