Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Regulamin Organizacyjny KP PSP Busko-Zdrój

(Wersja opublikowana)
Załącznik do Decyzji Nr 3/2017
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
z dnia 16 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej PSP     w Busku-Zdroju.REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
KOMENDY POWIATOWEJ 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w BUSKU - ZDROJUROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Busku - Zdroju, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:
1) kierowanie pracą komendy powiatowej;
2) strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) wzory pieczęci i stempli;
5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§ 2. Komenda jest zakwalifikowana do IV-tej kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu buskiego. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Busko-Zdrój.

§ 3.  Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
1) KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
2) OSP - ochotniczą straż pożarną;
3) jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
4) ksrg- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą komendy powiatowej
§ 4. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:
1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
2) kierowaną do KW PSP,  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
3) pisma kierowane do senatorów i posłów;
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
5) zakres czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników                        i  strażaków komendy powiatowej;
6) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
7) władcze akty administracyjne.
2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
3. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań jeden raz w tygodniu.
4. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku                 KP PSP w Busku-Zdroju przy ul. Waryńskiego 29”A”.
5. Upoważnieni przez Komendanta Powiatowego PSP kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przyjmują w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Komendy.
6. Komendant Powiatowy PSP sprawuje nadzór nad realizacją spraw obronnych, natomiast Zastępca Komendanta Powiatowego PSP bezpośrednio organizuje i koordynuje realizację spraw obronnych w Komendzie.Rozdział III
Struktura organizacyjna komendy powiatowej.
§ 5.1. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
1) Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy - symbol – PRZ;
2) Sekcja organizacyjno - kadrowa - symbol – POK;
3) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów - symbol – PF;
4) Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna - symbol – PT;
5) Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP - symbol – PJRG.
6) W strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej            w Busku-Zdroju nie jest przewidziane samodzielne stanowisko ds. obronnych                    w związku z czym, zadania w tym zakresie realizowane są przez wyznaczonego pracownika.
2. Zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju posługując się symbolami: 
- z zakresu spraw obronnych - symbol PSO;
- z zakresu spraw ochrony informacji niejawnych - symbol POIN.

§ 6.1. Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:
1) Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna;
2) Sekcja organizacyjno – kadrowa;
3) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów;
4) Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
5) Sprawy z zakresu spraw obronnych i z zakresu spraw ochrony informacji niejawnych
6) Zadania z zakresu administracji bezpieczeństwa Informacji

2. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:
1) Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy; z wyłączeniem spraw bhp, których realizację nadzoruje Komendant Powiatowy. 
2) Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP.Rozdział IV
Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 7.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,       a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności. 
2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.
4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy:
1) planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;
6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje        i organy władzy;
8) realizowanie zaleceń pokontrolnych;
9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych,  rozumianych jako całokształt przedsięwzięć wykonywanych w ramach przygotowań obronnych, realizowanych przez komórki organizacyjne w celu przygotowania Komendy do realizacji zadań                    w warunkach pokoju, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
10) wykonywanie zadań zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej wynikających              z obowiązujących aktów prawnych i opracowywanych planów;
11) Współudział w realizacji „Kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO)”;
12) Udział w realizacji innych zadań dotyczących problematyki obronnej na wniosek pracownika wyznaczonego do realizacji spraw obronnych w KP PSP.
13) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
14) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
15) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
16) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)           i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
17) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji zastępcy szefa  w powiatowym zespole  reagowania kryzysowego;
18) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
19) współpraca na rzecz realizacji zadań ksrg na obszarze powiatu;


§ 8.1. Do zakresu działania wydziału operacyjno – kontrolno - rozpoznawczego należy realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych, szkoleniowych, kontrolno – rozpoznawczych, informatyki i łączności.

2. Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy realizuje zadania:

1) Z zakresu spraw operacyjnych:
a) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych; 
b) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
c) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb; 
d) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi     w działania ratownicze na obszarze powiatu; 
e) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
f) analizowanie stanu wyposażenia w sprzęt i urządzenia pożarnicze jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
g) zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach;
h) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
i) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia            i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
j) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
k) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli - inspekcji, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie; 
l) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
m) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie                  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
n) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
o) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg  na obszarze działania;
p) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,


2)      Z zakresu spraw szkoleniowych:
a) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;
b) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
c) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
d) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
e) szkolenie służby dyżurnej z zakresu prawidłowego pełnienia dyżuru oraz realizacji harmonogramu czynności w szczególnych sytuacjach,

3)      Z zakresu spraw kontrolno - rozpoznawczych:
a) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
b) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
c) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
d) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
e) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
f) wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
g) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
h) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania     i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
i) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
j) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
k) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
l) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku                w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
m) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych          w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
n) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.


4)      W zakresie informatyki:
a) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
b) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej                      w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
c) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej; 
d) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
e) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
f) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
g) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
h) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych                    w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
i) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
j) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
k) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
l) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną,
m) planowanie potrzeb materiałowych i sprzętowych z zakresu spraw informatycznych, niezbędnych do należytego funkcjonowania stanowiska kierowania.5)      W zakresie spraw łączności:
a) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
b) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania               w obszary chronione;
c) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
d) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
e) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
f) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej;
g) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
h) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,
i) planowanie i zabezpieczenie stanowisk kierowania w systemy teleinformatyczne łączności przewodowej i radiowej, alarmowania i powiadamiania, współdziałania stanowisk kierowania, dysponowania i koordynowania działań jednostek ksrg i innych podmiotów ratowniczych,
j) planowanie potrzeb materiałowych i sprzętowych z zakresu spraw łączności, niezbędnych do należytego funkcjonowania stanowiska kierowania.

§ 9.1. Do zakresu działania sekcji organizacyjno – kadrowej należy realizacja zadań                    z zakresu spraw organizacyjnych i kadrowych.
2. Sekcja organizacyjno - kadrowa realizuje zadania:
1) Z zakresu spraw organizacyjnych:
a) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
b) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
c) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji                   i wytycznych komendanta powiatowego;
d) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
e) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
f) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
g) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
h) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
i) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
j) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg                 i wniosków dla komendy powiatowej;
k) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,


Ponadto do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych                                       (Dz.U z 2002 r., poz.1059 z późn. zm.) – tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta powiatowego, a w szczególności zlecanie do instytucji zewnętrznych (radcy prawni, kancelarie adwokackie, itp.) wykonywania czynności związanych z poradami prawnymi, opracowaniem opinii prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami – czynności te zlecane będą w miarę potrzeb.

2) Z zakresu spraw kadrowych:
a) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
b) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi       w komendzie powiatowej, w tym dowódców jednostki ratowniczo – gaśniczej;
c) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy           w komendzie powiatowej;
d) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
e) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów         i rencistów komendy powiatowej;
f) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków                i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
g) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
h) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
i) prowadzenie kasy na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju;
j) rozliczanie czasu służby pracowników systemu codziennego. Nadzór nad sposobem rozliczaniem czasu służby przez d-cę jrg, dla strażaków zatrudnionych w systemie zmianowym oraz naczelnika wydziału operacyjno – rozpoznawczego dla strażaków pełniących na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP;
k) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz prowadzenie współpracy w tym zakresie                     z pracownikiem wyznaczonym do realizacji spraw obronnych w KP PSP.

Ponadto do zadań stanowiska pracy ds. kadr należy prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów  i brakowania dokumentów.
§ 10.1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw finansowych.
2. Samodzielne stanowisko pracy realizuje zadania:
1) prowadzenie finansów komendy powiatowej;
2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
§ 11.1. Do zakresu działania sekcji kwatermistrzowsko - technicznej należy realizacja zadań z zakresu spraw kwatermistrzowskich i technicznych.
2. Sekcja realizuje zadania:
1) w zakresie spraw kwatermistrzowskich:
a) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
b) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
c) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
d) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
e) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksr-g na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
f) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
g) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
h) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
i) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
j) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
k) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z naczelnikiem wydziału operacyjno - rozpoznawczego priorytetów w tym zakresie; 
l) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków            z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
m) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;


2) w zakresie spraw technicznych:

a) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
b) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
c) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
d) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
e) prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów i sprzętu silnikowego,  a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
f) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
g) wypracowywanie wymaganych parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.


§ 12.1. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP należy realizacja zadań z zakresu spraw ratowniczych i BHP.

2. JRG realizuje zadania:

a) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
b) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
c) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
d) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz       w ramach odwodów operacyjnych; 
e) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
f) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania    w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
g) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
h) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
i) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
j) udział w aktualizacji:
stanu gotowości operacyjnej,
procedur ratowniczych;
dokumentacji operacyjnej.
k)   opracowywanie analiz z wytypowanych działań ratowniczych,
l)  rozliczanie czasu służby strażaków jrg oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji                    w  tym zakresie.
3.   Zastępca Dowódcy JRG  realizuje zadania w zakresie prowadzenia spraw bhp poprzez:
a) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
c) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,           a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
d) przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
e) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
f) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności     w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
g) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
4. Zastępca Dowódcy JRG  realizuje zadania w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji (ABI) poprzez realizację zadań związanych z ochroną danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 ze zm.)

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych                 z przepisami o ochronie danych osobowych,

d) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,               z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4 a i 7. 


§ 13.1. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju realizuje zadania  związane z ochroną informacji niejawnych, czyli zadania dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych              (Dz.U. z 2010 r. poz. 1228 ze zm.), a w szczególności:

e) pełni funkcję Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,
f) prowadzi nadzór nad prowadzeniem prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” ;
g) zapewnia wymagane warunki ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
h) kontroluje stan ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów                 w tym zakresie;
i) opracowuje i nadzoruje realizację planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
j) planuje i prowadzi szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

2)   Zastępca Komendanta Powiatowego PSP realizuje zadania z zakresu spraw obronnych, a w szczególności:
a) organizuje, koordynuje i nadzoruje realizację spraw obronnych w Komendzie;

b) koordynuje opracowanie dokumentacji związanej z regulacją przygotowań obronnych              w komendzie,
c) organizuje proces związany z opracowaniem, aktualizacją oraz koordynacją zadań wynikających z tabeli realizacji zadań operacyjnych oraz własnych kart realizacji zadań;
d) organizuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie Komendy oraz podległej JRG do realizacji obowiązków państwa – gospodarza (HNS);
e) organizuje, koordynuje oraz nadzoruje realizację zada w przypadku uruchomienia Systemu Stałego Dyżuru;
f) planuje i organizuje szkolenia obronne, przy współpracy komórki szkoleniowej w KP PSP, dla kadry kierowniczej jednostki i pozostałych pracowników;
g) koordynuje oraz odpowiada za opracowanie okresowych sprawozdań z realizacji przygotowań i szkoleń obronnych;
h) koordynuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
i) realizuje inne zadania dotyczące szeroko rozumianej problematyki obronnej. ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

§ 14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju używa:
1) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie”;
2) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Busku-Zdroju,  woj. świętokrzyskie”;
3) pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                   w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie”;
4) stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie;

5) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 15. Organizację i porządek służby, prawa i obowiązki stron stosunku służbowego oraz stosunku pracy w komendzie powiatowej określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej. W regulaminie tym określa się między innymi tok pełnienia służby                         i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju. 


ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek:

Nazwa RozmiarData
schemat.jpg33 KB2017-04-26
Wprowadzil: Marek Lis 2003-07-21 10:04:18
Zmienil: Robert Wójcikiewicz 2017-07-04 14:27:03
Zatwierdzil: Robert Wójcikiewicz 2017-07-04 14:27:11
Przeczytano: 11283 razy.
Wersja archiwalna z 2017-07-04 14:25:59 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-07-01 19:37:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-04-26 15:36:25 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-04-26 15:32:29 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-12-16 19:49:24 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2009-03-12 15:01:49 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2009-01-04 11:25:19 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2008-10-24 07:23:09 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2008-08-10 18:08:22 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2003-07-21 10:04:47 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów