Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

PETYCJA

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach , na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

 

Art. 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do Organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skargo określa ustawa.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195).

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

 

Zgodnie z Art. 2 ust. 3. przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

- zmiany przepisów prawa,

- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,

- życia zbiorowego,

- wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego;

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. W przypadku braku właściwości, KP PSP w Starachowicach będąca adresatem petycji przesyła ją w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. (Art. 6 ust. 1.)

 

Elementy składowe Petycji reguluje Art. 4.

 Petycja powinna zawierać:

  • 1.   oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu Organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób),
  • 2.       dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
  • 3.       tytuł petycji,
  • 4.       wskazanie adresata petycji,
  • 5.       wskazanie przedmiotu petycji,
  • 6.       uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów)

pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej reguluje Art. 4 ust. 5. Ustawy.

 

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP w Starachowicach zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Anonimy nie są rozpatrywane. Petycja musi być podpisana:

  • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
  • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

 

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

Petycje można składać:

listownie na adres:  KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH ul. Aleja Armii Krajowej 29;  27 - 200 Starachowice

doręczyć osobiście – w Sekretariacie KP PSP przy ul. Aleja Armii Krajowej 29;  27 - 200 Starachowice w godzinach 8.30 – 15.30

za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres organizacyjna@straz.starachowice.pl z zaznaczeniem w tytule „Petycja”

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem „PETYCJE”

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

W zakresie nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 roku stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

(Wersja opublikowana)
2016 rok:  Komenda Powiatowa PSP w Starachowicach informuje, że do tut. komendy w 2016 r. nie wpłynęła żadna petycja. 
Wprowadzil: Katarzyna Kiełbasa 2015-11-24 14:23:58
Zmienil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 10:17:58
Zatwierdzil: Katarzyna Kiełbasa 2017-06-27 10:18:23
Przeczytano: 654 razy.
Wersja archiwalna z 2017-06-27 10:18:06 (Wersja opublikowana)
 
Wersja archiwalna z 2017-06-27 10:01:04 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-06-27 09:55:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-06-27 09:53:20 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-06-26 14:22:23 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-06-26 08:31:50 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-11-24 14:24:23 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów