Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Kompetencje

(Wersja opublikowana)
Kompetencje KP PSP w Opatowie
Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu opatowskiego wykonuje Starosta Opatowski przy pomocy Komendanta Powiatowego, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji samorządowej w powiecie.

Komendant Powiatowy PSP wykonuje w imieniu Starosty zadania i kompetencje określone w ustawach (o ochronie przeciwpożarowej oraz o państwowej straży pożarnej).

Komendant Powiatowy jest kierownikiem państwowej jednostki budżetowej, dysponentem budżetu realizującym wydatki i dochody zgodnie z planem finansowym.

Komendant Powiatowy PSP w Opatowie realizuje zadania wynikające z postanowień art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 96 poz. 667 z 2006 r. z póź. zm.) i do jego głównych zadań należą:
- kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie,
- organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
- organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
- dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
- kierowanie jednostek organizacyjnch PSP z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa na podstawie wiążących Rzeczypospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
- analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
- współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
- nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
- wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
- organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
- szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
- inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu 5ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
- wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej PSP w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób , mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,
- współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych,
- przeprowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
- współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych,
- realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.
Wprowadzil: Dariusz Socha 2003-07-21 11:57:15
Zmienil: Dariusz Socha 2008-10-28 11:01:19
Zatwierdzil: Dariusz Socha 2008-10-28 11:01:21
Przeczytano: 4009 razy.
Wersja archiwalna z 2007-02-14 09:38:02 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KP PSP w Opatowie
Wersja archiwalna z 2003-07-21 11:57:25 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KP PSP w Opatowie
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów