Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Charakterystyka obszaru chronionego

(Wersja opublikowana)
Powiat opatowski wraz z jedenastoma powiatami ziemskimi i powiatem grodzkim Kielce wchodzi w skład woj. świętokrzyskiego. Zajmuje obszar między wschodnią częścią Gór Świętokrzyskich (Pasmo Jeleniowskie - gmina Baćkowice), a południowo wschodnią częścią Wyżyny Iłżeckiej (gmina Tarłów). Wschodnia granica powiatu opatowskiego biegnie wzdłuż rzeki Wisły. Od południowego wschodu graniczy z powiatem sandomierskim, od południa z powiatem staszowskim, od zachodu z powiatem kieleckim, od północy z powiatem ostrowieckim, a od północnego wschodu z powiatem lipskim (woj. Mazowieckie). Powiat ma charakter rolniczo – przemysłowy, obejmuje swym zasięgiem obszar podzielony na 8 gmin. Na terenie powiatu znajduje się dwa miasta (Opatów, Ożarów). Zabudowa miast i wsi jest zabudową niską i średnio-wysoką – w miastach z reguły zwartą. Głównymi zakładami na terenie powiatu są: Cementownia „Grupa Ożarów” S.A.w Karsach, OSM Opatów i Bidziny, AGC Flat Glass Europe w Opatowie, Agrana Juice Poland Sp. z o.o w Gołębiowie,"Explominex" Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski - Skład Materiałów Wybuchowych w Glinianach, Aga Light S.A. w Jacentowie. Lasy stanowią 17,5 % ogólnej powierzchni powiatu. Podlegają one na tym terenie trzem nadleśnictwom: w Łagowie, w Ostrowcu Św. i Staszowie o łącznej pow. 5132 ha. (w tym ok. 760 ha. w rękach prywatnych). Występują obiekty o szczególnie utrudnionej ewakuacji ludzi m.in. Domy Pomocy Społecznej, Szpital Powiatowy w Opatowie, Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze i niektóre szkoły. Główne zagrożenia chemiczne, ekologiczne i wybuchowe stanowią materiały niebezpieczne wykorzystywane w przemyśle (m. in. „”Agrana Juice Poland Sp. z o. o w Gołębiowie, w spółdzielniach mleczarskich) oraz chemikalia i gazy przewożone w transporcie drogowym i kolejowym. W związku z nasileniem ruchu kołowego na drogach oraz z występowaniem na terenie powiatu dróg krajowych łączących duże miasta, występują również duże zagrożenia komunikacyjne. Przez teren powiatu przebiegają dwa gazociągi wysokoprężne, w tym jeden w miejscowości Drygulec rozgałęzia się na dwie nitki jedna w kierunku Ożarowa, druga w kierunku Ćmielowa. Duże zagrożenie pożarowo – wybuchowe stanowi 16 stacji paliw oraz sześć stacji gazu płynnego. Na terenie powiatu w okresach podwyższonego stanu wód występuje zagrożenie powodziowe - powierzchnię ok. 3100 ha, w gminach Tarłów i Ożarów, zajmują tereny zalewowe rzek Wisła i Kamienna, na których położonych jest dziesięć wsi. W Polsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa a w szczególności ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, medyczne został zorganizowany KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY (SYSTEM) – stanowiący integralną cześć bezpieczeństwa wewnętrznego. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na obszarze powiatu samorządowego jest podstawowym narzędziem Starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze powiatu i gminy w nagłych zdarzeniach losowych spowodowanych pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (np. katastrofą) które wymagają użycia sił i środków ratowniczych. System zaczął funkcjonować od 1995 r. Obecnie w skład systemu wchodzi 14 najprężniej działających w powiecie jednostek OSP: OSP Iwaniska OSP Lipnik OSP Ożarów OSP Lasocin 0SP Sobótka OSP Sadowie OSP Stodoły OSP Baćkowice OSP Rosochy OSP Tarłów OSP Brzozowa OSP Kamieniec OSP Stobiec OSP Gierczyce. Ochotnicze Straże Pożarne są również jednych z głównych partnerów działań PSP w zwalczaniu, pożarów zwłaszcza tych powstałych w gospodarstwach rolnych i lasach. Na terenie powiatu opatowskiego funkcjonuje 83 jednostki OSP.
Nazwa RozmiarData
Image1.gif10 KB2003-07-23
Wprowadzil: Dariusz Socha 2003-07-23 13:15:01
Zmienil: Dariusz Socha 2015-11-20 10:33:51
Zatwierdzil: Dariusz Socha 2015-11-20 10:34:07
Przeczytano: 9528 razy.
Wersja archiwalna z 2008-10-28 09:41:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-14 09:02:05 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-23 13:16:39 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów