Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Petycje można składać:
pocztą tradycyjną na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. dr. A. Wardyńskiego 32
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
pocztą elektroniczną na adres: kppsp@straz.ostrowiec.pl
doręczyć osobiście do Sekretariatu KP PSP przy ul. dr. A. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w godzinach 7:30-15:30.
 

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem „PETYCJE”

Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;

jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;

wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Informacja o złożonych petycjach:


W 2016 r. do Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św.  nie wpłynęła  żadna petycja.

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów