Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Stanowienie aktów

(Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH

W Komendzie Powiatowej PSP w Starachowicach tworzone są akta o charakterze urzędowym, które są wynikiem prowadzonych czynności administracyjno – służbowych w odniesieniu do osób prawnych oraz fizycznych. Na podstawie aktów prawnych w Komendzie Powiatowej tworzone są akta w zakresie : I. postępowania administracyjnego: - zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych, - protokół ustaleń, - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, - decyzje, - postanowienie w sprawie przekazania obiektu do użytkowania. II. postępowania egzekucyjnego w administracji: - upomnienie, - klauzula, - postanowienie o nałożeniu grzywny, - postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, - postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego Przekazanie do Komendy Powiatowej zawiadomienia przez inwestora o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i przystąpienia do jego użytkowania, dla którego właściwy organ nadzoru budowlanego nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) nadaje bieg sprawie . Wpływ sprawy obliguje Komendanta Powiatowego PSP do zajęcia stanowiska i wydanie odpowiedniej opinii: • wnoszącej sprzeciw na użytkowanie przekazywanych inwestycji, • wnoszącej uwagi, • nie wnoszącej sprzeciwu i uwag. Nie zajęcie stanowiska przez organ w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag (art.56 ust. 2). W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia Komendant Powiatowy PSP • stosuje niezbędne środki zabezpieczające (art. 69) na koszt właściciela lub zarządu obiektu budowlanego • niezwłocznie zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o podjętych działaniach (art. 69 ust.2 ) Czynności kontrolno - rozpoznawcze mogą być przeprowadzone po doręczeniu kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 dni, a w przypadkach zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej przynajmniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Upoważnienie może być doręczone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności kontrolno – rozpoznawczych, jeżeli powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru zgodnie z art.23 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity - t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 1204).Z przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych kontrolujący sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona (art.23 pkt 13 ustawy o PSP oraz art.67 § 2 kpa). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, uruchamia się procedurę postępowania administracyjnego. Do strony wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (art. 61§4 kpa). Przed wydaniem decyzji organ umożliwia stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 kpa). Decyzję wydaje Komendant Powiatowy wówczas, gdy wynikiem rozstrzygnięcia jest stwierdzenie (potwierdzenie) istnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów przeciwpożarowych . W przypadku nie wykonania zaleceń określonych w decyzji wszczyna się postępowanie egzekucyjne wynikające z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji -tekst jednolity z 2002 r. ( Dz.U. Nr 110 poz.968 z późn.zm.) Komendant Powiatowy PSP jako organ egzekucyjny w sprawach egzekwowania przepisów przeciwpożarowych (art. 20 §1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym) wszczyna egzekucję po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia (art. 15 § 1) – zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego . Organ egzekucyjny doręcza zobowiązanemu postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego, który określa art.119 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w tym należności pieniężnych. W przypadku nie uiszczenia grzywny , Komendant Powiatowy w myśl art. 26 § 1 kieruje do właściwego urzędu skarbowego wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej wraz z wystawionym przez siebie tytułem wykonawczym (art. 27) Osobę uniemożliwiającą przeprowadzenie kontroli ( nie zgadzającą się na jej przeprowadzenie poucza się o popełnieniu przestępstwa (art. 235 Kodeksu karnego) przeciwko działalności instytucji państwowej, o którym zawiadamia się prokuratora. Żądanie strony (art. 61 kpa) wszczęcia postępowania administracyjnego, organ PSP załatwia w trybie postępowania określonego w dziale II kpa i kończy każdorazowo wydaniem decyzji (art. 104 i 105 kpa). Decyzja ta powinna rozstrzygać sprawę co do jej istoty w całości lub części albo umorzeniowa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe. Jeżeli organ PSP, otrzymał skargę, ale nie jest właściwy do jej rozpatrzenia , obowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać właściwy organ (art. 231 kpa) Skargę załatwia się bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca (art. 237 § 1 ) O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego (art. 237 § 3 kpa). Gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia , uznana została za bezzasadną, zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 238 § 1 kpa).

Wprowadzil: Halina Grad 2004-01-22 08:00:02
Zmienil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 12:50:29
Zatwierdzil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 12:50:39
Przeczytano: 7817 razy.
Wersja archiwalna z 2017-06-27 08:39:38 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Wersja archiwalna z 2014-10-30 14:59:54 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Wersja archiwalna z 2013-12-16 11:31:15 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Wersja archiwalna z 2007-02-15 21:57:00 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Wersja archiwalna z 2004-01-22 10:53:00 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Wersja archiwalna z 2004-01-22 08:09:30 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Wersja archiwalna z 2004-01-22 08:07:10 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Wersja archiwalna z 2004-01-22 08:04:35 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Wersja archiwalna z 2004-01-22 08:03:39 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Wersja archiwalna z 2004-01-22 08:00:28 (Wersja opublikowana)
SPOSOBY STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów