Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie z wolnej ręki na dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych do ograniczania stref skażeń – cięż
Kielce, dnia 20 września 2007 r.
WT – 2370/8/07
Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie z wolnej ręki na dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych do ograniczania stref skażeń – ciężkich z napędem 4 x 2.

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pózn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie z wolnej ręki na dostawę czterech sztuk samochodów ratowniczo – gaśniczych do ograniczania stref skażeń – ciężkich z napędem 4 x 2, wpłynęła oferta:

L.p. Nazwa firmy cena oferty (zł. brutto) Liczba punktów w kryterium cena (100%)
1. Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268A tel , fax (041) 361-71-13, 361-94-50 2 610 800,00 100 pkt.

Zamawiający wybrał ofertę firmy: Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268A.
Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji, oferta jest ważna.
Jednocześnie Zamawiający informuje że podpisanie umowy nastąpi dnia 21 września 2007 r. o godz. 9:00 w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach ul. Sandomierska 81.
Od niniejszych rozstrzygnięć przysługuje Wykonawcom prawo wniesienia protestu do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Niniejsze zawiadomienie publikuje się na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://bip.straz.kielce.com.pl/

Podpisano:
bryg. mgr inż. Grzegorz Jankowski
Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach

Otrzymują:
1. Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268A tel , fax (041) 361-71-13, 361-94-50
2. A/a
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-09-20 08:48:52
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-09-20 08:48:52
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-09-20 08:49:33
Przeczytano: 4514 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów