Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Zadania i kompetencje

(Wersja opublikowana)
Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Art. 13 ust. 6,7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ) należy:
  1)  kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
  2)  organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
  3)  organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
  4)  dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
  5)  kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
  6)  analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
  7)  organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
  8)  współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
  9)  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
  11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
  13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
  14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
  15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
  16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
  17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.
 Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:
  1)  współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  2)  przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  3)  realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.
Wprowadzil: Mariusz Czapelski 2008-10-30 09:17:14
Zmienil: Mariusz Czapelski 2016-11-09 10:12:29
Zatwierdzil: Mariusz Czapelski 2016-11-09 10:12:45
Przeczytano: 4937 razy.
Wersja archiwalna z 2016-11-09 10:09:31 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-11-09 10:08:58 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-11-09 10:03:49 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów