Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

(Wersja opublikowana)

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej lub w jego zastępstwie - Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 10:00 do 16:30 w siedzibie komendy powiatowej mieszczącej się w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1-go Maja 101.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej.

Kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji codziennie w godzinach urzędowania, tj. od godz. 8:00 do 15:00.

Pisma wychodzące podpisywane są przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępcę zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Wszystkie sprawy przyjmowane są i załatwiane zgodnie z zarządzeniem nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 27) STANOWIENIE AKTÓW PUBLICZNO-PRAWNYCH I PISM KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP ORAZ PROWADZONYCH REJESTRACH

1. Decyzje administracyjne i inne akty prawne tworzone są na podstawie Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmian.)

2. Projekty aktów prawnych komendanta powiatowego PSP opracowują pracownicy w merytorycznym zakresie ich działania

3. Projekty aktów prawnych przed ich przedłożeniem Komendantowi Powiatowemu do podpisu, wymagają uzgodnienia z: - głównym księgowym, jeżeli dotyczą budżetu lub wywołują inne skutki finansowe, - radcą prawnym w przypadku występowania spornych problemów lub niejasności w interpretacji przepisów, - innymi stanowiskami pracy, jeżeli akt zawiera zadania dla tych komórek organizacyjnych.

4. Projekty aktów prawnych, które zawierają zadania dla kilku komórek organizacyjnych, określają odpowiedzialnego za realizację całego aktu prawnego oraz w zależności od potrzeb harmonogram prac określający sposób jego realizacji.

5. Sekcja organizacyjno-kadrowa prowadzi rejestr wydanych aktów prawnych komendanta powiatowego PSP.

6. Przedkładane komendantowi powiatowemu PSP pisma w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych są uzgadniane z głównym księgowym.

7. Pracownicy przygotowujący projekty aktów prawnych, decyzji, pism i innych opracowań parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.

8. Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej prowadzi składnicę akt, w której przechowuje się akta wytworzone przez KP PSP. 9. Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostępnione po wcześniejszym, pisemnym zwróceniu się do Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej o ich udostępnienie.

Wprowadzil: Małgorzata Stopa 2003-12-31 14:17:41
Zmienil: Tomasz Kandyba 2017-05-08 08:41:55
Zatwierdzil: Tomasz Kandyba 2017-05-08 08:45:10
Przeczytano: 4761 razy.
Wersja archiwalna z 2016-09-16 12:28:08 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2014-07-11 14:59:27 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-10-21 14:02:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-11-05 01:14:01 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-12 11:00:08 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-12-31 14:18:27 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów