Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Status prawny

(Wersja opublikowana)
STATUS PRAWNY KP PSP STARACHOWICE

Status prawny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej określa art.8,ust.1, pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1204). Szczegółowe zasady organizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r.w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej PSP z 2006 r. ( Dz.U.Nr 143, poz.1037 z póź.zm.) Państwowa Straż Pożarna powołana została ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Znowelizowana ustawa o Państwowej Straży Pożarnej wprowadziła dodatkowe zadania dla PSP, które dotyczą: - kształcenia kadr dla potrzeb powszechnego systemu ochrony ludności, - prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie ochrony ludności. Ponadto, Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo techniczne i ratownictwo medyczne. Formalne powołanie Państwowej Straży Pożarnej i jej struktur nastąpiło z dniem 1 lipca 1992 r. i rozpoczęło złożony proces organizacji służby i jej stałego doskonalenia. Przełomowym był 1 styczeń 1999 r., w którym na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - powstało 16 nowych województw. Pod względem administracyjnym województwo świętokrzyskie podzielono na 13 powiatów, 5 miast, 19 gmin miejsko – wiejskich oraz 79 gmin wiejskich. W wyniku tych zmian zmieniła się również struktura organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Powołano Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 12 Komend Powiatowych PSP i 1 Komendę Miejską PSP. Zgodnie z nową koncepcją ustrojową państwa nastąpiło zespolenie, wielu administracji specjalnych (w tym Państwowej Straży Pożarnej), które stały się jedną administracją rządową i samorządową. Od dnia 1 stycznia 1999 roku po reformie administracyjnej Państwa jednostki organizacyjne mające siedziby w mieście, w którym utworzono siedzibę władz powiatu (w tym komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej), stały się również jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy odpowiednich kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Z dniem 1 stycznia 1999 roku nastąpiły również zmiany w jednostkach ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, gdzie jednostki te stały się jednostkami ratowniczo – gaśniczymi komend powiatowych. Oprócz tego stosunek służbowy dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych przekształcił się w stosunek służbowy na podstawie mianowania. Zmienione usytuowanie organizacyjne komend pociągnęło za sobą nowy zakres zadań i kompetencji.

Wprowadzil: Marcin Nyga 2003-08-21 12:38:57
Zmienil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 12:45:30
Zatwierdzil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 12:45:43
Przeczytano: 5808 razy.
Wersja archiwalna z 2017-06-27 08:32:56 (Wersja opublikowana)
STATUS PRAWNY KP PSP STARACHOWICE
Wersja archiwalna z 2017-06-27 08:27:09 (Wersja opublikowana)
STATUS PRAWNY KP PSP STARACHOWICE
Wersja archiwalna z 2014-10-30 14:46:36 (Wersja opublikowana)
STATUS PRAWNY KP PSP STARACHOWICE
Wersja archiwalna z 2013-12-16 11:26:36 (Wersja opublikowana)
STATUS PRAWNY KP PSP STARACHOWICE
Wersja archiwalna z 2009-03-26 12:06:20 (Wersja opublikowana)
STATUS PRAWNY KP PSP STARACHOWICE
Wersja archiwalna z 2007-02-15 22:10:50 (Wersja opublikowana)
STATUS PRAWNY KP PSP STARACHOWICE
Wersja archiwalna z 2007-02-15 21:28:30 (Wersja opublikowana)
Status prawny KP PSP Starachowice
Wersja archiwalna z 2003-08-21 12:55:18 (Wersja opublikowana)
Status prawny KP PSP Starachowice
Wersja archiwalna z 2003-08-21 12:39:30 (Wersja opublikowana)
Status prawny KP PSP Starachowice
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów