Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Zakres Działania

(Wersja opublikowana)
Zakres działania Komendy Miejskiej
Zakres działania Komendy Miejskiej określa Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej oraz Regulamin Organizacyjny KM PSP w Kielcach zatwierdzony przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 28.02.2003 r.

KOMPETENCJE
Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Miasta i Powiatu zgodnie z postanowieniami art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002r.), wykonuje komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej,
Komendant Miejski kieruje pracą Komendy Miejskiej przy pomocy dwóch Zastępców Komendanta Miejskiego.
Komendant Miejski realizuje zadania wynikające z postanowień art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r.) tj. :
1) kieruje Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
2) organizuje jednostki ratowniczo-gaśnicze,
3) organizuje na obszarze miasta i powiatu krajowy system ratowniczo-gaśniczy,
4) dysponuje i kieruje siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze miasta i powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5) organizuje i prowadzi akcje ratownicze,
6) współdziała z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
7) rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia,
8) opracowuje plany ratownicze na obszarze miasta i powiatu,
9) nadzoruje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
10)wykonuje zadania zakresu ratownictwa,
11)wstępnie ustala przyczyny oraz okoliczności powstania
i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
12) organizuje szkolenia i doskonalenia pożarnicze,
13)szkoli członków ochotniczej straży pożarnej,
14)współdziała z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.Komendant Miejski wyznacza Zastępcom Komendanta Miejskiego zakresy ich działania.
Ustala się funkcję Zastępców Komendanta Miejskiego:
1) I Zastępcy Komendanta Miejskiego,
2) II Zastępcy Komendanta Miejskiego.
Podczas nieobecności Komendanta Miejskiego jego zadania i kompetencje realizuje I Zastępca Komendanta Miejskiego,
Podczas nieobecności Komendanta Miejskiego i I Zastępcy Komendanta Miejskiego, ich zadania i kompetencje realizuje II Zastępca Komendanta Miejskiego,
Szczegółowe zadania, odpowiedzialność i uprawnienia Zastępców Komendanta Miejskiego określają zakresy czynności.

Wydziałami kierują Naczelnicy Wydziałów przy pomocy Zastępcy Naczelnika, a Wydziałem Finansów Główny Księgowy przy pomocy swojego Zastępcy, Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą kieruje Dowódca przy pomocy Zastępcy.
Sekcją kieruje Kierownik Sekcji.
Naczelnicy Wydziałów / Główny Księgowy / zapewniają, każdy w swoim zakresie działania, realizację zadań należących do obowiązków Komendanta Miejskiego, jako organu w postępowaniu administracyjnym oraz zadań wynikających z funkcji Komendy Miejskiej określonych przepisami prawa.

Do zadań Naczelników Wydziałów / Głównego Księgowego / oraz Dowódcy JRG PSP należy w szczególności:
1) należyte zorganizowanie pracy w wydziale i zapoznanie podległych strażaków (pracowników cywilnych) z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
2) analizowanie nadzorowanych dziedzin działalności komendy
i podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwiązywania występujących problemów,
3) zapewnienie sprawności i efektywności w podejmowanych działaniach wydziału, a także ich zgodności merytorycznej i formalnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz dyspozycjami służbowymi,
4) zapewnienie kontroli wewnętrznej i dyscypliny służby (pracy),
5) określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy,
6) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa,
7) współdziałanie z właściwymi jednostkami i organizacjami, a także innymi wydziałami Komendy Miejskiej w sprawach objętych zakresem działania kierowanego wydziału,
8) organizowanie szkoleń wewnętrznych w wydziałach,
9) współdziałanie z właściwymi wydziałami Komendy Wojewódzkiej PSP.
Wprowadzil: Piotr Sokól 2004-06-22 10:13:58
Zmienil: Piotr Sokól 2004-06-22 10:13:58
Zatwierdzil: Piotr Sokól 2004-06-22 10:16:23
Przeczytano: 4050 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów