Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Kompetencje

(Wersja opublikowana)

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Art. 13 ust. 6,7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 96 poz. 667 z późn. zm. ) należy:

 1. kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;
 2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
 6. nalizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
 8. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
 13. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
 14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
 15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
 16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 17. wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego. Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy: 1) współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej; 2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych; 3) realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.
Wprowadzil: Robert Sobczyk 2003-12-01 14:39:31
Zmienil: Karol Gębusia 2013-12-16 12:05:15
Zatwierdzil: Karol Gębusia 2013-12-16 12:05:25
Przeczytano: 5008 razy.
Wersja archiwalna z 2013-12-16 12:04:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-03 16:48:40 (Wersja opublikowana)
Zadania Komendanta Powiatowego
Wersja archiwalna z 2007-01-30 19:43:36 (Wersja opublikowana)
Zadania Komendanta Powiatowego
Wersja archiwalna z 2007-01-23 16:32:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-12-01 14:40:02 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów