Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

(Wersja opublikowana)
Państwowa Straż Pożarna z racji jej zadań określonych w ustawach m. i. w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, stanowi służbę - organ administracji rządowej.
Konstytucja postanawia, iż państwo zapewnia bezpieczeństwo obywateli powierzając realizację tych zadań Radzie Ministrów, a tym samym wojewodom, którzy są przedstawicielami Rady Ministrów w województwie, i jako organy administracji rządowej wykonują w imieniu Rady Ministrów - na obszarze kraju oraz w imieniu wojewody na obszarze województwa, zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ratownictwem, w zakresie ustalonym ustawami.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Wobec powyższego Państwowa Straż Pożarna jest służbą - organem administracji rządowej o charakterze ratowniczym i inspekcyjno - kontrolnym. Funkcje inspekcyjno - kontrolne wykonywane są zawsze w imieniu państwa i wyłącznie przez organy administracji rządowej.
Uznano jako zasadę, iż organem zespolonej administracji rządowej w województwie jest wojewoda, który na obszarze województwa wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy komendanta wojewódzkiego PSP. Przy czym - komendant wojewódzki wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach. Natomiast w imieniu własnym zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu wykonuje komendant powiatowy, który jest również właściwym organem w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej.


Akty prawne:
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.Nr 78, poz. 483)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.)


Ustawa z dnia 24 siarpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 zpóźn. zm.)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 91, poz. 557)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r., Dz.U.Nr. 142, poz. 1592 z póź. zmian.)
Wprowadzil: Artur Siemieniec 2003-07-21 09:44:20
Zmienil: Andrzej Krupa 2008-10-28 10:22:47
Zatwierdzil: Andrzej Krupa 2008-10-28 10:22:49
Przeczytano: 5255 razy.
Wersja archiwalna z 2008-10-28 10:21:27 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-28 09:03:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-21 09:44:49 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów