Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Regulamin Organizacyjny KP PSP Busko-Zdrój

(Wersja opublikowana)

Załącznik do Decyzji Nr 145/2008 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju.

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w BUSKU - ZDROJU 

 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym: 1)kierowanie pracą komendy powiatowej; 2)strukturę organizacyjną komendy powiatowej; 3)zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych; 4)wzory pieczęci i stempli; 5)liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej. 

§ 2. Komenda jest zakwalifikowana do IV-tej kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu buskiego. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Busko-Zdrój. 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają: 1)KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej; 2)OSP - ochotniczą straż pożarną; 3)jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej; 4)ksr-g- krajowy system ratowniczo – gaśniczy. 

 ROZDZIAŁ II 

Kierowanie pracą komendy powiatowej 

§ 4. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację: 1)dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego; 2)kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych; 3)pisma kierowane do senatorów i posłów; 4)odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników; 5)zakres czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej; 6)zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu; 7)władcze akty administracyjne. 


2.Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

3.Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań jeden raz w tygodniu. 

4.Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku KP PSP w Busku-Zdroju przy ul. Waryńskiego 29”A”. 5.Upoważnieni przez Komendanta Powiatowego PSP kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przyjmują w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Komendy. Rozdział III Struktura organizacyjna komendy powiatowej. 

§ 5.1. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami: 1)Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy - symbol – PRZ; 2)Sekcja organizacyjno - kadrowa - symbol – POK; 3)Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów - symbol – PF; 4)Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna - symbol – PT; 5)Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP - symbol – PJRG. 

2. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Busku - Zdroju realizuje zadania z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych i posługuje się symbolami: - z zakresu spraw obronnych - symbol PSO; - z zakresu spraw ochrony informacji niejawnych - symbol POIN. 

§ 6.1. Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio: 1)Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna; 2)Sekcja organizacyjno – kadrowa; 3)Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów; 

2. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje: 1)Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy; z wyłączeniem spraw bhp, których realizację nadzoruje Komendant Powiatowy. 2)Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP. Rozdział IV Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 

§ 7.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności. 

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy. 

4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności: 1)planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej; 2)podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; 3)sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań; 4)współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi; 5)współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g6)współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego; 7)załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy; 8)realizowanie zaleceń pokontrolnych; 9)realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej; 10)realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 11)opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna; 12)wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej; 13)przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania; 14)realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji zastępcy szefa w powiatowym zespole reagowania kryzysowego; 15)współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego; 16)współpraca na rzecz realizacji zadań ksr-g na obszarze powiatu; 

§ 8.1. Do zakresu działania wydziału operacyjno – kontrolno - rozpoznawczego należy realizacja zadań z zakresu spraw operacyjnych, szkoleniowych, kontrolno – rozpoznawczych, informatyki, łączności i bhp . 

 2. Wydział operacyjno – kontrolno - rozpoznawczy realizuje zadania: 1)Z zakresu spraw operacyjnych: a)analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych; b)opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja; c)przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;d)koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu; e)przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;f)analizowanie stanu wyposażenia w sprzęt i urządzenia pożarnicze jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie; g)zapewnienie funkcjonowania powiatowego stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa w Kielcach; h)sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń; i)współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;j)przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych; k)nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli - inspekcji, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie; l)przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych; m)przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich; n)koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g; o)prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania; p)nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową, 

2) Z zakresu spraw szkoleniowych: a)planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu; b)organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa; c)inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu; d)organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej, e)szkolenie służby dyżurnej z zakresu prawidłowego pełnienia dyżuru oraz realizacji harmonogramu czynności w szczególnych sytuacjach, 

3) Z zakresu spraw kontrolno - rozpoznawczych: a)rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych; b)współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń; c)inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;d)opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; e)opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;f)wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się; g)opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych; h)organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;i)rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; j)przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych; k)przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów; l)wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska; m)wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. n)prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. 

3) W zakresie informatyki: analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej; b)zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej; c)nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej; d)współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych; e)planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych; f)sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki; g)wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych; h)systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej; i)realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych; j)administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych; k)utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych; l)nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną, m)planowanie potrzeb materiałowych i sprzętowych z zakresu spraw informatycznych, niezbędnych do należytego funkcjonowania stanowiska kierowania. 

5)W zakresie spraw łączności: a)planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania; b)nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione; c)zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej; d)współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności; e)analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej; f)koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej; g)planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności; h)sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności, i)planowanie i zabezpieczenie stanowisk kierowania w systemy teleinformatyczne łączności przewodowej i radiowej, alarmowania i powiadamiania, współdziałania stanowisk kierowania, dysponowania i koordynowania działań jednostek ksr-g i innych podmiotów ratowniczych, j)planowanie potrzeb materiałowych i sprzętowych z zakresu spraw łączności, niezbędnych do należytego funkcjonowania stanowiska kierowania. 

6) W zakresie spraw bhp: a)prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; b)sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; c)prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; d)przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; e)ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; f)współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników; g) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. 

 § 9.1. Do zakresu działania sekcji organizacyjno – kadrowej należy realizacja zadań z zakresu spraw organizacyjnych i kadrowych. 2.Sekcja organizacyjno - kadrowa realizuje zadania: 1.Za zakresu spraw organizacyjnych: a)realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej; b)organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego; c)opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego; d)prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej; e)organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej; f)organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego; g)przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej; h)opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej; i)organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej; j)realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej; k)prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego, Ponadto do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U z 2002 r., Nr 123, poz.1059 z póżn. zm.) – tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta powiatowego, a w szczególności zlecanie do instytucji zewnętrznych (radcy prawni, kancelarie adwokackie, itp.) wykonywania czynności związanych z poradami prawnymi, opracowaniem opinii prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami – czynności te zlecane będą w miarę potrzeb. 2 Z zakresu spraw kadrowych: a)realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego; b)przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dowódców jednostki ratowniczo – gaśniczej; c)opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej; d)opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów; e)prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej; f)sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej; g)realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej; h)analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego; i)prowadzenie kasy na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju. j)rozliczanie czasu służby pracowników systemu codziennego. Nadzór nad sposobem rozliczaniem czasu służby przez d-cę jrg, dla strażaków zatrudnionych w systemie zmianowym oraz naczelnika wydziału operacyjno – rozpoznawczego dla strażaków pełniących na Powiatowym Stanowisku Kierowania. Ponadto do zadań stanowiska pracy ds. kadr należy prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów. 

§ 10.1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy realizacja zadań z zakresu spraw finansowych. 2. Samodzielne stanowisko pracy realizuje zadania: 1)prowadzenie finansów komendy powiatowej; 2)prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej; 3)prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na: a)wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej, b)zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową, c)przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, d)zapewnieniu terminowego ściągania należności; 4)analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej; 5)prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych); 6)nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej; 

§ 11.1. Do zakresu działania sekcji kwatermistrzowsko - technicznej należy realizacja zadań z zakresu spraw kwatermistrzowskich i technicznych. 2. Sekcja realizuje zadania: 1)w zakresie spraw kwatermistrzowskich: a)administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie; b)opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego; c)prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej; d)dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych; e)zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksr-g na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych; f)prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej; g)prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku; h)likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku; i)sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej; j)prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej; k)systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z naczelnikiem wydziału operacyjno - rozpoznawczego priorytetów w tym zakresie; l)realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł; m)ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej; n)ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej, 2)w zakresie spraw technicznych: a)inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego; b)prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych; c)obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej; d)prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi; e)prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów i sprzętu silnikowego, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych; f)organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych; g)wypracowywanie wymaganych parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego. 

 § 12.1. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP należy realizacja zadań z zakresu spraw ratowniczych. 2. JRG realizuje zadania: a)organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń; b)dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych; c)wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby; d)wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych; e)przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym; f)współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń; g)rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach; h)realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg; i)prowadzenie doskonalenia zawodowego; j)udział w aktualizacji: •stanu gotowości operacyjnej, •procedur ratowniczych; •dokumentacji operacyjnej. k) opracowywanie analiz z wytypowanych działań ratowniczych, l) rozliczanie czasu służby strażaków jrg oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie 

 § 13.1. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju realizuje zadania związane z ochroną informacji niejawnych, czyli zadania dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności: a)pełni funkcję Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”, b)prowadzi nadzór nad prowadzeniem prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” ; c)zapewnienia wymagane warunki ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych; d)kontroluje stan ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie; e)opracowuje i nadzoruje realizację planów w zakresie ochrony informacji niejawnych; f)planuje i prowadzi szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 2) Z zakresu spraw obronnych: a) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej, b) koordynowanie realizacji zadań obronnych. 

 ROZDZIAŁ V Wzory pieczęci i stempli 

§ 14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju używa: 1)urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie”; 2)urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie”; 3)pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie”; 4)stempla nagłówkowego o treści: /Godło/ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Busku-Zdroju, woj. świętokrzyskie; 5)innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 § 15. Organizację i porządek służby, prawa i obowiązki stron stosunku służbowego oraz stosunku pracy w komendzie powiatowej określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej. W regulaminie tym określa się między innymi tok pełnienia służby i funkcjonowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania.

Wprowadzil: Marek Lis 2003-07-21 10:04:18
Zmienil: Robert Wójcikiewicz 2013-12-16 19:50:20
Zatwierdzil: Robert Wójcikiewicz 2013-12-16 19:50:29
Przeczytano: 9951 razy.
Wersja archiwalna z 2013-12-16 19:49:24 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2009-03-12 15:01:49 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2009-01-04 11:25:19 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2008-10-24 07:23:09 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2008-08-10 18:08:22 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Wersja archiwalna z 2003-07-21 10:04:47 (Wersja opublikowana)
Regulamin Organizacyjny KP PSP w Busku-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów