Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie „zapytania o cenę „ na dostawę centrali telefonicznej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach

                                                                       Kielce, dnia 28 marca  2008 r.

 

 

Zawiadomienie

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie „zapytania o cenę „ na dostawę centrali telefonicznej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) Zamawiający zawiadamia że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę centrali do KW PSP w Kielcach wpłynęły oferty firm:

 

L.p.

Nazwa firmy

cena oferty (brutto)

Liczba punktów w kryterium cena (100%)

1.

VERBICOM S.A.

ul. Skrabka 36, 60-348 Poznań,

tel, 061  864-82-40,

 fax  061  864-82-48

172 591,00 zł

98,92

2.

TELCENT   M.Urys, P. Bąk Sp. J.

ul. Krakowska 62, 25-570 Kielce

tel. 041   362-85-60

fax. 041  362-85-61

170 739,90

100,00

3.

INSTALINFO  Sp. z. o.o.

ul. Kościuszki 11/221, 25-310 Kielce

tel./fax. 041   343-21-04

186 394,00

91,60

 

Zamawiający nie odrzucił żadnych ofert

 

 Zamawiający wybrał ofertę firmy:

„TELCENT”   M. Urys, P. Bąk Sp. J.  ul. Krakowska 62, 25-570 Kielce

 

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji, oferta jest ważna i zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje że podpisanie umowy nastąpi dnia 7 kwietnia 2008 r. o godz. 10:00 w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach ul. Sandomierska 81, pokój 106.

Zamawiający zastrzega możliwość wyznaczenia późniejszego terminu podpisania umowy, w przypadku wniesienia protestu w postępowaniu.

 

 

Od niniejszych rozstrzygnięć przysługuje Wykonawcom prawo wniesienia protestu do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Niniejsze zawiadomienie publikuje się na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://bip.straz.kielce.com.pl/

 podpisał:

Z-ca Świętokrzyskiego

Komendanta Wojewódzkiego PSP

bryg. mgr inż. Wiesław Cisek

 
 

 

 

 

 

 

 


Otrzymują:

 

1.  VERBICOM S.A. ul. Skrabka 36, 60-348 Poznań,  fax.  061  864-82-48.

2.  TELCENT   M.Urys, P. Bąk Sp. J. ul. Krakowska 62, 25-570 Kielce fax. 041  362-85-61.

3.  INSTALINFO  Sp. z. o.o.ul. Kościuszki 11/221, 25-310 Kielcefax. 041   343-21-04.

4.  a/a

 

Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2008-03-28 07:52:20
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2008-03-28 07:52:20
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2008-03-28 07:55:31
Przeczytano: 4414 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów