Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Włoszczowa Publikacje

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE ZA 2004 ROK Włoszczowa luty 2005 r. Słowo wstępne Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie prezentuje Państwu kolejne ósme wydanie Biuletynu Informacyjnego. W niniejszym wydaniu przedstawiamy dane dotyczące prowadzonej przez nas działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2004r. Zgodnie z zapisem ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 r. pracą komendy powiatowej kieruje Komendant Powiatowy , do którego zadań należą: 1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej, 2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych, 3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania, 5) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, 6) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie, 7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 8) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu, 9) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 10) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa, 11) wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia, 12) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego, 13) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych, 14) współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Z powyższego wynika, że zadania te obejmują szerokie spektrum działań, w tym m. in. organizowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Związkiem OSP RP w celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo to, zapewniamy przez świadczenie następujących form ratownictwa: 1) walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, 2) ratownictwo techniczne, 3) ratownictwo chemiczne, 4) ratownictwo ekologiczne, 5) ratownictwo medyczne, 6) współpracę z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ww. zadania realizowane są głównie przez podmioty wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego , którego trzon stanowi Państwowa Straż Pożarna (finansowana z Budżetu Państwa) oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (tworzone i finansowane przez samorząd terytorialny). Osiągnięcie optymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu w sytuacji ograniczonych możliwości finansowych poszczególnych podmiotów jest możliwe tylko na płaszczyźnie współpracy i połączenia sił. W 2004 r. dzięki wspólnemu zaangażowaniu środków z Budżetu Państwa, samorządów terytorialnych i innych podmiotów zakupiono nowy, ciężki samochód pożarniczy marki MAN. Powyższy zakup znacząco poprawił możliwości taktyczne PSP przy prowadzeniu akcji , wymagających użycia dużych ilości wody (np. pożary stodół, pożary lasów itp.). Aktualnie na terenie powiatu włoszczowskiego funkcjonuje 61 jednostek OSP, z czego 11 jest włączonych do KSRG. W trakcie rozpatrywania są wnioski o włączenie OSP Kossów i OSP Dobromierz do KSRG. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu doposażono w sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego, aktualnie na terenie powiatu oprócz Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie, zestawy tego typu posiadają następujące jednostki ochotniczych straży pożarnych: w Moskorzewie, w Kossowie i w Krasocinie. W 2004 r. rozpoczęto prace remontowo – budowlane strażnicy dla KP PSP we Włoszczowie , planowane zakończenie powyższej inwestycji przewidziane jest na 2006 r. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami podejmowanych działań przez poszczególne wydziały KP PSP we Włoszczowie w 2004 r. – które prezentujemy w dalszej części biuletynu. I. Działalność Kontrolno-Rozpoznawcza 1. Charakterystyka powiatu Teren działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie obejmuje 6 gmin, o łącznej powierzchni 906 km2. Powierzchnia powiatu ma charakter równinno - wyżynny. Najwyższe wzniesienie na powiecie włoszczowskim znajduje się na terenie gm. Kluczewsko tzw. Bukowa Góra /336 m. n.p.m./. Góra ta jest zalesiona /las bukowy/ i należy do Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Łączna powierzchnia lasów na terenie powiatu wynosi – 36840 ha Lasy te sa zaliczane do I kategorii zagrożenia pożarowego. Przez teren powiatu przepływaja rzeki Czarna, Pilica, Kurzelówka. Rzeki te w pewnych porach roku mogą stwarzać zagrożenie powodziowe. Pozostałe akweny wodne to zazwyczaj stawy hodowlane. Na terenie powiatu znajduje się 148 miejscowosci, w tym jedno miasto : Włoszczowa. Jest to teren w większości rolniczy z przewagą gospodarstw małych i średnich, o powierzchni od 1 do 4 ha. Ogółem na terenie powiatu zarejestrowanych jest 8299 indywidualnych gospodarstw rolnych. Na terenach wiejskich, poza nielicznymi zakładami produkcyjnymi, na uwagę zasługują budynki szkolne. Na terenie powiatu włoszczowskiego znajdują się : Ä 4 szkoły średnie, Ä 2 internaty, Ä 38 szkół podstawowych. Szkoły średnie w zasadzie mieszczą się w budynkach względnie nowych i dobrze utrzymanych, natomiast szkoły podstawowe, a szczególnie 3 klasowe, niejednokrotnie zlokalizowane są w budynkach starych o złym stanie technicznym, wyeksploatowanych instalacjach elektrycznych. Często obiekty te posiadają wiele elementów drewnianych łącznie ze stropami i schodami będącymi jedyną drogą ewakuacyjną. Poszczególne gminy mimo skromnych środków finansowych na oświatę, podejmują starania mające na celu poprawę warunków nauki i jednocześnie warunków przeciwpożarowych w szkołach. Do innych obiektów na terenie wiejskim zaliczyć należy budynki : ośrodków zdrowia, poczty, kościołów, urzędów gmin, banków (głównie banki spółdzielcze), biblioteki . Powierzchnia powiatu ogółem wynosi 906 km2 W rozbiciu na gminy: Ä Gmina Włoszczowa - 255 km2 Ä Gmina Krasocin - 193 km2 Ä Gmina Secemin - 164 km2 Ä Gmina Kluczewsko - 137 km2 Ä Gmina Radków - 86 km2 Ä Gmina Moskorzew - 71 km2 Ilość miejscowości w rozbiciu na gminy: Ä gmina Włoszczowa - 31 Ä gmina Krasocin - 41 Ä gmina Radków - 13 Ä gmina Secemin - 19 Ä gmina Moskorzew - 13 Ä gmina Kluczewsko - 31 .............................................. ogółem - 148 2. Potencjalne zagrożenia powiatu: • W transporcie drogowym i kolejowym • Zagrożenie powodziowe • Zagrożenia przemysłowe Szlakami komunikacyjnymi przewożone są następujące materiały niebezpieczne; Trasy kolejowe: • chlor, • tlenek etylenu, • materiały wybuchowe, • amoniak. Trasy drogowe: • paliwo płynne i gazowe, • gaz propan – butan, • materiały wybuchowe. Potencjalne zagrożenie przemysłowe stwarzają m.in. zakłady • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, • Efektor, • Lhoist Bukowa, • Zakład Stolarki Budowlanej STOLBUD Potencjalne zagrożenia pożarowe stwarzają duże kompleksy leśne występujące na terenie powiatu (lasy stanowią 40,6% obszaru powiatu). W okresie roku 2004 wydział kontrolno- rozpoznawczy, realizując zadania kontrolno – rozpoznawcze przyjęte na ten rok, przeprowadził ogółem 228 kontroli obejmujących 535 obiektów, w tym: · 91 obiektów użyteczności publicznej , · 14 obiektów zamieszkania zbiorowego, · 123 obiekty mieszkalne wielorodzinne , · 8 obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży , · 167 obiektów produkcyjne i magazynowe, · 20 obiektów resortu leśnego , · 120 obiektów gospodarstw rolnych. Powyższe dane przedstawiono na wykresie W czasie wykonywania czynności kontrolno rozpoznawczych stwierdzono ogółem 399 nieprawidłowości, w tym m.in.: · 156 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów użyteczności publicznej, · 77 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów produkcyjnych i magazynowych , · 16 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów zamieszkania zbiorowego , · 38 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów gospodarstw rolnych, · 104 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, · 24 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego innych obiektów. Powyższe dane przedstawiono na wykresie: W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: · stanu instalacji użytkowych – w 122 obiektach, · wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy – w 56, · warunków ewakuacji – w 25, · zaopatrzenia wodnego – w 15, · opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 34, · inne 43. Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komenda Powiatowa PSP wszczęła 68 postępowań nakazowo – egzekucyjnych, w wyniku których wydano stosowne decyzje administracyjne. Dokonano 42 odbiorów obiektów przekazywanych do użytkowania. Były to m.in.: · Hala suwnicy poligonowej ZPUE Włoszczowa, · Stacje paliw LPG we Włoszczowe, Moskorzewie, Chlewskiej Woli, Stojewsku, · Kurnik w Jakubowicach i Kwilinie, · Hala produkcyjno – magazynowa w Seceminie, · Dom weselny we Włoszczowe, · Dom dla osób starszych i bezdomnych w Mękarzewie, · Hala produkcyjna oraz magazynów wyrobów gotowych w Świdnie, · Sala gimnastyczna w Bebelnie, · Sieci wodociągowej w Kuczkowie, Wolicy, Żeleźnicy, · Kotłowni olejowej w Krasocinie. Stanowisko KP PSP w sprawie odbiorów tych obiektów było następujące: · Postanowienie o dopuszczeniu do użytkowania, z uwagami – 10, · Postanowienie o dopuszczeniu do użytkowania, bez uwag – 18, Podejmowano także inne działania, a mianowicie : - dokonano aktualizacji „Katalogu zagrożeń pożarowych powiatu”, zwłaszcza w zakresie sporządzenia wykazu dróg kolejowych i drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne. - opracowano analizę zagrożenia pożarowego w podstawowych grupach obiektów, tj.: a) obiektów oddawanych do użytkowania, b) zakresu wstępnego ustalenia przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, c) administracji leśnej, d) letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, e) punktów obrotu materiałami pirotechnicznymi, f) obiektów wyposażonych w Instalację Sygnalizacji Alarmowej. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych: - opracowano analizę zagrożenia powodziowego powiatu, - prowadzono kontrolę w obiektach zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, - przeprowadzono Turnieje Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turnieje prowadzono w gminach: a) Kluczewsko, b) Secemin, c) Krasocin, d) Włoszczowa, e) Radków, W gminie Moskorzew nie prowadzono eliminacji w ramach turnieju. Zorganizowano także turniej na szczeblu powiatu, który odbył się w budynku Starostwa Powiatowego. Organizacja turniejów polegała na przygotowaniu pytań testowych, zarówno pisemnych jak i ustnych, dla grup młodszych i starszych oraz uczestnictwo w jury poszczególnych konkursów. Co sześć miesięcy prowadzona jest ocena stanu realizacji monitoringu pożarowego. Na terenie powiatu włoszczowskiego istnieją cztery obiekty, które posiadają instalację sygnalizacyjno – alarmową (PKO BP we Włoszczowie, Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, Szpital Powiatowy we Włoszczowie, Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie). Tylko dwa z ww. obiektów są zobowiązane do podłączenia ISA z tutejszą Komendą, tymi obiektami są: Szpital Powiatowy oraz Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie. W tym zakresie wydano stosowne decyzje administracyjne nakazujące podłączenie ISA z tutejszą Komendą. W ramach działań usprawniających realizacje czynności kontrolno – rozpoznawczych uczestniczono w naradach szkoleniowo – instruktażowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP. Tak jak i w latach ubiegłych , najwięcej nieprawidłowości w kontrolach obiektów dotyczyło podręcznego sprzętu gaśniczego /złe oznakowanie rozmieszczenia, brak badań okresowych/ oraz instalacji użytkowych /elektrycznej i odgromowej/. II. Sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej i ich funkcjonowanie na terenie powiatu włoszczowskiego Rozmieszczenie oraz możliwości taktyczno-techniczne sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na terenie powiatu włoszczowskiego nie gwarantowały obecnie warunków niezbędnych do realizacji zadań ratowniczych równomiernie na całym obszarze chronionym. W trudnej sytuacji znajduje się teren gminy Krasocin, gdzie czas dojazdu strażaków z JRG Włoszczowa ze specjalistycznym sprzętem do najdalszego punktu w ww. gminie wynosi pow. 20 min. W związku z powyższym tut. komenda podjęła starania mające na celu doposażenie i przeszkolenie druhów OSP z gminy Krasocin w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który pozwoliłby podjąć pierwsze, niezbędne czynności ratownicze. W miesiącu październiku jednostka OSP Krasocin zakupiła zestaw ratowniczy firmy Holmatro składający się z : nożyco-rozpieracza, węży hydraulicznych, pompy hydraulicznej o napędzie spalinowym,. Zakup tego sprzetu został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa i pieniędzy otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śordowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Gminy Krasocin. Przed otrzymaniem ww. zestawu 4 członków OSP Krasocin zostało przeszkolonych w zakresie obsługi sprzetu ratownictwa drogowego. Jest to już trzecia jednostka OSP z terenu powiatu włoszczowskiego, która posiada specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego. W roku 2003 ww. sprzęt zakupiła jednostka OSP Moskorzew, a w roku 2000 jednostka OSP Kossów (gmina Radków). Obecnie na terenie powiatu działa 61 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 48 jednostek to OSP typu „S” (łącznie jednostki te posiadają 21 samochodów gaśniczych lekkich, 27 samochodów średnich i 2 samochody gaśnicze ciężkie). Dotychczas 11 z tych jednostek zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Komenda Powiatowa PSP wystąpiła o włączenie do KSRG kolejnych dwóch jednostek tj. OSP Kossów i OSP Dobromierz. Jednostki administracyjne na terenie powiatu posiadają na swoim terenie następujące ilości OSP: gmina Krasocin 13 jednostek (2 w KSRG), gmina Kluczewsko 10 jednostek (1 w KSRG), gmina Moskorzew 8 jednostek (2 w KSRG), gmina Radków 7 jednostek (1 w KSRG), gmina Secemin 10 jednostek (2 w KSRG), gmina Włoszczowa 13 jednostek (3 w KSRG). Celem zapewnienia sprawnego systemu zwalczania dużych pożarów, klęsk żywiołowych i innych niebezpiecznych zdarzeń na terenie powiatu, została powołana Rozkazem nr 2/2004 Komendanta Powiatowego Odwodowa Kompania Pożarnicza. Kompania ta jest sformowana w ten sposób , aby poszczególne plutony mogły prowadzić samodzielną działalność ratowniczo-gaśniczą. Po wyjeździe kompanii poza teren powiatu, została wyznaczona jednostka OSP Czarnca do zabezpieczenia terenu powiatu i miasta Włoszczowa. Schemat organizacyjny kompanii przedstawia się następująco: D-ca kompanii - kpt. Paweł Chrabąszcz Z-ca d-cy kompanii - kpt. Zbigniew Starzyk D-ca Plutonu I - asp. sztab. Dariusz Gieroń D-ca Plutonu II - st.asp. Piotr Galant D-ca Plutonu III - asp. Zbigniew Domoradzki. W skład Powiatowej Odwodowej Kompanii Pożarniczej powołuje się następujące jednostki OSP : Pluton I Pluton II Pluton III - OSP Krasocin - OSP Oleszno - OSP Radków - OSP Kluczewsko - OSP Secemin - OSP Chlewice - OSP Kurzelów - OSP Wola Wiśniowa - OSP Moskorzew Jednostki rezerwowe: - OSP Kossów, - OSP Żelisławice. W przypadku zadysponowania kompanii i IRG do działań ratowniczo- gaśniczych , wyznacza się : a) na zabezpieczenie powiatu OSP Konieczno, OSP Kossów, b) na zabezpieczenie miasta Włoszczowy OSP Czarnca. Wszystkie 11 jednostek wchodzących w skład KSRG, jest dostatecznie przygotowanych do prowadzenia działań gaśniczych. Jednostki OSP włączone do KSRG, są każdego roku dofinansowywane z budżetu państwa. W ub. roku wystąpiono z wnioskami o dofinansowanie do Komendanta Głównego PSP na ogólną kwotę 50 770 zł. Pieniądze otrzymane z dotacji przeznaczane są w głównej mierze na środki ochrony indywidualnej druhów – ubrania specjalne, hełmy, rękawice, także na nowoczesny sprzęt łączności bezprzewodowej, selektywnego alarmowania i sprzęt ratowniczy. Wysokość otrzymanych kwot przez poszczególne jednostki OSP przedstawia się następująco: OSP Kurzelów - 6100 zł, OSP Czarnca - 4360 zł , OSP Wola Wiśniowa - 4570 zł, OSP Kluczewsko - 5920 zł , OSP Krasocin - 11 900 zł , OSP Oleszno – 4860 zł, OSP Secemin – 4300 zł, OSP Żelisławice – 2850 zł , OSP Radków – 1850 zł, OSP Moskorzew – 2710 zł, OSP Chlewice – 1350 zł. Razem powiat włoszczowski : 50 770 zł Analizowany okres był okresem intensywnej współpracy z organami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Kadra Komendy Powiatowej brała udział w 14 zebraniach sprawozdawczych, 4 posiedzeniach Zarządu Powiatowego ZOSP RP,a także w różnych uroczystościach okolicznościowych. Przedstawiciele Komendy uczestniczyli w pracach komisji sędziowskich, podczas 6 gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.. Komenda Powiatowa PSP we Włoszczowie była współorganizatorem Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeprowadzonych we Włoszczowie. Komenda Powiatowa była organizatorem powiatowych ćwiczeń zgrywających dla jednostek PSP i OSP wchodzących w skład powiatowej kompanii pożarniczej na obszarach leśnych Nadleśnictwa Włoszczowa – „CMK” oraz na obiekcie Stolbudu S.A. . Ćwiczenia poprzedzone były szkoleniem teoretycznym przeprowadzonym z zakresu zasad prowadzenia działań gaśniczych na tego typu terenach, sposobów podawania wody na duże odległości oraz posługiwania się bezprzewodowym sprzętem łączności, będącym na wyposażeniu ćwiczących jednostek. Podczas ćwiczeń przeprowadzono kontrole jednostek dotyczące przede wszystkim sprawdzenia ważności dokumentów samochodów i kierowców, a także aktualizacji niezbędnych danych. W ćwiczeniach poza siłami PSP i OSP udział brały także służby i instytucje współdziałające tj. Nadleśnictwo Włoszczowa, Policja i Pogotowie Ratunkowe oraz pracownicy Stolbudu. Ponadto Komenda Powiatowa PSP we Włoszczowie w dniu 21 października br. w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przeprowadziła grę decyzyjną (ćwiczenie aplikacyjne) dotyczącą prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiekcie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. W powyższym ćwiczeniu wzięli udział członkowie Powiatowego Zespół Reagowania Kryzysowego, Starosta Powiatowy, funkcjonariusze KW i KP PSP, KP Policji, przedstwiciele firm i instytucji odpowiedzialnych za transport i zabezpieczenie medyczne ewakuowanej ludności ze szpitala. W 2004 r. Wydział Operacyjny Komendy Powiatowej PSP przeprowadził 22 wizytacje jednostek Ochotniczych Straży Pozarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. O nieprawidłowościach stwierdzonych podczas inspekcji zostały poinformowane właściwe urzędy gmin. Szkolenie OSP: ü 18 październik 2004 r. – 20 października 2004 r. – szkolenie podstawowe BHP (18 absolwentów), ü 18 październik 2004 r. – 27 października 2004 r. – szkolenie szeregowców OSP (21 absolwentów), ü 29 październik 2004 r. – 30 października 2004 r. – szkolenie z zakresu obsługi i technologii działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu hydraulicznego (19 absolwentów). III. Działalność interwencyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu włoszczowskiego za 2004 r. W bieżącym roku. Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dysponowało jednostki ratownicze PSP i OSP do 371 zdarzeń. Lp. Rodzaj zdarzenia Ilość zdarzeń : 1 Pożary 197 (53 %) 2 Miejscowe zagrożenia 154 (42 %) 3 Alarmy fałszywe 20 (5 %) 4 Razem : 371 (100 %) Ilość pożarów wg wielkości przedstawia się następująco : Lp. Wielkość pożaru : Ilość pożarów : 1 Duże 1 (1%) 2 Średnie 40 (20%) 3 Małe 156 (79%) Razem : 197 Ilość pożarów w podziale na zasadnicze grupy obiektów w latach 1999 – 2004 Lp. Rodzaje obiektów 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004r. 1. Środki transportu 2 5 7 7 5 4 2. Obiekty mieszkalne 14 11 13 14 11 15 3. Obiekty magazynowe 0 1 0 2 1 1 4. Obiekty produkcyjne 1 2 3 2 2 2 5. Lasy 60 77 25 70 124 47 6. Uprawy rolnictwo 54 55 43 136 159 99 7. Inne obiekty 27 17 14 24 33 13 8. 0biekty użyteczności publicznej 1 0 0 2 1 1 Razem 159 168 105 257 336 197 Pożary w podziale na gminy l.p. Powiat/ gmina RAZEM małe średnie duże 1 Kluczewsko 13 8 5 0 2 Krasocin 49 42 7 0 3 Moskorzew 5 2 3 0 4 Radków 15 12 3 0 5 Secemin 61 43 18 0 6 Włoszczowa 54 49 4 1 KP PSP Włoszczowa 197 156 40 1 Miejscowe zagrożenia w podziale na gminy l.p. Powiat/ gmina razem małe lokalne 1 Kluczewsko 11 1 10 2 Krasocin 22 3 19 3 Moskorzew 10 0 10 4 Radków 5 0 5 5 Secemin 6 0 6 6 Włoszczowa 100 8 92 KP PSP Włoszczowa 154 12 142 Miejscowe zagrożenia w latach 1999 – 2004 W roku 2004 w akcjach gaśniczych brało udział 193 samochody i 441 strażaków ratowników z PSP i OSP. W roku 2004 w poszczególnych gminach udział jednostek przedstawiał się następująco: OGÓŁEM JRG OSP w KSRG OSP inne Lp. Gmina OGÓŁEM samochody osoby samochody osoby samochody osoby samochody osoby 1 Kluczewsko 13 30 154 7 26 11 62 12 66 2 Krasocin 49 101 474 33 108 53 281 15 85 3 Moskorzew 5 17 100 3 10 11 66 3 24 4 Radków 15 36 183 5 18 13 62 18 103 5 Secemin 61 140 634 42 133 78 397 20 104 6 Włoszczowa 54 117 479 65 194 44 235 8 50 KP PSP Włoszczowa 197 441 2024 155 489 210 1103 76 432 W pierwszym półroczu 2004 r. do likwidacji miejscowych zagrożeń Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP we Włoszczowie zadysponowało 141 samochodów ratowniczo-gaśniczych z obsadą 173 strażaków ratowników z PSP i OSP. Ilość miejscowych zagrożeń i udział jednostek przy likwidacji tych zdarzeń przedstawia poniższa tabela (2004 r.) : OGÓŁEM JRG OSP w KSRG OSP inne Lp. Gmina OGÓŁEM samochody osoby samochody osoby samochody osoby samochody osoby 1 Kluczewsko 11 22 81 14 39 8 42 0 0 2 Krasocin 22 23 97 11 35 12 62 0 0 3 Moskorzew 10 10 49 2 7 8 42 0 0 4 Radków 5 6 29 1 4 1 4 4 21 5 Secemin 6 7 26 6 20 1 6 0 0 6 Włoszczowa 100 105 400 88 310 13 68 4 22 KP PSP Włoszczowa 154 173 682 122 415 43 224 8 43 Współdziałanie służb w ramach KSRG Lp. Gmina Pogotowie ratunkowe Pogotowie energetyczne Służby leśne Policja Straż Miejska Inne służby 1 Kluczewsko 0 2 4 38 0 5 2 Krasocin 12 0 19 43 0 11 3 Moskorzew 0 0 2 10 0 2 4 Radków 3 0 8 7 0 10 5 Secemin 3 6 8 24 0 3 6 Włoszczowa 26 6 21 155 19 12 KP PSP Włoszczowa 44 14 62 277 19 43 Analizując ilość powyższych zdarzeń stwierdza się, że samochody gaśnicze PSP i OSP wyjeżdżały w roku 2004 do likwidacji zdarzeń co 23 godz., w tym do pożarów co 43 godz. , a do miejscowych zagrożeń co 56 godz. Ilość wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP: Lp. Jednostka OSP z KSRG Ilość wyjazdów 1. OSP Czarnca 24 2. OSP Wola Wiśniowa 22 3. OSP Kurzelów 15 4. OSP Krasocin 62 5. OSP Oleszno 19 6. OSP Kluczewsko 23 7. OSP Moskorzew 13 8. OSP Chlewice 3 9. OSP Radków 15 10. OSP Secemin 45 11. OSP Żelisławice 29 12.* OSP Dobromierz 9 13.* OSP Kossów 17 14* OSP Psary 11 15* OSP Gruszczyn 13 * - spoza KSRG Wybrane akcje ratowniczo-gaśnicze 1. Dnia 3 stycznia 2004 r. w miejscowości Secemin miał miejsce pożar w kotłowni budynku mieszkalnego. Skuteczna akcja ratowniczo-gaśnicza nie pozwoliła na przeniesienie się ognia na inne pomieszczenia. Po zakończeniu działań miejsce akcji przekazano właścicielowi pod dozór i zabezpieczenie. 2. W pierwszej połowie lutego br., jednostki straży pożarnej interweniowały przy usuwaniu powalonych na jezdnię drzew tarasujących przejazd . 3. W dniu 21 lutego o godzinie 1725 we Włoszczowie miał miejsce pożar samochodu osobowego Audi 100. Spaleniu uległa przednia część samochodu tj. silnik wraz z osprzętem, koła, drzwi. Samochód wyposażony był w instalację gazową. Zbiornik z gazem nie uległ jednak rozszczelnieniu. Przed przybyciem straży podjęta była próba gaszenia pożaru gaśnicą samochodową ,jednak nie przyniosła spodziewanego efektu ze względu na gwałtowny rozwój pożaru. Działania straży polegały na podaniu jednego prądu piany ciężkiej, którym skutecznie ugaszono pożar. 4. 6 marca o godzinie 300 we Włoszczowie na ulicy Sadowej miał miejsce pożar na poddaszu domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. Działania straży polegały na wejściu na poddasze w aparatach ochrony dróg oddechowych, szybkiej lokalizacji pożaru przy użyciu gaśnicy śniegowej i oddymieniu pomieszczenia. Następnie nadpalone elementy więźby dachowej częściowo rozebrano, a tlącą się izolację dachową schłodzono wodą. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. 5. Dnia 14 marca o godzinie 1713 miał miejsce wypadek samochodu osobowego w miejscowości Oleszno. W środku samochodu osobowego uwięzione zostały dwie osoby, trzecia poszkodowana wydostała się z samochodu o własnych siłach. Po około 3 minutach od przyjazdu zastępu z JRG Wł-wa na miejsce zdarzenia przybyły karetki pogotowia, do tego czasu zabezpieczono teren akcji oraz udzielono poszkodowanym pomocy przedmedycznej tj. :, założono kołnierze usztywniające i udzielono wsparcia psychicznego poszkodowanym. Dwie osoby przekazano pogotowiu ratunkowemu i przystąpiono do uwalniania trzeciej , przy pomocy narzędzi hydraulicznych. 6. W drugiej połowie marca zanotowano pierwsze pożary traw i poszycia w lasach. 7. Na początku kwietnia 2004r. nastąpiło zwiększenie ilości pożarów traw na nieużytkach, spowodowanych najczęściej celowym działaniem człowieka. 8. W dniu 9 kwietnia o godzinie 310 w miejscowości Mrowina , miał miejsce pożar budynku drewnianego, mieszkalnego krytego eternitem. Pożarem objęty był dach i jedno pomieszczenie. Działania straży polegały na podaniu trzech prądów w natarciu i ewakuacji mienia znajdującego się wewnątrz mieszkania. Po ugaszeniu przystąpiono do rozbiórki konstrukcji dachu. W działaniach udział brały 3 jednostki straży pożarnej i 14 strażaków. Akcja trwała 3 godziny. 9. 4 maja o godzinie 137 w miejscowości Krogulec miał miejsce pożar stodoły drewnianej krytej eternitem. Dojazd jednostek do miejsca akcji utrudniał podmokły teren. Działania straży polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się stodołę. W akcji udział brało 16 strażaków, 3 samochody, akcja trwała ponad 4 godziny. 10. 8 czerwca o godzinie 1645 miał miejsce pożar kompleksu budynków gospodarskich w Seceminie na ulicy Czarneckiego. Pożar objął trzy stodoły drewniane, kryte eternitem, w zabudowie szeregowej. Działania straży polegały na podaniu 4 prądów wody w natarciu na palące się stodoły i 2 prądów wody w obronie na sąsiednie 2 obiekty, w których wykryto ogniska pożaru. Podjęte działania umożliwiły szybką lokalizację pożaru i uratowanie 2 zagrożonych obiektów. W trakcie trwania zdarzenia w odległości około 100 m, powstał nowy pożar, do którego przegrupowano 3 zastępy straży. Po ugaszeniu przystąpiono do częściowej rozbiórki spalonych obiektów. Całkowitemu spaleniu uległy 3 stodoły, płody rolne (siano, słoma) znajdujące się wewnątrz oraz drewno opałowe. Równolegle działania dochodzeniowe prowadziła Policja celem ustalenie przyczyny pożaru. W działaniach udział brało 11 samochodów bojowych i 37 strażaków. Akcja trwał ponad 4 godziny. 11. W lipcu zanotowano zwiększoną liczbę zdarzeń polegających na usuwaniu gniazd os i szerszeni z posesji. Działania prowadzono m.in. we Włoszczowie, Chlewicach, Kurzelowie. 12. 19 lipca w Tarnawej Górze miał miejsce pożar stodoły. Ogniem objęty był cały budynek. Działania straży polegały na podaniu czterech prądów wody w natarciu na palący się obiekt. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do ewakuacji zwierząt znajdujących się wewnątrz stodoły, a następnie przystąpiono do prac rozbiórkowych drewnianej konstrukcji. W działaniach udział brało 5 samochodów pożarniczych i 36 strażaków. Akcja trwała 2,5 godziny. 13. W dniu 23 sierpnia o godzinie 1725 zgłoszono, że w miejscowości Łachów miał miejsce wypadek samochodu osobowego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca zameldował, że samochód osobowy marki fiat Uno leży na boku, po uderzeniu w ogrodzenie. Poszkodowaną osobę zabrało pogotowie ratunkowe przed przybyciem straży. Na miejscu był patrol policji. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji, odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej, zebraniu i zmyciu rozlanej substancji ropopochodnej. Po zakończeniu działań samochód przekazano do zabezpieczenia policji. W akcji udział brało 4 strażaków, akcja trwała ponad godzinę. 14. W dniu 12 września o godzinie 1007 do PSK Włoszczowa , zgłoszono pożar młodnika sosnowego dwunastoletniego. Porywisty wiatr i trudnodostępny teren uniemożliwił zlokalizowanie i ugaszenie pożaru w pierwszej fazie. Na miejsce zdarzenia, z uwagi na dużą prędkość rozprzestrzeniania się pożaru zadysponowano dodatkowo 5 samochodów gaśniczych z jednostek OSP, cysternę z wodą z JRG Włoszczowa oraz samochody operacyjne z grupą operacyjną. D-ca JRG i sztab akcji po przeglądzie sytuacji oraz konsultacji z Nadleśniczym zadysponował do pożaru samoloty "Dromader", które dokonały 6 zrzutów oraz ciągnik z pługiem. Pożar rozprzestrzeniał się nadal (zmienny i porywisty wiatr, mała wilgotność ścioły) dokonujący przerzutów we wszystkich kierunkach. PSK na polecenie Komendanta Powiatowego dysponuje dodatkowe jednostki OSP. Pożar w dalszym ciągu zagraża dużemu kompleksowi leśnemu oddzielonemu jezdnią asfaltową. Na zbiorniku wodnym Zawada Dolna k. miejscowości Chotów zorganizowano punkt czerpania wody, na którym ustawiono 2 pompy pływające i jedną motopompę , korzystano też z sieci hydrantowej w miejscowości Włoszczowa. Intensywne działania zastępów straży nie pozwoliły na przerzut ognia na ten kompleks lasów.Ok.godz.17.20 pożar został zlokalizowany i zaczęto dogaszanie pożaru. Ze względu na dużą powierzchnię i zagrożenie kompleksu lasów pozostawiono na miejscu pożaru cztery zastępy straży do dogaszania i zabezpieczenia. W dniu 13.09.2004 r. 2 zastępy: 1 JRG i 1 OSP Czarnca kontynuowały dogaszanie pogorzeliska. O godzinie 8:30 na miejsce zdarzenia przybył Komendant Powiatowy st. bryg. Jacenty Socha, zapoznał się z sytuacją i zatwierdził prowadzone działania. Zużyto 360 m3 wody. Dogaszanie prowadzono na obrzeżach pogorzeliska. Ze względu na trudny dojazd do zarzewi pożaru, przeprowadzano częściową wycinkę drzew. Akcję zakończono 14 września o godzinie 800. W akcji udział brało 106 strażaków, 21 samochodów bojowych, akcja trwała 55 godzin. 15. W dniu 27 października o godzinie 4 22 w Seceminie miał miejsce pożar stodoły murowanej ,krytej eternitem. Pożar obejmował więźbę dachową oraz płody rolne znajdujące się wewnątrz stodoły. Na miejscu działała OSP Secemin, która pierwsza przybyła na miejsce zdarzenia ,podając jeden prąd wody W-52 w natarciu na palący się obiekt ,oraz jeden w obronie na sąsiedni budynek. Po dojeździe na miejsce zastępu JRG oraz OSP Żelisławice podano dodatkowo dwa prądy wody w natarciu oraz jeden w obronie na sąsiednią stodołę i szopę. Po zlokalizowaniu przystąpiono do dogaszania tlących się elementów więźby dachowej, ewakuowania zwierząt z zagrożonej szopy. Dalsze czynności polegały na rozbiórce konstrukcji dachu. W akcji udział brało 18 strażaków w 4 samochodach bojowych, akcja trwała ponad 9 godzin. 16. W dniach 19-21 listopada zanotowano zwiększoną ilość wyjazdów do przewróconych, tarasujących drogi drzew. Kilka razy zastęp GBA 3,5/16 Star 266 z JRG Wł-wa wysyłany był do wyciągania i odholowywania tarasujących drogi samochodów ciężarowych. IV. Sprawy kadrowe Zgodnie z limitem zatrudnienia przyznanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na 2004 r., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie posiada 44 etaty dla funkcjonariuszy oraz 0,5 etatu cywilnego. I. Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej PSP we Włoszczowie w 2004r. przedstawiało się następująco: 1. Według korpusu – globalnie: Lp. Korpusy Strażacy PSP wg stanuna dzień 31 grudnia 2004r. 1.2.3.4. oficerowieaspirancipodoficerowiestrażacy 7 ( 16 %)11 (25 %)16 ( 36 %)10 (23 %) Razem: 44 (100 %) 2. Zatrudnienie według systemu służby: Pracownicy w Komendzie Powiatowej PSP pracują w systemie codziennym i zmianowym. W systemie zmianowym pracuje 31 strażaków, a w systemie codziennym 13 strażaków. Funkcjonariusze systemu codziennego pełnią również służby na Stanowisku Kierowania oraz biorą udział w grupach operacyjnych Komendanta Powiatowego PSP. System służby Ilość zatrudnionych Codzienny 13 Zmianowy 31 RAZEM 44 3. Zatrudnienie według pionu służbowego: Pion służbowy Ilość zatrudnionych Operacyjny 34 Logistyki 2 Prewencji 2 Pozostałe 6 RAZEM 44 Zatrudnienie według poziomu wykształcenia: Poziom wykształcenia Zatrudnienie Ogółem Kobiety Wyższe 13 (30 %) 2 Policealne 11 (25%) - Średnie 17 ( 38%) 1 Zasadnicze 3 (7 %) - RAZEM 44 ( 100 %) 3 W 2004r. jedna osoba ukończyła uzupełniające studia magisterskie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ponadto pięć osób podnosi kwalifikacje ogólne studiując w szkołach wyższych cywilnych. 4. Zatrudnienie według wysługi lat służby i wysługi emerytalnej: WYSŁUGALAT SŁUŻBY Zatrudnienie 0 - 5 9 6 - 10 13 11 - 15 6 16 - 20 9 21 - 25 4 26 - 30 2 31 - 35 1 RAZEM 44 Z powyższej tabeli wynika, że w tutejszej komendzie pracuje dużo osób młodych, najwięcej ze stażem służby w przedziale 6 – 10 lat, 37 funkcjonariuszy, czyli 84% załogi legitymuje się stażem służby do 20 lat, a zaledwie 7 osób, czyli 16% wszystkich funkcjonariuszy posiada staż służby powyżej 20 lat. 5. Wyszkolenie pożarnicze: Wyszkolenie pożarnicze w KP PSP przedstawia się następująco: 1) 18 osób (40%) ukończyło Szkoły Aspirantów PSP (dawniej Szkoły Chorążych), 2) 16 osób (36%) posiada ukończone kursy podoficerskie, 3) 8 osób (18%) ukończyło kursy szeregowych PSP, spośród których dwie osoby, po zdanym pozytywnie egzaminie czekają na skierowanie na kurs podoficerski, 4) z dwóch nowoprzyjętych osób w 2004r. jedna przebywa aktualnie na kursie szeregowych PSP, a druga osoba będzie skierowana na taki kurs w terminie do końca 2005r. Prawie wszyscy funkcjonariusze (40 osób) posiadają szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego przewidzianego dla strażaków – ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. V. Bezpieczeństwo i higiena pracy w KP PSP we Włoszczowie . W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. nie zanotowano wypadków przy pracy w KP PSP jak i w jednostkach OSP z terenu powiatu. Statystykę wypadków zanotowanych w okresie 1999-2004 r. przedstawia poniższa tabela. Rok Ilość wypadków funkcjonariuszy PSP Ilość wypadków odnotowanych w OSP Łącznie wypadki w PSP i OSP 1999 4 0 4 2000 1 1 2 2001 2 0 2 2002 1 0 1 2003 2 1 3 2004 0 0 0 Jak wynika z powyższej tabeli stan wypadkowości w analizowanym okresie kształtuje się w przedziale od 4 wypadków do 0. Średnio odnotowano w przedziale 1999 r-2004 r. 2 wypadki w ciągu roku. Na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny w pracy w 2004 r. niewątpliwy wpływ miały następujące czynniki: - wzmożone szkolenia w zakresie bhp; a) przeszkolono wszystkich pracowników KP PSP w zakresie szkolenia okresowego b) przeprowadzono szkolenie podstawowe bhp dla jednostek OSP z terenu gminy Moskorzew, - zmniejszenie ilość akcji ratowniczych w których uczestniczyli strażacy z poziomu 527 w 2003 r. do 371 w 2004 r., - zintensyfikowanie zajęć sportowych , w celu przygotowania strażaków do wzmożonego wysiłku podczas akcji, - wprowadzono intensywny nadzór podczas prowadzenia akcji i ćwiczeń, - uzupełniono szczepienia w zakresie WZW typ B i przeciw tężcowi. Powyższe czynniki przyczyniły się do osiągnięcia optymalnego poziomu w zakresie wypadkowości w 2004 r. (brak wypadków). VI. Finanse i kwatermistrzostwo Zgodnie z uchwałą Nr 11/04 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 r. , został uchwalony plan wydatków Komendy Powiatowej PSP na 2004 r. Plan wydatków : w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 2.904.000,00 zł w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP w tym: - wydatki bieżące 1.761.000,00 zł - wydatki inwestycyjne 1.143.000,00 zł W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 7.000,00 zł Ogółem 2.911.000,00 zł W ciągu roku 2004 r. dokonano zwiększeń w planie wydatków i tak: - Uchwałą Nr XVIII/106/04 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24.06.2004r. w rozdziale 75411 o kwotę 30.000, 00 zł (zakup ciężkiego samochodu gaśniczego), - Uchwałą Nr 55/04 Zarząd Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21.10.2004 r. w rozdziale 75411 o kwotę 14.500,00 zł (uposażenie funkcjonariuszy) o kwotę 3.000,00 zł (zakup paliwa), - Uchwałą Nr 60/04 Zarząd Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25.11.2004 r. w rozdziale 75411 o kwotę 2.150,00 zł (nagrody), o kwotę 1.063,00 zł (dofinansowanie grup specjalistycznych), o kwotę 500.000,00 zł (modernizacja budynku strażnicy), o kwotę 10.000,00 zł ( dofinansowanie zakupu samochodu). Dzięki zwiększeniom budżetu, a także oszczędnościom w wydatkach płacowych i świadczeniach pracowniczych w ciągu roku dokonano niezbędnych przesunięć w planie budżetowym. Budżet roku 2004 pozwolił jedynie na częściową realizację planów dotyczących zaspokojenia potrzeb związanych z zakupem niezbędnej odzieży ochronnej, hełmów, sprzętu. W 2004 r. zakupiono na potrzeby KP PSP Włoszczowa: 1. Odzież specjalna i ekwipunek osobisty: - buty dla kadry dowódczo-sztabowej - 15 par - 2.214,18 zł., - ubranie koszarowe - 21 kpl. - 6.398,60 zł., - pas strażacki - 18 szt. - 1.739,16 zł., - podpinka wężowa - 10 szt. - 307,40 zł., - sztormiak - 22 szt. - 2.165,68 zł., - buty specjalne skórzane - 14 par - 3.745,00 zł., - hełm - 6 szt. - 4.429,80 zł., - koszulka letnia - 80 szt. - 1.712,00 zł., - środki czystości - 3.215,08 zł., Razem: 25.926,90 zł. 2.Sprzęt i armatura wodna : - przecinarka Partner K650 - 1szt - 3.679,52 zł., - pilarka spalinowa HQV353 - 1szt. - 1.758,00 zł., - drabina nasadkowa - 1kpl - 707,60 zł., - ładowarka do GP - 1szt. - 276,17 zł., - linka strażacka ZL-20 - 1szt. - 269,01 zł., - linka strażacka Zl-30 - 1szt. - 323,91 zł., - stojak hydrantowy - 1szt. - 795,44 zł., - klucz hydrantowy - 1szt. - 103,70 zł., - wąż W-25 - 4 szt. - 407,78 zł., - wąż W-75 - 10 szt. - 2.173,70 zł., - drabina DW-10 - 1szt. - 1.926,00 zł. Razem: 12.420,83 zł. Na bieżąco dokonywano zakupów materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania Komendy (tj. opał, materiały pędne i smary, środki czystości, artykuły i sprzęt biurowy). 3.Pojazdy W miesiącu grudniu zakupiono ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy do ograniczania stref skażeń z napędem 4x2 marki MAN. W finansowaniu zakupu w/w pojazdu brali udział m.in. : - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 tys. zł, - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 200 tys. zł, - Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 40 tys. zł, - Komenda Powiatowa PSP we Włoszczowie 30 tys. zł - Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach 129 tys. zł, Całkowity koszt zakupu wyniósł : 549.980,00zł. Na bieżąco dokonywano napraw , konserwacji , przeglądów pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Komendy. 4.Inwestycje W pierwszym kwartale 2004r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy modernizacji i rozbudowy obiektów PSP. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 26.04.2004r. została podpisana umowa pomiędzy PBO „KARTEL” S.A. z Jędrzejowa a KP PSP na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z zawartą umową koszt robót budowlanych stanowi kwotę : 3.611.114,49zł. Na koniec grudnia 2004r. wydatkowano kwotę : 1.699.908,43zł. Wnioski Reasumując w roku 2004 podjęto szereg działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu włoszczowskiego. W tym zakresie poczyniono następujące działania; · doposażono trzecią z kolei jednostkę OSP, tj. OSP Krasocin w sprzęt hydrauliczny do prowadzenia ratownictwa drogowego . W poprzednich latach podobny sprzęt otrzymały jednostki : OSP Moskorzew i OSP Kossów, · podjęto działania dotyczące rozszerzenia KSRG o 2 jednostki tj. OSP Dobromierz i OSP Kossów (wnioski są w trakcie rozpatrywania), · rozpoczęto prace związane z rozbudową strażnicy dla KP PSP we Włoszczowie. Przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę i przeprowadzono prace budowlane przewidziane do realizacji na 2004 r., · zakupiono nowy, ciężki samochód pożarniczy marki Man. Powyższy zakup znacząco poprawi zabezpieczenie powiatu w zakresie prowadzenia typowych działań gaśniczych. W/w pojazd nie posiada wyposażenia, w związku z powyższym w najbliższym czasie zaplanowano wyposażyć powyższy samochód w niezbędny sprzęt i armaturę, w celu doprowadzenia go do pełnej gotowości . Wszystkie ww. działania, przyczyniły się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w zakresie zwalczania skutków zdarzeń. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim osobom fizycznym i prawnym które wsparły nas, podczas realizacji powyższych przedsięwzięć. Bez tej pomocy realizacja powyższych zadań byłaby utrudniona, a czasami niemożliwa. Pomyślna współpraca pomiędzy KP PSP we Włoszczowie i w/w podmiotami oraz jednostkami samorządu terytorialnego przynosi pozytywne efekty w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie całego powiatu włoszczowskiego.
(Wersja opublikowana)
Włoszczowa- Biuletyn Informacyjny KP PSP Włoszczowa za 2007 r.

 

 

 

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY
 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE
 ZA 2007 ROK
                                      Włoszczowa, styczeń 2008 r.

 

 

I.  Charakterystyka   powiatu.

Powiat włoszczowski utworzony został w 1867 roku z zachodniej części guberni kieleckiej z czternastu gmin: Chrząstów, Irządze, Kluczewsko, Krasocin, Kurzelów, Lelów, Moskorzew, Oleszno, Radków, Rokitno, Secemin, Słupia, Szczekociny i Włoszczowa. Obszar ten wynosił około 1 400 km2 i zamieszkiwało go 49791 osób. Siedziba powiatu mieściła się we Włoszczowie przy ulicy Koniecpolskiej.

W okresie okupacji władze niemieckie połączyły powiat włoszczowskim
z jędrzejowskim, ustalając siedzibę w Jędrzejowie.

Terytorium powiatu ulegało zmianom: w latach trzydziestych XX wieku przyłączono gminę Dobromierz, po II wojnie światowej odłączono gminę Słupia, w 1960 roku włączono miasto i gromadę Koniecpol (połączoną z Chrząstowem), w 1972 roku gminę Kurzelów włączono do gminy Włoszczowa, a Oleszno do gminy Krasocin.

Na skutek likwidacji powiatów w 1975 roku teren powiatu przypisano do trzech województw: kieleckiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.

Po prawie ćwierćwieczu, w wyniku reformy administracji publicznej, od 1 stycznia 1999 roku ponownie utworzony został powiat włoszczowski. Powstał on z sześciu gmin: Kluczewska, Krasocina, Moskorzewa, Radkowa, Secemina i Włoszczowy. Na obszarze 906 km2, w 128 sołectwach, obecnie zamieszkuje 47 299 osób. Siedziba powiatu znajduje się przy ulicy Wiśniowej.

   

Mapa powiatu włoszczowskiego

istniejącego w latach 1867 - 1975                                                Mapa powiatu włoszczowskiego

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie komunikacyjne sprawia, że blisko stąd do ośrodków przemysłowych i regionalnych: 62 km do Kielc, 75 km do Częstochowy, 125 km do Katowic, 130 km do Krakowa, 140 km do Łodzi, 210 km do Warszawy. Przez południowe krańce powiatu przebiega droga krajowa nr 78, łącząca Kielce z Częstochową i Katowicami. Główny węzeł dróg krajowych krzyżuje się w centrum powiatu - we Włoszczowie. Z tego miejsca drogą nr 785 można dojechać do Radomska, drogą nr 742 do Piotrkowa Trybunalskiego, drogą nr 786 do Kielc, drogą nr 742 do Jędrzejowa, drogą nr 786 do Częstochowy, a 795 do Katowic.

Powiat włoszczowski graniczy z 6 innymi powiatami:

od północy powiatem koneckim

od północnego-wschodu powiatem kieleckim

od południa i południowego-wschodu powiatem jędrzejowskim

od zachodu powiatem zawierciańskim i częstochowskim (woj. śląskie)

od północnego-zachodu powiatem radomszczańskim (woj. łódzkie).

Południkową i równoleżnikową rozciągłość powiatu określają współrzędne geograficzne: na północy 510o04'30" N, na południu 500o37'15" N, na wschodzie 200o14'35" E, na zachodzie 190o42'25" E. Rozciągłość południkowa wynosi zatem 27'25", a równoleżnikowa - 32'10".

Powiat włoszczowski wchodzi w skład prowincji Małopolskiej, podprowincji Wyżyny Środkowo-Małopolskiej i makroregionu - Wyżyny Przedborskiej. Wyróżnia się tu pięć mezoregionów: Nieckę Włoszczowską (obejmującą zachodnią i środkową część powiatu - po obu stronach Pilicy), Pasmo Przedborsko - Małogoskie (jego środkowa
i północno-wschodnia część znajduje się na terenie powiatu), Wzgórza Opoczyńskie i Wzgórza Łopuszańskie (obejmujące północny i północno - wschodni fragment powiatu) oraz Płaskowyż Jędrzejowski (położony w południowo - wschodniej części powiatu i oddzielony od Niecki Włoszczowskiej rzeką Białą Nidą).

 

Powierzchnia powiatu ogółem wynosi  906 km2

W rozbiciu na gminy:

Ø  Gmina Włoszczowa     - 255 km2

Ø  Gmina Krasocin                        - 193 km2

Ø  Gmina Secemin                       - 164 km2

Ø  Gmina Kluczewsko      - 137 km2

Ø  Gmina Radków             -  86  km2

Ø  Gmina Moskorzew        -  71 km2

 

Ilość miejscowości w rozbiciu na gminy:

Ø  Gmina Włoszczowa           - 31

Ø  Gmina Krasocin                  - 41

Ø  Gmina Radków                   - 13

Ø  Gmina Secemin                 - 19

Ø  Gmina Moskorzew             - 13

Ø  Gmina Kluczewsko            - 31

                                    ..............................................

                                    ogółem                     - 148

 

Liczba ludnosci w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

Ä  Gmina Włoszczowa           - 20.484 tys.  /w tym miasto Włoszczowa 10.796./

Ä  Gmina Krasocin                  - 10.776 tys.

Ä  Gmina Secemin                  - 5.198   tys.

Ä  Gmina Kluczewsko            - 5.204   tys.

Ä  Gmina Radków                   - 2.672   tys.

Ä  Gmina Moskorzew  - 2.965   tys.

                        Razem                      47.299   tys.

 

 

 

 

 

Potencjalne zagrożenia powiatu

W obecnych czasach odnotowujemy coraz większy postęp cywilizacyjny
i techniczny. Skutkiem tego rozwoju jest znaczne zwiększenie istniejących
i powstawanie nowych zagrożeń życia , zdrowia ludzi oraz ich mienia. Postęp cywilizacyjny zwiększył  także ilość istniejących zagrożeń dla środowiska naturalnego. Rozwijający się przemysł, motoryzacja, a także powstawanie coraz to nowszych obiektów stwarza potencjalne źródło zagrożeń.

Na terenie powiatu włoszczowskiego zagrożenia związane są przede wszystkim z zagrożeniem pożarem i innymi miejscowymi zagrożeniami. Ze względu na ich charakter dzielimy je na:

- zagrożenia związane z istniejącym przemysłem,

- zagrożenia związane z istniejącą  infrastrukturą techniczną,

- zagrożenia związane z występowaniem kompleksów leśnych i terenów rolniczych,

- zagrożenia związane z lokalizacja powiatu,

- zagrożenie powodziowe,

- zagrożenie związane z transportem drogowym i kolejowym,

- zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi.

 

Zagrożenia związane z istnieniem kompleksów leśnych.

Powierzchnia gruntów leśnych na terenie powiatu włoszczowskiego stanowi 40,6%, ogólnej powierzchni powiatu,  co daje 36 840 ha.

Lasy te podlegają pod Nadleśnictwo Włoszczowa, Nadleśnictwo Koniecpol, Nadleśnictwo Przedbórz

 

Powierzchnia poszczególnych obszarów leśnych przedstawia się następująco :

          Nadleśnictwo Włoszczowa          – 19900 ha

                                               w tym:            - lasy państwowe    – 14700 ha

                                                                       - lasy prywatne          5200 ha

          Nadleśnictwo Koniecpol  – 23858 ha

                                               w tym:

                                               na terenie powiatu włoszczowskiego – 11919 ha

                                                                       - lasy państwowe            – 7730 ha

                                                                       - lasy prywatne                – 4189 ha

         Nadleśnictwo Przedbórz   – 34447 ha

                                               w tym:           

                                               na terenie powiatu włoszczowskiego  – 5021 ha                                                                               - lasy państwowe           – 3025  ha

                                                                       - lasy prywatne              – 1996  ha

 

Dominującym gatunkiem panującym na terenach leśnych jest sosna, która zajmuje ponad 80% powierzchni leśnej. Występujące tu drzewostany sosnowe są przeważnie jednowiekowe i jednopiętrowe, nierzadko z niewielką domieszką brzozy, dębu, świerka i modrzewia.

Struktura wiekowa drzewostanów przedstawia się następująco:

-          I klasa wieku (1-20 lat)                           - 14,3%

-          II klasa wieku (21-40 lat)                        - 16,3%

-          III klasa wieku (41-60lat)                        - 29,6 %

-          IV klasa wieku (61-80 lat)                      - 21,2%

-          V klasa wieku (81-100 lat)                     - 11,9%

-          VI klasa wieku (powyżej 100 lat)            - 6,4%

 

Zagrożenie pożarowe

Zgodnie z „Zarządzeniem  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych” lasy poszczególnych Nadleśnictw  zostały zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego, czyli do kategorii o dużym zagrożeniu pożarowym. Kwalifikacji dokonano na podstawie następujących kryteriów: procentowy udział siedliskowych typów lasu, klas wieku drzewostanów, średniej liczby pożarów w roku obliczanej co najmniej z okresu 10 lat, wartość współczynnika hydrotermicznego biorąc jego wartość z najbliższej stacji hydrometeorologicznej co najmniej za okres 5 lat oraz zanieczyszczeń przemysłowych występujących na terenie i intensywności ruchu turystycznego.

Największe zagrożenie występuje w okresie suszy letniej oraz w okresie wiosennym i częściowo jesiennym, kiedy dno lasu pokryte jest suchym runem
o dużym stopniu zapalności. Także duża penetracja przez zbieraczy runa leśnego stwarza potencjalne zagrożenie. Pożar jaki może powstać w tych okresach, będzie miał charakter pożaru przyziemnego z tendencją przejścia w pożar wierzchołkowy, szczególnie w drzewostanach sosnowych młodszych klas wieku. Okres swobodnego rozwoju pożaru, to jest od momentu jego powstania do momentu wkroczenia pierwszych sił i środków będzie się wahał od 15 do 40 minut w zależności do możliwości dojazdu oraz lokalizacji pożaru. Przy wkraczaniu pierwszych sił i środków wielkość powierzchni objętej pożarem mieści się w granicach od 0,1 ha do 1 ha. Zagrożenie stwarzają również trasy komunikacyjne (kolejowe i drogowe) biegnące przez obszary leśne  oraz  grunty rolnych graniczące z lasami, na których wypalane są trawy i ścierniska.

Punkty obserwacyjne

Tereny leśne obserwowane są przez cztery  dostrzegalnie stałe zlokalizowaną na terenie leśnictwa Perzyny i leśnictwa Gabrielów (Koniecpol) oraz leśnictwa Czarnca i Motyczno (Włoszczowa). Są to dosyć nowe dostrzegalnie o konstrukcji metalowej i betonowej . Obserwacje uruchamiane są w miesiącu marzec – kwiecień.  

Punkty czerpania wody

Punkty poboru wody do celów gaśniczych na terenach leśnych stanowią rzeki, stawy rybne i sztuczne zbiorniki.

Drogi dojazdowe i pożarowe

Drogi dojazdowe i pożarowe na terenach leśnych są przejezdne i oznakowane. Na terenach leśnych wyznaczonych jest ponad 100 odcinków dróg i dojazdów do punktów czerpania wody.  

Drogi i dojazdy wytyczone na obszarach leśnych powiatu przebiegają w sposób który pozwala jednostkom straży pożarnej na dojazd do miejsca zdarzenia bez większych utrudnień.

 

Zagrożenia związane z istniejącym przemysłem oraz z  przetwarzaniem i magazynowaniem substancji materiałów niebezpiecznych.

Struktura przemysłu na terenie powiatu jest zróżnicowana począwszy od produkcji i przetwórstwa artykułów spożywczych (przemysł mleczarski, owocowo-warzywny, młynarski) poprzez produkcję wyrobów z drewna (przemysł stolarski) kończąc na produkcji wyrobów służących budownictwu (przemysł wapienniczy, przemysł wyrobów elektroenergetycznych). W zakładach przemysłowych na terenie powiatu stosuje się i przetwarza w procesach technologicznych około 28,45 ton materiałów niebezpiecznych takich jak: amoniak, kwas azotowy, podchloryn sodu, ług sodowy, kwas solny, soda kaustyczna oraz około 2700 litrów kwasu siarkowego oraz 9,2 tony materiałów wybuchowych. Na terenie powiatu magazynowane są, 
w większości w stacjach paliw płynnych i gazowych   około 593,8m3 oleju napędowego, 344,2m3 etyliny, 92,15m3 gazu LPG, a także 1240m3 mazutu i 620m3 oleju opałowego lekkiego. Żaden z zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu nie jest zakwalifikowany do grupy zakładów  o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wg kryteriów zawartych w Dyrektywie Komisji Europejskiej (SEVESO II).

Właściwości fizyko-chemiczne materiałów niebezpiecznych, decydować będą o charakterze zagrożenia, możliwości zapalenia, zapłonu bądź wybuchu. Natomiast ich wielkości fizyczne w przypadku zaistniałego zdarzenia, będą miały decydujący wpływ na wielkość zagrożenia, to jest rozprzestrzeniania się pożaru, intensywność i zasięg strefy skażenia.

Na terenie powiatu włoszczowskiego zlokalizowane są  zakłady, w  których występują substancje lub materiały niebezpieczne. Znajdują się w nich magazynowane lub wykorzystywane w procesie technologicznym produkty destylacji ropy naftowej, rozpuszczalniki, materiały wybuchowe, amoniak, różnego rodzaju kwasy.

Rozmieszczenie na terenie powiatu zakładów magazynujących materiały niebezpieczne.

Ważniejsze zakłady magazynujące materiały niebezpieczne

 

            Stacje paliw płynnych

 

            Stacje LPG

 

            Stacje paliw płynnych i LPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenie powodziowe.

Powiat położony jest na terenie zlewni hydrograficznych dwóch rzek: Pilicy i Nidy – lewobrzeżnych dopływów Wisły. Południowo – wschodnia część powiatu odwadniana jest przez rzekę Białą Nidę bezpośrednio lub pośrednio poprzez cieki bez nazwy. Pozostała część powiatu odwadniana jest przez rzekę Pilicę, która tworzy jej naturalną zachodnią granicą. Największymi dopływami tej rzeki są Zwlecza z Jeżówką i Kurzelówką. Długość rzeki Zwleczy na obszarze powiatu wynosi  17 km, natomiast dł. jej dopływu – Jeżówki 13 km, a powierzchnia zlewni  64 km2. Zlewnia Zwleczy wraz z Jeżówką wynosi 170 km2. Powierzchnia zlewni Kurzelówki wynosi 32 km2.

Przez powiat przepływa Czarna Włoszczowska, która po części jest rzeką uregulowaną. Ponadto na obszarze gminy występuje szereg cieków, które wpadają do wymienionych rzek, kanałów, rowów melioracyjnych i stawów rybnych. Niezależnie od wymienionych rzek, cieków i stawów na całym terenie znajdują się bagna, moczary oraz oczka wodne, które spełniają rolę zbiorników retencyjnych
i maja wpływ na kształtowanie się stosunków wodnych i mikroklimatu.

Zasoby wód powierzchniowych na obszarze powiatu rozłożone są w sposób równomierny. W obrębie rozległych dolin zasoby wód powierzchniowych wzbogacane są przez stawy hodowlane oraz zbiorniki wodne. W obrębie granic powiatu na rzece Czarna Struga istnieją trzy duże kompleksy stawów hodowlanych (Nieznanowice, Biadaszek). Na rzece Jeżówce istnieje zbiornik retencyjny „Klekot”
o powierzchni 25 ha, przeznaczony do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Mniejsze stawy prywatne funkcjonują też na rzekach Pilica, Czarna Włoszczowska, Czarna Stara, Czarna Nowa, Nida.

Tereny zalewowe i poldery

Po obu stronach rzeki Czarnej Nowej od miejscowości Zeliżnica do Mieczyna wielkość zlewni 150 km2 – rzeka na terenie powiatu uregulowana stan techniczny średni. Poldery zalewowe stanowią grunty rolne (w 70 % użytki zielone).

Rzeka Nida – tereny zalewowe po obu stronach na odcinku koryta od Podłazia do Krasowa. Rzeka na tym odcinku uregulowana – stan techniczny średni.

Tereny zalewowe zlokalizowane są w okolicach rzeki Pilicy (woj. śląski – lewa strona, prawa strona woj. świętokrzyskie)

Przepływy max. notowane są w okresach roztopowych oraz w okresie czerwca.

Długość i stan wałów przeciwpowodziowych

Rzeki występujących na obszarze powiatu włoszczowskiego nie posiadają obwałowania wałami przeciwpowodziowymi.

Na terenie powiatu prowadzi się monitoring na rzecze Czarnej Włoszczowskiej w miejscowości :

Januszewice – stan ostrzegawczy wynosi : 320 cm – 400 cm  i alarmowy wynosi  400 cm

Parametry hydrologiczne głównych zbiorników retencyjnych :

Lp.

Zbiornik

Max. spiętrzenie (poziom)

Max. pojemność

Powierzchnia  (km2)

Max.

dopływ

odpływ

1

Klekot

4 m

500 000 m3

2,5

9,9 m3/s

9,9 m3/s

2

Pilczyca

3 m

375 000 m3

2

 

 

 

Występujące zagrożenie powodziowe dla miejscowości :

Lp.

Rzeka, zbiornik

Zagrożone miejscowości

Ilość osób do ewakuacji

 

1

Czarna Włoszczowska

Komorniki

12

2

Czarna Włoszczowska

Rzewuszyce

8

3

Czarna Włoszczowska

Januszewice

12

4

Czarna Włoszczowska

Jakubowice

8

5

Czarna Włoszczowska

Kluczewsko

10

6

Czarna Włoszczowska

Pliczyca

6

7

Czarna Włoszczowska

Ciemiętniki

10

8

Pilica

Bobrowniki

6

9

Pilica

Kolonia Mrowina

8

10

Pilica

Mrowina

10

11

Pilica

Dobromierz

8

12

Pilica

Rączki

12

13

Czarna

Mieczyn

22

14

Czarna

Wojciechów

10

15

Czarna

Karolinów

10

16

Czarna

Brygidów

10

 

 

 

 

 

 

Zagrożenia związane z transportem.

Stały wzrost liczby pojazdów, a co za tym idzie zwiększenie natężenia w ruchu drogowym potęguje zagrożenia dla dużych grup ludzi i środowiska naturalnego. Zagrożenie to związane jest z ruchem tranzytowym i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz słabym stanem dróg.

Drogowy transport tranzytowy (TIR) i transport materiałów niebezpiecznych odbywa się praktycznie po wszystkich drogach powiatu  i związany jest przede wszystkim z dostawami etyliny, oleju napędowego oraz gazu propan-butan do dystrybutorów paliw. Po drogach powiatu przewozi się przede wszystkim produkty ropopochodne (olej napędowy, etylina, gaz propan-butan) lecz występują też pewne ilości  amoniaku (ok. 28,96t),  oraz materiałów wybuchowych (ok. 5t).

Największe zagrożenie w drogowym transporcie materiałów i substancji niebezpiecznych odbywa się na następujących trasach:

-          trasa nr E-78 Zawiercie – Jędrzejów

-          trasa nr E-742 Przedbórz – Włoszczowa – Nagłowice

-          trasa nr E-786 Kielce – Włoszczowa – Koniecpol

Rocznie przez teren powiatu przewozi się transportem kolejowym ok. 324 wagony różnorodnych substancji niebezpiecznych stwarzających zagrożenie (chlor, amoniak,  ciekłe produkty ropopochodne, chlorek winylu, tlenek siarki, tlenek etylenu).

Kolejowy transport opiera się na dwóch trasach, z czego bardziej niebezpieczna jest trasa CMK Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie. Tą trasą przewożona jest największa ilość substancji. Newralgiczne punkty, w których może nastąpić największe zagrożenie w przypadku wycieku niebezpiecznych substancji transportowanych przez powiat to przede wszystkim tereny zamieszkałe, gdzie w wyniku zdarzenia będzie zachodzić potrzeba ewakuacji miejscowej ludności z zagrożonego terenu.

Wykaz miejscowości leżących na poszczególnych trasach po których przewożone są materiały niebezpieczne:

-E-78: Moskorzew, Damiany, Chlewice, Kolonia Chlewska

-E-742: Międzylesie, Kluczewsko, Wilczyca, Stanowiska, Dobromierz, 

             Nieznanowice, Przygradów

-E-785: Kurzelów, Danków Duży,

-E-786: Czarnca, Secemin, Brzozowa, Krasocin, Sułków, Mieczyn

-CMK: Kozia Wieś, Oleszno, Czarnca

Wszystkie trasy przebiegają przez miasto Włoszczowa.

 

Brak obwodnic drogowych na głównych szlakach komunikacyjnych, powoduje że transport odbywa się przez centrum miejscowości, stwarzając potencjalne zagrożenie. Zły stan nawierzchni dróg przebiegających przez teren powiatu powoduje także wzrost zagrożenia powstaniem miejscowych zagrożeń w transporcie drogowym.

 

Główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej przebiegające przez powiat włoszczowski

CMK

 

 


E 78

E 785

E 786

E 742

Kielce

Częstochowa

Kozłów

 

Kielce

Zagrożenia związane z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi

W ciągu ostatnich lat na terenie kraju, a także na terenie powiatu włoszczowskiego widoczna jest nasilająca się tendencja do występowania gwałtownych zjawisk atmosferycznych o katastrofalnych skutkach. Spodziewany jest wzrost ilości klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych oraz wszelkich zdarzeń związanych z działaniem sił natury, w szczególności wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych, długotrwałego występowania ekstremalnych temperatur, osuwisk ziemi, wielkoobszarowych pożarów, susz, powodzi, zjawisk lodowych na rzekach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowego występowania szkodników, chorób roślin lub zwierząt i działań innych żywiołów.

 

II. Działalność Kontrolno – Rozpoznawcza

 

W okresie roku 2007 stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych, realizując zadania przyjęte na ten rok, przeprowadził ogółem 103 kontrole obejmujące 167 obiektów, w tym:

·         47 obiekty użyteczności publicznej ,

·         9 obiektów zamieszkania zbiorowego,

·         10 obiektów wielorodzinnych,

·         67 obiekty produkcyjne i magazynowe,

·         21 obiektów resortu leśnego ,

·         4 obiektów gospodarstw rolnych.

 

 

W czasie wykonywania czynności kontrolno rozpoznawczych stwierdzono ogółem 918 nieprawidłowości, w tym m.in.:

·   62 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów użyteczności publicznej,

·   852 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów produkcyjnych i magazynowych

·   2       nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów gospodarstw rolnych,

·   2       nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pożarowego obiektów zamieszkania zbiorowego,

 

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, najwięcej nieprawidłowości dotyczyło:

·         stanu instalacji użytkowych – w  11 obiektach,

·         wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy – w 19,

·         warunków ewakuacji – w 7,

·         zaopatrzenia wodnego – w 36,

·         opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  – w 5,

·         instrukcji postępowania na wypadek pożaru – w 5.

 

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komenda Powiatowa PSP wszczęła 30 postępowań administracyjnych
w wyniku których wydano stosowne decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień.  

W ramach prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z przekazywaniem obiektów do eksploatacji w 2007 r. inwestorzy zgłosili do odbioru przez Państwową Straż Pożarną 27 obiekty.

Były to m.in. następujące obiekty :

         Stacja LPG w Olesznie, Krasocinie i Czarncy

         Hale produkcyjne w ZPUE we Włoszczowie oraz „Strunobet” Kuzki

         Hala magazynowa w Effektor we Włoszczowie

 

HYDRANTY

W okresie wiosenno – letnim 2007 roku zgodnie z zarządzeniem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach służby kontrolno – rozpoznawcze Komend Powiatowych PSP Województwa Świętokrzyskiego przeprowadziły kontrole sieci hydrantowych na terenie województwa.

Ta kontrola była efektem poważnych trudności, jakie wystąpiły podczas największego w ubiegłym roku na terenie powiatu kieleckiego – pożaru budynku po byłej świetlicy kolejowej przy ul. Żelaznej w Kielcach. Podczas akcji nastąpiły problemy z zaopatrzeniem w wodę. Znajdujące się w pobliżu dworca PKP hydranty były niesprawne, a najbliższy sprawny hydrant znajdował się w miejscu oddalonym  o ok. 500 m od terenu akcji. To znacznie utrudniło działania prowadzone przez Państwową Straż Pożarną .

Aby taka sytuacja więcej się nie powtórzyła Świętokrzyski Komendant Wojewódzki polecił przeprowadzić kontrole stanu sieci wodociągowych wraz z hydrantami.

W całym województwie skontrolowano 360 sieci w tym – ponad 22 tysiące hydrantów (nadziemnych i podziemnych). Ponad połowa ze skontrolowanych budziła zastrzeżenia. W przypadku ponad jednej piątej ze skontrolowanych hydrantów okazało się, że ich wyposażenie jest niekompletne, bądź uszkodzone. Około jedna trzecia hydrantów była niewłaściwie oznakowana albo nie posiadała oznakowania. Ponad tysiąc ze skontrolowanych hydrantów było zasypanych ziemią.

W sumie stwierdzono ponad 27 tysięcy nieprawidłowości, które w znaczny sposób utrudniały, bądź uniemożliwiały pobór wody do działań gaśniczych.

 

Na terenie powiatu włoszczowskiego kontrolą  objęto 28 sieci hydrantowych oraz sprawdzono 1318 hydrantów zlokalizowanych na sieciach.

Podczas kontroli wykryto 803 nieprawidłowości, które dotyczyły:

- niekompletnego wyposażenia bądź uszkodzenia hydrantu – 224,

- prawidłowego oznakowania – 498,

- utrudnionego dostępu uniemożliwiającego pobór wody – 38,

- zasypane – 4,

- braku pomiarów wydajności sieci wodociągowych – 28

- inne – 11.

W wyniku podjętych czynności wydano  3  decyzje administracyjne nakazujące usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 

 

Podejmowano także inne działania, a mianowicie :

-       dokonano aktualizacji „Katalogu zagrożeń pożarowych powiatu”, oraz „oceny zagrożenia powodziowego”

-       opracowano analizę zagrożenia pożarowego w podstawowych grupach obiektów, tj.:

a)  obiektów oddawanych do użytkowania,

b)   zakresu wstępnego ustalenia przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,

c)  administracji leśnej,

d)  letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

e)  punktów obrotu materiałami pirotechnicznymi,

f)   obiektów wyposażonych w Instalację Sygnalizacji Alarmowej,

 

W ramach działań prewencyjnych prowadzono :

1. Turnieje Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turnieje prowadzono w gminach:

a)    Kluczewsko,

b)     Secemin,

c)     Krasocin,

d)     Włoszczowa,

e)    Radków,

Zorganizowano  także turniej na szczeblu powiatu, który odbył się w budynku Starostwa Powiatowego. Organizacja turniejów polegała na przygotowaniu pytań testowych, zarówno pisemnych jak i ustnych, dla poszczególnych grup wiekowych oraz uczestnictwo w jury poszczególnych konkursów

- opracowywano apele do ludności i rozpowszechniano je za pomocą mediów, urzędów i instytucji

- w „Głosie Włoszczowy” ukazuje się poradnik z zakresy ochrony przeciwpożarowej w którym ukazują się zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach stosownie do występujących zagrożeń w danym czasookresie

             - przeprowadzono szereg pokazów sprzętu oraz pogadanek w szkołach i przedszkolach. Uczestniczono w akcji pod nazwą „Bezpieczne Wakacje 2007” W akcji uczestniczyli także przedstawiciele Policji oraz służby zdrowia, a tematem wiodącym było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

 

III. Działalność interwencyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu włoszczowskiego od 1 stycznia 2007r.  do  31 grudnia 2007r.

 

 

W bieżącym roku Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dysponowało jednostki ratownicze PSP

i OSP do 463 zdarzeń.

 

Lp.

Rodzaj zdarzenia

Ilość zdarzeń

1

Pożary

179

2

Miejscowe zagrożenia

268

3

Alarmy fałszywe

16

4

Razem

463

 

 

 

Procentowy udział zdarzeń w 2007 r.

 

 

 

Ilość pożarów wg wielkości.

 

Lp.

Wielkość pożaru

Ilość pożarów

1

Średnie

11

2

Małe

168

 

Razem

179

 

 

Pożary wg wielkości w 2007 r.

 

Dla porównania  statystyka ilości interwencji prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu włoszczowskiego w latach 2006 - 2007 przedstawia się następująco:

Spadek o 60 interwencji.

 

Ilość pożarów w podziale na zasadnicze grupy obiektów w latach 2006 – 2007.

 

Lp.

Rodzaje obiektów

2006

2007

1.     

Środki transportu

7

9

2.     

Obiekty mieszkalne

15

22

3.     

Obiekty magazynowe

3

1

4.     

Obiekty produkcyjne

2

0

5.     

Lasy

98

55

6.     

Uprawy rolnictwo

76

51

7.     

Inne obiekty

48

40

8.

0biekty użyteczności publicznej

1

1

 

9.

Razem

250

179

 

Grupy obiektów, w których dochodzi do największej ilości pożarów to: uprawy rolnictwo ( 51 - 2007 r.), lasy ( 55 - 2007r.), inne obiekty ( 40 - 2007 r.)

 

Zdarzenia w rozbiciu na gminy.

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

1.

Kluczewsko

13

22

0

2.

Krasocin

65

46

4

3.

Moskorzew

6

17

0

4.

Radków

6

9

0

5.

Secemin

38

27

3

6.

Włoszczowa

51

147

9

7.

Razem

179

268

16

 

Największe zagrożenie związane z występowaniem pożarów znajduje się na terenie gmin: Krasocin ( 65 – 2007r.), Włoszczowa (51 – 2007r.), Secemin (38 – 2007r.),

Gminy, w których najczęściej dochodzi do miejscowych zagrożeń to: Włoszczowa (147 – 2007r.), Krasocin ( 46 – 2007r.),  Secemin ( 27 – 2007r.) Kluczewsko (22 – 2007r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2007 roku w akcjach ratowniczo – gaśniczych brały udział 692 samochody
 i 2623 strażaków - ratowników z PSP i OSP.

W poszczególnych gminach udział jednostek przedstawia się następująco:

 

Gmina

Załogi    ogółem

Załogi JRG

Załogi OSP w KSRG

Załogi OSP poza KSRG

Osoby ogółem

Osoby JRG

Osoby OSP w KSRG

   Kluczewsko

53

30

16

7

212

94

81

   Krasocin

180

77

102

0

731

215

510

   Moskorzew

34

14

20

0

151

44

107

   Radków

23

11

10

2

97

28

58

   Secemin

131

58

45

27

537

165

233

  Włoszczowa

271

230

37

4

895

663

212

   Razem

692

420

230

40

2623

1209

1201

 

Współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami 
w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Lp.

Gmina

Pogotowie ratunkowe

Pogotowie energetyczne

Służby leśne

Policja

Straż Miejska

Inne służby

1.

Kluczewsko

6

7

1

24

0

2

2.

Krasocin

27

0

14

123

0

4

3.

Moskorzew

3

0

3

55

0

4

4.

Radków

0

4

0

0

0

0

5.

Secemin

31

6

6

40

0

0

6.

Włoszczowa

117

7

5

294

13

52

7.

Razem

184

24

29

536

13

62

 

 

 

Analizując ilość powyższych zdarzeń stwierdza się, że samochody gaśnicze PSP i OSP wyjeżdżały w roku 2007 do likwidacji zdarzeń co ok.  19  godz.,  w tym do pożarów co 49 godz., do miejscowych zagrożeń co  32 godz. i co 23 dni do alarmów fałszywych.

Pożary i miejscowe zagrożenia w podziale na miesiące.

 

 

Pożary

Miejscowe zagrożenia

LP.

Miesiąc

RAZEM

małe

średnie

RAZEM

małe

lokalne

średnie

1.

styczeń

6

6

0

49

6

43

0

2.

luty

1

1

0

11

3

8

0

3.

marzec

14

12

2

12

1

11

0

4.

kwiecień

49

47

2

9

3

6

0

5.

maj

42

41

1

36

6

30

0

6.

czerwiec

11

10

1

16

3

13

0

7.

lipiec

11

10

1

28

7

21

0

8.

sierpień

14

14

0

44

11

33

0

9.

wrzesień

12

9

3

24

4

20

0

10.

październik

11

11

0

24

5

19

0

11.

listopad

2

2

0

6

2

4

0

12.

grudzień

6

5

1

9

0

9

0

 

RAZEM

179

168

11

268

51

217

0

 

 

 

 

 

Poniższy wykres przedstawia ilość pożarów w roku 2007 w rozbiciu na miesiące.

 

 

 

 

Poniższy wykres przedstawia ilość miejscowych zagrożeń  w roku 2007 w rozbiciu na miesiące.

 

 

 

 

 

Wybrane zdarzenia.

 

 

Na początku roku przez teren powiatu włoszczowskiego „przeszło” szereg nawałnic powietrznych, których skutkiem były poprzewracane i pochylone drzewa stwarzające zagrożenie. 

W miejscowości Pilczyca pochylone 25 m.  drzewo zagrażało przejeżdżającym samochodom, linii energetycznej i budynkom mieszkalnym. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został podnośnik hydrauliczny z firmy "Strunobet" z Kuzek, Policja, pogotowie energetyczne. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcinaniu konarów topoli. Po wykonaniu ww. prac przystąpiono do ścięcia topoli, pocięciu jej na mniejsze części i sprzątnięciu drzewa poza pobocze drogi.

 

 

 

 

 

 

 

 

26 marca 2007r. – w miejscowości Kuzki doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy Skoda Octavia kierowany przez 33 letnią kobietę uderzył w drzewo. Po dojeździe działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wykonaniu przy użyciu sprzętu hydraulicznego dojścia do uwięzionej  osoby. Następnie przystąpiono do ewakuacji, przy użyciu deski ratowniczej,
i przekazaniu zespołowi medycznemu. Lekarz stwierdził zgon poszkodowanej osoby.

 

 

 

 

28 marca 2007r. – w miejscowość Belina na drodze woj. nr 786 samochód ciężarowy Man, w wyniku zablokowania przedniego koła, zjechał z drogi do rowu. Przyczepa ciągnięta przez ten samochód zatarasowała pas drogi. Kierujący pojazdem oraz pasażer nie odnieśli żadnych obrażeń ciała. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów, uszczelnieniu wycieku ze zbiornika paliwa. Następnie odczepiono przyczepę od samochodu
i odholowano ją. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano kierowcy pojazdu do zabezpieczenia.

               28 marca – wypadek  w miejscowości Belina.

 

 

 

W okresie od kwietnia do czerwca odnotowaliśmy zwiększoną ilość pożarów suchych traw (37) oraz poszycia w lesie (46).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 sierpnia 2007 - Zabezpieczenie VIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego " Szlakiem Walk mjr Hubala". Dla zapewnienia bezpieczeństwa przejazdu kolarzy zaangażowano 9 zastępów PSP i OSP, w sumie 60 strażaków.

Byli oni  rozlokowani wzdłuż trasy wyścigu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 września 2007r. – odnotowaliśmy pożar izolacji instalacji CO. Zdarzenie miało miejsce na zewnątrz budynku, na wysokości 3 piętra. Działania straży polegały na częściowym usunięciu izolacji i podaniu 1 prądu W-52 w celu ugaszenia ognia. Działania prowadzono z podnośnika hydraulicznego.

 

 

 

 

 

 

                        Pożar ocieplenia budynku mieszkalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5 października w miejscowości Gabrielów doszło do wypadku
w którym uczestniczyły  2 samochody dostawcze i 1 samochód osobowy.

W zdarzeniu brały udział cztery osoby, z czego jedną po wydobyciu przy użyciu sprzętu hydraulicznego, w stanie ciężkim pogotowie przewiozła do szpitala.

W działaniach ratowniczych oprócz zastępu JRG Włoszczowa uczestniczył zastęp JRG Koniecpol (woj. śląskie), który pomagał w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

 

 

 

 

Wypadek w miejscowości Gabrielów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Struktura zatrudnienia.

 

         Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Komenda Powiatowa PSP we Włoszczowie w 2007 roku posiadała łącznie 48 etatów,
w tym 46 etatów dla funkcjonariuszy oraz 2 etaty cywilne.

 

Kierownictwo Komendy:

Komendant Powiatowy  -   st. kpt. mgr Stanisław  Wijas

Zastępca Komendanta Powiatowego – bryg. mgr inż. Wojciech Michalczak

 

Funkcjonariusze systemu codziennego:

 

Kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej – kpt. mgr Teresa Czerwińska

Główny księgowy – st. sekc. mgr  Aneta Dudkiewicz

Młodszy technik ds. organizacyjnych – st. str. licencjat  Bogusława Olczyk

Starszy specjalista ds. prewencji – kpt. mgr Zbigniew Starzyk

 

Stanowiska cywilne:

1. Sprawy techniczne prowadzi - starszy technik – Jolanta Drąg

2. Sprawy kwatermistrzowskie - starszy inspektor
 – mgr inż. Sławomir  Stanowski

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP:

 

1.    dowódca jednostki – kpt. mgr Krzysztof Ciosek

2.    zastępca dowódcy – asp. sztab Dariusz Gieroń

 

W JRG funkcjonują trzy zmiany służbowe:

1.    dowódca zmiany I – st. asp. Sławomir Konik

2.    dowódca zmiany II – asp. sztab. inż. Grzegorz Gąsior

3.    dowódca zmiany III – asp. sztab. mgr Andrzej Pacanowski

 

Dyżurni operacyjni:

1.    kpt. mgr inż. Tomasz Szymański

2.    mł. kpt. mgr Jacek Słabisz

3.    st. asp. Piotr Galant

4.    asp. Zbigniew Kowalski

5.    mł. asp. mgr Tomasz Śpiechowicz

 

 

 

 

Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej PSP we Włoszczowie:

1/ według systemu służby/pracy:

 

System służby / pracy

Ilość zatrudnionych

Codzienny

10  (21%)

Zmianowy

38  (79%)

RAZEM:

48  (100%)

        

         Po przeprowadzonej reorganizacji w styczniu 2007r., z systemu codziennego cztery osoby zostały przeniesione do systemu zmianowego. Następstwem tego przesunięcia była utrata stanowiska oficerskiego przez jednego z funkcjonariuszy, a przez dwóch następnych utrata stanowisk aspiranckich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2/ według korpusu – globalnie:

 

Lp.

Korpus

Strażacy PSP wg stanu
na dzień 31 grudnia 2007r.

Normatyw według Regulaminu

1.

oficerowie

9 

6

2.

aspiranci

10

14

3.

podoficerowie

12

26

4.

szeregowi

15

0

 

Razem:

46

46

 

         W 2007r. zwiększyło się zatrudnienie w korpusie aspiranckim i korpusie szeregowych, na tym samym poziomie pozostało zatrudnienie w korpusie oficerskim. Zaznaczył się spadek liczebności kadry podoficerskiej, z uwagi na brak możliwości kształcenia na kursach podoficerskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3/ według korpusu – w systemie zmianowym:

 

Lp.

Korpus

Strażacy PSP wg stanu
na dzień 31 grudnia 2007r.

1.

oficerowie

4

2.

aspiranci

9

3.

podoficerowie

11

4.

szeregowi

14

 

Razem:

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4/  Zatrudnienie według pionu służbowego:

 

Pion służbowy

Ilość zatrudnionych

Operacyjny

42

Logistyki

3

Prewencji

1

Pozostałe

2

RAZEM

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5/  Zatrudnienie według poziomu wykształcenia:

 

Poziom wykształcenia

Zatrudnienie

Ogółem

Kobiety

Wyższe

17

2

Licencjackie

5

1

Policealne

7

-

Średnie

18

1

Zasadnicze

1

-

Razem:

48

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6/ Zatrudnienie według wysługi lat służby i wysługi emerytalnej:

 

Wysługa
lat służby

Zatrudnienie

Wysługa emerytalna

Zatrudnienie

0 – 5

11

0 – 5

8

6 – 10

16

6 – 10

7

11 – 15

6

11 – 15

12

16 – 20

4

16 – 20

7

21 – 25

7

21 – 25

8

26 – 30

2

26 – 30

3

pow. 30

0

pow. 30

1

Razem

46

Razem

46

 

 

         Najliczniejszą grupę stanowią strażacy posiadający od 6 do 10 lat służby (35 %) oraz strażacy z przedziału do 5  lat służby (24 %).

         Najniższy wskaźnik mają funkcjonariusze w przedziale od 26 do 30 lat służby (4,35 % ogółu zatrudnionych).

         W ubiegłym roku nastąpił  wzrost zatrudnionych w przedziale do 15 lat wysługi emerytalnej, co wskazuje na odmładzanie kadry zawodowej.
Średnia wieku strażaków w Komendzie Powiatowej PSP wynosi 36 lat.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Finanse.

 

Plan wydatków budżetowych Komendy Powiatowej PSP na 2007 r. został uchwalony zgodnie z Uchwałą Nr 8/07 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dn. 20 marca 2007r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu na 2007 r.

 

Plan wydatków :

 

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

w rozdziałe 75411 Komendy Powiatowe PSP                         2.054,454,00 zł

w tym:

-wydatki bieżące                                                     1.984.000,00 zł

-wydatki inwestycyjne                                                            70.454,00 zł

 

 

W ciągu roku 2007 dokonano zmian w planie wydatków  i na dzień 31 grudnia 2007 r. plan budżetowy KP PSP we  Włoszczowie wynosił :

w  rozdz. 75411                                                  2.361.939,00 zł

w tym:

 - wydatki bieżące                                                   2.238.690,00

 - wydatki inwestycyjne                                            123.249,00        

 

 Rok 2007 zakończono bez zobowiązań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Sprawy  kwatermistrzowsko – techniczne.

 

 

 

 

W 2007 r. zakupiono na potrzeby KP PSP Włoszczowa:

 

1. Odzież specjalną w ramach „Programu modernizacji Policji, Służby Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach

2007- 2009”.

 

 

 

Lp.

Asortyment

Ilość

Wartość [zł]

1

Ubranie specjalne

18 kpl

19.536,18

2

Rękawice specjalne

7 par

    674,10

3

Kominiarka Nomex

12 szt.

    616,32

4

Hełm strażacki

4 szt.

  2.910,40

5

Buty specjalne skórzane

3 pary

     963,00

Razem:

24.700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Odzież specjalną i ekwipunek osobisty z własnych środków budżetowych:

Lp.

Asortyment

Ilość

Wartość [zł]

1

Ubranie koszarowe

31 kpl

8.356,70

2

Buty koszarowe

2 pary

173,34

3

Koszulka letnia

8 szt.

188,32

4

Koszulka zimowa

8 szt.

161,76

5

Ubranie specjalne

3 kpl

1.476,60

6

Buty specjalne

1 para

321,00

7

Maska

4 szt.

1.880,54

8

Sztormiak

18 szt.

1.771,92

9

Ubranie Antivespa

2 kpl

727,60

Razem:

15.057,78

 

3. Sprzęt łączności:

 

Lp.

Asortyment

Ilość

Wartość [zł]

1

Manipulator dodatkowy do systemu DZS-360M

1 szt.

2.300,50

2

Zespół transmisyjny DZS-362M

1 szt.

1.926,00

3

Radiotelefon Motorola GM-360

1 szt.

1.594,30

Razem:

5.820,50

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sprawy bieżące

            Systematycznie dokonywano zakupów materiałów służących do prawidłowego funkcjonowania tutejszej komendy (tj. opał, materiały pędne i smary, środki czystości, artykuły oraz sprzęt biurowy).

 

            W 2007 r. zakupiono samochód lekki Fiat Scudo do przewozu 9 osób za kwotę 72.795,08 zł.

 

W najbliższym okresie zachodzi potrzeba wymiany samochodu IFA W50L (drabiny) na podnośnik hydrauliczny.

            Na bieżąco dokonywano napraw, konserwacji, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu silnikowego, który jest na wyposażeniu tutejszej komendy.

            W 2007 r. ramach modernizacji i rozbudowy obiektów PSP wydano kwotę: 50.454,11 zł. W ramach tych środków wykonano między innymi:

- instalacje elektryczne,

- punkt rozdzielczy MDF,

- instalacje antenowe radiotelefonów.

           

W lutym 2007 r. pracownicy komendy przeprowadzili się do nowego budynku. Oficjalne otwarcie strażnicy odbyło się 27 maja podczas Wojewódzkich Obchodów  Dnia Strażaka.

 

 

 

5. Wyposażenie strażaków PSP w środki ochrony indywidualnej.

Lp.

Asortyment

Normatyw

Stan

Zakup w 2007 r.

1.

Ubranie specjalne

46

46

21 kpl

2.

Buty specjalne /gumowe/

32

32

-

3.

Buty specjalne /skórzane/

46

46

4 pary

4.

Rękawice specjalne

35

35

7 par

5.

Kominiarka niepalna

35

35

12 szt.

6.

Sztormiak

46

46

18 szt.

7.

Ubranie koszarowe

64

64

31 kpl

8.

Koszulka letnia

92

92

8 szt.

9.

Koszulka zimowa

92

92

8 szt.

10.

Obuwie koszarowe

32

32

2 pary

11.

Hełm

35

35

4 szt.

12.

Pas bojowy

23

23

-

13.

Maska do aparatu oddechowego /nadciśnieniowe/

33

33

4 szt.

14.

Sygnalizator bezruchu

10

10

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy .


         W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie w minionym roku zaszły istotne zmiany w zakresie stanu bhp.
Zmiany te w głównej mierze związane były  z przeniesieniem siedziby komendy do nowego budynku strażnicy.  Fakt ten istotnie wpłynął na poprawę warunków  służby . Nowy obiekt wyposażony został w wyciągi spalin na stanowiskach garażowych, ześlizgi ułatwiające przedostanie się strażaków do samochodów bojowych. Istotnie poprawiły się warunki socjalno-bytowe w strażnicy za sprawą nowych sanitariatów , szatni itp.


            W 2007 r. przeprowadzono cykl szczepień dla funkcjonariuszy w zakresie WZW typ B w celu ograniczenia możliwości zakażenia się strażaków podczas prowadzenia akcji ratownictwa drogowego. Planuje się, że w 2008 roku po wykonaniu szczepień uzupełniających osiągniemy optymalny poziom uodpornienia.
 Ponadto w analizowanym okresie przeprowadzono szkolenia wstępne i okresowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

 

W 2007r.  pomimo prowadzenia rozlicznych działań w zakresie poprawy stanu bhp odnotowano 3 wypadki  podczas pełnienia służby.
Wypadki te zaistniały w następujących okolicznościach:
- 2 podczas prowadzenia akcji ratowniczych ( usuwanie powalonych drzew z jezdni, wypadek samochodu ciężarowego),
- 1 wypadek podczas zawodów sportowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzil: Tomasz Śpiechowicz 2008-10-30 11:51:25
Zmienil: Tomasz Śpiechowicz 2008-10-30 11:51:25
Zatwierdzil: Tomasz Śpiechowicz 2008-10-30 11:52:19
Przeczytano: 8166 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów