Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

STRUKTURA WŁASNOŚCI

(Wersja opublikowana)
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SANDOMIERZU
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu zajmuje nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa i oddaną jednostce w trwały zarząd.

Nieruchomość oznaczona numerami działek: 89/1, 90/2, 90/3 i 90/4 o łącznej powierzchni 10200 m2 położona jest u zbiegu ulic Mickiewicza i Maciejowskiego.

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu stanowią:

- budynek strażnicy oddany do użytku w 1968 r. o powierzchni użytkowej 967,5 m2 i kubaturze 4542 m3 – obecnie po modernizacji stanowiący siedzibę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

- budynek byłego zaplecza techniczno – usługowego przekazany jednostce na własność w 1999 r. o powierzchni użytkowej 1246,3 m2 i kubaturze 6725 m3 – obecnie po adaptacji stanowiący siedzibę Komendy Powiatowej PSP oraz bazę warsztatowo – naprawczą

- budynek gospodarczy oddany do użytku w 1964 r. o powierzchni użytkowej 333,6 m2 i kubaturze 1848,7 m3
Obiekty Komendy i JRG wyposażone są w niezbędne instalacje budowlane, tj. elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania oraz sieć telefoniczną i komputerową.

Po modernizacji w latach 2002 – 2004 stan techniczny i estetyka bazy lokalowej KP PSP w Sandomierzu uległy znacznej poprawie.


Majątek trwały i obrotowy wg bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r. wynosi:


1) Aktywa trwałe - 2.547.164,66 w tym:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 1.726.839,66
- urządzenia techniczne i maszyny - 181.232,25
- środki transportu - 639.092,75

2) Majątek obrotowy - 57.373,80 w tym:

- zapasy materiałów - 53.527,77
- środki pieniężne (konta pozabudżetowe) - 3.846,03

Razem majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu wynosi - 2.604.538,46
Wprowadzil: D. Kułaga 2003-07-22 14:04:59
Zmienil: D. Kułaga 2008-07-02 09:29:47
Zatwierdzil: D. Kułaga 2008-07-02 09:29:53
Przeczytano: 3793 razy.
Wersja archiwalna z 2006-04-24 14:33:25 (Wersja opublikowana)
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SANDOMIERZU
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów