Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Status prawny

(Wersja opublikowana)
Status prawny i organizacja.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej.  Nie posiada osobowości prawnej, wchodzi
w skład zespolonej administracji rządowej w powiecie włoszczowskim i działa m. in. na podstawie następujących aktów prawnych:
 - art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
 - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r.
 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz. U.
  Nr 178 poz. 1380 z 2009 r.),
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. 2013 poz. 1340)
 z późniejszymi zmianami,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji  komendy wojewódzkiej i powiatowej(miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 143 poz.1037 z 2006 r. z późniejszymi zmianami),
 Organizację komendy określa „Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie” wprowadzony w życie na podstawie Decyzji Nr 94/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z dnia 6 grudnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Wprowadzil: Teresa Czerwińska 2014-01-09 15:47:50
Zmienil: Teresa Czerwińska 2014-01-09 15:51:56
Zatwierdzil: Teresa Czerwińska 2014-01-09 15:52:13
Przeczytano: 1065 razy.
Wersja archiwalna z 2014-01-09 15:49:51 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów