Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny KP PSP Włoszczowa
(Wersja opublikowana)
Załącznik do Decyzji Nr 91/2010
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
we Włoszczowie
z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w regulaminie
organizacyjnym
Komendy Powiatowej
PSP we WłoszczowieR E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
K O M E N D Y P O W I A T O W E J
P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J
W E W Ł O S Z C Z O W I EREGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WE WŁOSZCZOWIE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej , w tym:
1) kierowanie pracą komendy powiatowej ;
2) strukturę organizacyjną komendy powiatowej ;
3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
4) wzory pieczęci i stempli;
5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.


§ 2.

1. Komenda jest zakwalifikowana do V kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu włoszczowskiego.
3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Włoszczowa.

§ 3.

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
1) KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
2) OSP - ochotniczą straż pożarną;
3) jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
4) ksr-g- krajowy system ratowniczo – gaśniczy.
ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą komendy powiatowej
§ 4.
1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:
1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań
dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
2) kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
3) pisma kierowane do senatorów i posłów;
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
5) zakresy czynności zastępców komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
6) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy
i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
7) władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego jako organu administracji publicznej.
2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych
w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
3. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.
4. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie
jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.
5. Upoważnieni przez komendanta powiatowego kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują codziennie w godzinach pracy komendy.

Rozdział III
Struktura organizacyjna komendy powiatowej
§ 5.
W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
1) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza:
- w zakresie realizacji spraw JRG - symbol – PJRG;
- w zakresie spraw obronnych - symbol – PSO;
2) Wydział Operacyjno-Szkoleniowy , w tym
Powiatowe Stanowisko Kierowania
- w zakresie realizacji spraw operacyjno-szkoleniowych - symbol-PR;

3) Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych:
- w zakresie realizacji spraw kontrolno-rozpoznawczych - symbol - PZ;
- w zakresie realizacji spraw BHP - symbol – PBHP;
4) Sekcja Organizacyjno-Kadrowa:
- w zakresie realizacji spraw organizacji i archiwum - symbol – PO;
- w zakresie realizacji spraw kadrowych - symbol – PK;

5) Samodzielne stanowisko pracy
d/s finansów -symbol – PF;
6) Samodzielne stanowisko pracy
ds. kwatermistrzowskich -symbol –PT;
7) Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych -symbol –PTT;
8) Z-ca komendanta realizuje zadania z zakresu
ochrony informacji niejawnych i używa: - symbolu – POIN.’’

§ 6.

1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:
1) Sekcja organizacyjno-kadrowa;
2) Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów;
3) Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich;
4) Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych.

2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:
1) Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą – z wyłączeniem spraw obronnych;
2) Wydział Operacyjno-Szkoleniowy;
3) Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych
- z wyłączeniem spraw BHP’’.


Rozdział IV
Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 7.

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej
i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.
4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy
w szczególności :
1) planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu
w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami
i jednostkami organizacyjnymi;
5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksr-g;
6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
8) realizowanie zaleceń pokontrolnych;
9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych
z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
16) realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu.


§ 8.

1. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy realizacja zadania z zakresu spraw:
a) JRG
b) obronnych.
2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza realizuje następujące zadania :

1) W zakresie zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej :

a) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
b) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
c) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
d) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
e) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
f) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
g) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
h) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
i) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
j) udział w aktualizacji:
 stanu gotowości operacyjnej,
 procedur ratowniczych,
 dokumentacji operacyjnej;
k) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.
l) planowanie i organizowanie szkoleń ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu;
m) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
n) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.

2). W zakresie spraw obronnych:

a) prowadzenie spraw w zakresie organizowania , koordynowania
i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie
powiatowej,
b) koordynowanie realizacji zadań obronnych.


§9.

1. Do zakresu działań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy realizacja zadań z zakresu spraw:

1) W zakresie spraw operacyjnych:
a) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
b) opracowanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
c) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
d) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
e) przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
f) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
g) zapewnianie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
h) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
i) współdziałanie przy planowaniu systemu łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
j) przygotowanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;


k) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
l) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
m) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
n) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
o) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
p) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,
q) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

2). W zakresie spraw szkoleniowych:
a) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej
i ksr-g na obszarze powiatu,
b) planowanie i organizowanie szkoleń doskonalących, w tym
medycznego na potrzeby komendy powiatowej i KSRG;

3). W zakresie spraw łączności:
a) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze
działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu
pożarowego i alarmowania;
b) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania na obszary chronione;
c) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej
i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach
organizacyjnych komendy powiatowej;
d) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi
jednostkami w zakresie rozwoju techniki łączności na potrzeby
rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
e) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
f) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej;
g) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności,
h) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,
i) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej komendy powiatowej’’;
j) nadzór i obsługa techniczna Systemu Przetwarzania Danych (SPD) na potrzeby komendy powiatowej.

§ 10.

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych należy realizacja zadań z zakresu spraw:

a) kontrolno-rozpoznawczych,
b) bhp.2. Samodzielne stanowisko pracy realizuje zadania :

1). W zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

a) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
b) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami
w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
c) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
d) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych
i innych miejscowych zagrożeń;
e) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
f) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
g) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
h) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
i) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
j) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego
w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
k) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
l) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
m) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

n) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
o) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

p) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą.

2). W zakresie spraw BHP:

a) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
c) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
d) przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
e) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn
i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

f) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
g) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

§ 11.
1. Do zakresu działania sekcji organizacyjno-kadrowej należy realizacja zadań z zakresu spraw:
a) organizacji i archiwizacji,
b) kadrowych.
2. Sekcja organizacyjno-kadrowa realizuje zadania :

1) W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:
a) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej:
b) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

c) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
d) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych
z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
e) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
w komendzie powiatowej;
f) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
g) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;
h) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
i) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;


j) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
k) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
l) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
m) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;
n) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
o) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone’’, a w szczególności:
- bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
- udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego
uprawnionym,
- egzekwowanie zwrotów dokumentów,
- kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania
dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej,
- prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,
- wykonywanie poleceń „pełnomocnika ochrony’’.


2). W zakresie spraw kadrowych:

a) realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta
powiatowego;
b) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami
organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dowódcy jednostki
ratowniczo – gaśniczej;
c) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących
służby i pracy w komendzie powiatowej;
d) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych
komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
e) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
f) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych
oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
g) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej
strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
h) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
i) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników
cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia
kwalifikacyjnego;
j) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego
strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.


§ 12.


1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy
w szczególności:
a) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
b) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
c) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie
z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji komendy powiatowej,
 zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
 przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 zapewnieniu terminowego ściągania należności;
d) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
e) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

f) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
§ 13.

1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich należy w szczególności:
1) w zakresie spraw kwatermistrzowskich:
a) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
b) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,
w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
c) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
d) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających
z ustawy prawo zamówień publicznych;
e) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań
w ramach odwodów operacyjnych;
f) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
g) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
h) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
i) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
j) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami
w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
k) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
l) realizowanie prac dotyczących projektów związanych
z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
m) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

2) W zakresie informatyki:

a) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie
i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
b) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
c) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
d) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
e) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
f) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
g) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
h) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
i) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
j) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
k) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
l) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.


§ 14.

1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. technicznych
należy w szczególności:
a) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
b) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
c) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
d) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami
i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
e) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej
z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
f) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
g) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

§ 15.

1. Do zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych z tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), należy w szczególności:
a) pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego
„Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,
b) nadzór nad prowadzeniem kancelarii materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
c) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

d) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie;
e) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
f) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli


§ 16.

1. Komenda powiatowa używa:
1) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie .”;
2) pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.”;
3) stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Włoszczowie,
woj. świętokrzyskie;


4) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe


§ 17.

1. Organizację i porządek służby , prawa i obowiązki stron stosunku służbowego oraz stosunku pracy w komendzie powiatowej określa regulamin pracy i służby komendy powiatowej. W regulaminie tym określa się między innymi tok pełnienia służby i funkcjonowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania.

§ 18.

1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa rysunek.

2. Liczba i rodzaj stanowisk służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Włoszczowie określa tabela.


SCHEMAT ORGANIZACYJNY
KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ WE WŁOSZCZOWIE
Wprowadzil: Tomasz Spieczowicz 2003-07-25 13:48:29
Zmienil: Teresa Czerwińska 2014-05-08 21:49:48
Zatwierdzil: Teresa Czerwińska 2014-05-08 21:50:03
Przeczytano: 2904 razy.
Wersja archiwalna z 2008-11-03 14:04:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-11-03 13:56:35 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-30 11:36:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-25 13:49:09 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów