Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

ZAKRES DZIAŁANIA

(Wersja opublikowana)
Komendant Powiatowy PSP przy pomocy Komendy Powiatowej PSP wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Powiatu Sandomierskiego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002r.), a w szczególności: 1) jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej, 2) w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do: a) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, b) wstrzymania robót (prac), zakazania użytkowania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru, 3) przynajmniej raz w roku lub na każde polecenie starosty, składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu, 4) wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, 5) informuje niezwłocznie Komendanta Wojewódzkiego PSP, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu, 6) współpracuje z radą powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu, 7) współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu, 8) przedkłada staroście do zatwierdzenia programy działania komendy powiatowej, 9) przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego, 10) zajmuje stanowisko w sprawie przekazania do użytku obiektów budowlanych, 11) uzgadnia plany operacyjno – ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska, 12) przeprowadza kontrole na zlecenie starosty, 13) uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy, 14) opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Wprowadzil: D. Kułaga 2003-07-24 10:33:47
Zmienil: D. Kułaga 2003-12-08 15:18:11
Zatwierdzil: Dorota Kułaga 2014-11-21 10:41:50
Przeczytano: 3755 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów