Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Kompetencje

(Wersja opublikowana)
KOMPETENCJE KP PSP W STASZOWIE

1.Komendant Powiatowy PSP przy pomocy Komendy Powiatowej PSP wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Powiatu Staszowskiego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 12 poz. 68 z 2009r. ), a w szczególności:

1)jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej,

2)w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

a)nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,

b)wstrzymania robót (prac), zakazania użytkowania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,

3)przynajmniej raz w roku lub na każde polecenie starosty, składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu,

4)wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej,

5)informuje niezwłocznie Komendanta Wojewódzkiego PSP, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu,

6)współpracuje z radą powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu,

7)współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu,

8)przedkłada staroście do zatwierdzenia programy działania komendy powiatowej,

9)przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,

10)zajmuje stanowisko w sprawie przekazania do użytku obiektów budowlanych,

11)uzgadnia plany operacyjno – ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, Eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,

12)przeprowadza kontrole na zlecenie starosty,

13)uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej,szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy,

14)opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2.W zakresie kierowania Komendą Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie realizuje zadania wynikające z postanowień art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ,określone w regulaminie organizacyjnym Komendy Powiatowej PSP a w szczególności:

1)organizuje jednostki ratowniczo – gaśnicze,

2)organizuje na terenie powiatu krajowy system ratowniczo – gaśniczy,

3)dysponuje oraz kieruje siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,

4)organizuje i prowadzi akcje ratownicze,

5)współdziała z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,

6)rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia,

7)opracowuje plany ratownicze dla obszaru powiatu,

8)nadzoruje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

10)wykonuje zadania z zakresu ratownictwa,

11)ustala wstępnie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń,

12)organizuje szkolenie i doskonalenie pożarnicze,

13)szkoli członków ochotniczych straży pożarnych,

14)współdziała z Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. a ponadto:

1)zapewnia realizację decyzji, rozkazów oraz zadań określonych w przepisach prawnych;

2)określa kierunki oraz ustala plany działania;

3)dba o efektywność i dyscyplinę służby, a także należyte załatwianie spraw obywateli;

4)realizuje zasady polityki kadrowej oraz dba o właściwy dobór kadr;

5)dokonuje przydziału zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, naczelników wydziałów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy;

6)ustala etaty dla poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;

7)zapewnia przestrzeganie prawa w działaniach Komendy Powiatowej;

8)reprezentuje Komendę Powiatową wobec organów administracji rządowej i samorządowej.

Wprowadzil: Jarosław Juszczyk 2003-07-24 11:42:43
Zmienil: Jarosław Juszczyk 2013-12-16 10:51:00
Zatwierdzil: Jarosław Juszczyk 2013-12-16 10:51:09
Przeczytano: 4479 razy.
Wersja archiwalna z 2009-03-30 07:41:54 (Wersja opublikowana)
KOMPETENCJE KP PSP W STASZOWIE
Wersja archiwalna z 2009-03-23 17:03:10 (Wersja opublikowana)
KOMPETENCJE KP PSP W STASZOWIE
Wersja archiwalna z 2008-10-31 08:32:17 (Wersja opublikowana)
KOMPETENCJE KP PSP W STASZOWIE
Wersja archiwalna z 2003-07-24 11:43:04 (Wersja opublikowana)
KOMPETENCJE KP PSP W STASZOWIE
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów