Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej lub osoba przez niego wyznaczona, z siedzibą w Starachowicach przy ul. Aleja Armii Krajowej 29. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach realizacji zadań przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach określonych przepisami prawa. Podawanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów