Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Przedmiot działania i kompetencje

(Wersja opublikowana)

Państwowa Straż Pożarna z racji jej zadań określonych w ustawach m. i. w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, stanowi służbę - organ administracji rządowej.
Konstytucja postanawia, iż państwo zapewnia bezpieczeństwo obywateli powierzając realizację tych zadań Radzie Ministrów, a tym samym wojewodom, którzy są przedstawicielami Rady Ministrów w województwie, i jako organy administracji rządowej wykonują w imieniu Rady Ministrów - na obszarze kraju oraz w imieniu wojewody na obszarze województwa, zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ratownictwem, w zakresie ustalonym ustawami.
Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Wobec powyższego Państwowa Straż Pożarna jest służbą - organem administracji rządowej o charakterze ratowniczym i inspekcyjno - kontrolnym. Funkcje inspekcyjno - kontrolne wykonywane są zawsze w imieniu państwa i wyłącznie przez organy administracji rządowej.
Uznano jako zasadę, iż organem zespolonej administracji rządowej w województwie jest wojewoda, który na obszarze województwa wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy komendanta wojewódzkiego PSP. Przy czym - komendant wojewódzki wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje określone w ustawach. Natomiast w imieniu własnym zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu wykonuje komendant powiatowy, który jest również właściwym organem w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej.


Akty prawne:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z dn. 19.11.2013 poz 1340, z późn. zm.)


Ustawa z dnia 24 siarpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 zpóźn. zm.)


Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.Nr 78, poz. 483)


ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z póź. zmian.)
Wprowadzil: Tomasz Kandyba 2003-07-18 08:54:46
Zmienil: Małgorzata Ostrowska 2015-04-22 10:07:12
Zatwierdzil: Małgorzata Ostrowska 2015-04-22 10:07:21
Przeczytano: 5981 razy.
Wersja archiwalna z 2013-10-21 13:50:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-27 13:54:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-11-05 01:19:03 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-05-19 13:09:02 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-12 11:40:25 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-12 11:40:17 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-18 08:57:25 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów