Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2007-03-01 10:59:13 (Wersja opublikowana)
ZATWIERDZONY:
przez Wojewodę Świętokrzyskiego Pana Włodzimierza Wójcika
w dniu 21.12.2004 r.
Zał. Nr 17 do Regulaminu Organizacyjnego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KIELCACH


Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji. rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 872 z 2001 r. późniejszymi zmianami), art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z późniejszymi zmianami) oraz § 1, 2 i 3 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1999 r. MSWiA w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 38 poz. 375 z dnia 8 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami) postanawia się co następuje:


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, zwanej dalej „Komendą Wojewódzką”, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej i będącą aparatem pomocniczym Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, zwanego dalej Komendantem Wojewódzkim, oraz zasady i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej, a także inne postanowienia związane z realizacją zadań Komendanta Wojewódzkiego wynikających z obowiązującego prawa.
2. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej są wydziały, sekcje i stanowiska pracy, utworzone z uwzględnieniem:
­ potrzeb i warunków miejscowych,
­ charakteru zadań,
­ wymagań praworządnego, skutecznego i ekonomicznego funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej,
­ innych wymagań racjonalnego tworzenia struktur organizacyjnych.
3. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach działa na podstawie następujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147 poz.1229 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji
komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz.
U. Nr 38 poz. 375 z dnia 8 kwietnia 1999 r. z późniejszymi zmianami),
- zarządzenia Nr 3/02 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia
2002 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi
Wojewódzkiemu w Kielcach ( Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego Nr 15 poz. 171 z późniejszymi zmianami),
4. Komenda Wojewódzka jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu wojewody ( dział 754, rozdział 75410, 75411) - rozporządzenie MF z dnia 23 września 1999r w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. Nr 78 poz. 880 z 1999 r. z późniejszymi zmianami).
5. Komenda Wojewódzka ma siedzibę w Kielcach przy ulicy Sandomierskiej 81/83 i obejmuje swoim zasięgiem działania teren województwa świętokrzyskiego.
6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
­ Komendancie Wojewódzkim – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
­ Województwie – należy przez to rozumieć województwo świętokrzyskie,
­ Komendzie Wojewódzkiej PSP – należy przez to rozumieć Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
­ Wydziałach, sekcjach i stanowiskach pracy – należy przez to rozumieć wydziały, sekcje i stanowiska pracy Komendy Wojewódzkiej PSP,
- OSP – należy przez to rozumieć „ Ochotniczą Straż Pożarną”,
- KSRG – należy przez to rozumieć „ Krajowy System Ratowniczo –
Gaśniczy ”.ROZDZIAŁ II

ZASADY FUNKCJONOWANIA I KIEROWANIA PRACĄ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP.

§ 2

1. Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z postanowieniami art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z późniejszymi zmianami), wykonują:
1) Wojewoda Świętokrzyski przy pomocy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie,
2) Komendant powiatowy / miejski / Państwowej Straży Pożarnej.
2. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wykonuje w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego zadania i kompetencje określone w ustawach zgodnie z postanowieniami art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z późniejszymi zmianami).
3. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki jest kierownikiem państwowej jednostki budżetowej, dysponentem budżetu III stopnia, realizującym wydatki i dochody zgodnie z planem finansowym- ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami)
4. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki kieruje pracą Komendy Wojewódzkiej przy pomocy dwóch Zastępców Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego.
5. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki realizuje zadania wynikające z postanowień art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) tj. :
1) kieruje Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,
2) opracowuje plany ratownicze na obszarze województwa z uwzględnieniem przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r. z późn. zmianami),
3) organizuje krajowy system ratowniczo – gaśniczy, w tym odwody operacyjne na obszarze województwa,
4) dysponuje oraz kieruje siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzi działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwość sił ratowniczych powiatu,
5) kontroluje uzgodnienia projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej,
6) kontroluje organy i jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej działające na obszarze województwa,
7) analizuje stan bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
8) opracowuje programy szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizuje szkolenie i doskonalenie zawodowe, a także inicjuje przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze województwa,
9) wspiera inicjatywy społeczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
10) współdziała z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Do aprobaty i podpisu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego zastrzega się następujące sprawy;
1) wewnętrzne akty prawne,
2) plany i programy działania Komendy Wojewódzkiej,
3) korespondencję (w tym elektroniczną) kierowaną do Komendanta Głównego PSP, Wojewody, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, organów wchodzących w skład wojewódzkiej administracji zespolonej, organów samorządu terytorialnego, kontroli, sądu, prokuratury, związków zawodowych i organizacji społecznych,
4) decyzje personalne wynikające z określonych prawem kompetencji Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
5) odpowiedzi na skargi i wnioski,
6) decyzje administracyjne wydawane w I i II instancji,
7) zalecenia pokontrolne do jednostek organizacyjnych PSP,
8) upoważnienia, porozumienia i umowy o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania i realizacji budżetu Komendy Wojewódzkiej.

§ 3

1. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki wyznacza Zastępcom Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego zakresy ich działania.
2. Ustala się funkcję Zastępców Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego:
1) I Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
2) II Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego.
3. I Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego jest równocześnie dowódcą świętokrzyskiej brygady odwodowej.
4. Podczas nieobecności Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego jego zadania i kompetencje realizuje I Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
5. Podczas nieobecności Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego i I Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego, ich zadania i kompetencje realizuje II Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
6. Szczegółowe zadania, odpowiedzialność i uprawnienia Zastępców Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego określają zakresy czynności.
7. Do decyzji bądź aprobaty Zastępców Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do osobistej aprobaty i podpisu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego.

§4

1. Wydziałami kierują Naczelnicy Wydziałów przy pomocy Zastępcy Naczelnika, a Wydziałem Finansów Główny Księgowy przy pomocy swojego Zastępcy.
2. Kierowanie pracą wydziału można powierzyć Głównemu Specjaliście.
3. Sekcją kieruje Kierownik Sekcji.
4. Naczelnicy Wydziałów / Główny Księgowy / zapewniają, każdy w swoim zakresie działania, realizację zadań należących do obowiązków Komendanta Wojewódzkiego, jako organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym oraz zadań wynikających z funkcji Komendy Wojewódzkiej określonych przepisami prawa.
5. Do zadań Naczelników Wydziałów / Głównego Księgowego / należy w szczególności:
1) należyte zorganizowanie pracy w wydziale i zapoznanie podległych strażaków (pracowników cywilnych) z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
2) analizowanie nadzorowanych dziedzin działalności komendy
i podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwiązywania występujących problemów,
3) zapewnienie sprawności i efektywności w podejmowanych działaniach wydziału, a także ich zgodności merytorycznej i formalnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz dyspozycjami służbowymi,
4) zapewnienie kontroli wewnętrznej i dyscypliny służby (pracy),
5) określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy,
6) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa,
7) współdziałanie z właściwymi jednostkami i organizacjami, a także innymi wydziałami Komendy Wojewódzkiej w sprawach objętych zakresem działania kierowanego wydziału,
8) organizowanie szkoleń wewnętrznych w wydziałach,
9) współdziałanie z właściwymi Biurami Komendy Głównej PSP.
6. Naczelnicy Wydziałów / Główny Księgowy / podpisują pisma i dokumenty o charakterze opiniodawczym, wyjaśniającym i informującym z zakresu działania kierowanego wydziału, nie zastrzeżone do podpisu przez Komendanta Wojewódzkiego lub jego zastępców.
7. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Sekcji przestrzegają właściwej formy prawnej opracowanych dokumentów, co potwierdzają ich parafowaniem.
8. Szczegółowe zadania, odpowiedzialność i uprawnienia Naczelników Wydziałów / Głównego Księgowego / określają imienne zakresy czynności.
9. Zastępcy Naczelników Wydziałów oraz Kierownicy Sekcji wykonują jednocześnie zadania stanowisk pracy określonych w wydziałach.

§5

1. Strażacy (pracownicy cywilni) pełniący służbę (pracujący) w wydziałach, sekcji pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od Naczelnika Wydziału lub Kierownika Sekcji.
2. Strażacy (pracownicy cywilni) w wydziałach i sekcji wykonują powierzone zadania merytoryczne i przygotowują załatwianie spraw ponosząc odpowiedzialność za:

1) dokładną znajomość wytycznych oraz przepisów prawa obowiązujących w powierzonym im zakresie czynności,
2) wykonywanie zadań z wymogami wiedzy fachowej,
3) ścisłe przestrzeganie prawa proceduralnego i materialnego oraz instrukcji kancelaryjnej,
4) prawidłowość i terminowość załatwiania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) należyte ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw, zbiorów, spisów itp.

3. O ocenie merytorycznej prowadzonej sprawy rozstrzyga bezpośrednio przełożony, zaś w kwestiach spornych - wyższy przełożony.
4. Podstawowe prawa i obowiązki strażaków i pracowników cywilnych określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 49, poz. 483 z 1999 r. z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 86 , poz. 953 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 940 z późniejszymi zmianami).
5. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności strażaków (pracowników cywilnych), w tym materialnej, określony jest w imiennych zakresach czynności.
§6
Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, niezależnie od odpowiedzialności określonej w § 5 ust. 2 i 4 regulaminu ponoszą odpowiedzialność za właściwą formę prawną opracowanych dokumentów, co potwierdzają ich parafowaniem.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP.

§7

1. W skład Komendy Wojewódzkiej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Wydział Operacyjny ............................................. symbol - WR,
2) Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy .................... symbol - WZ,
3) Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru .................. symbol - WKO,
4) Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny ……. symbol - WT,
5) Wydział Finansów ………………………………. symbol - WF,
6) Stanowisko pracy ds. Obronnych ……………….. symbol - SObr,
7) Stanowisko pracy Służby bhp……………………. symbol - BHP,
8) Stanowisko pracy - Radca prawny ……………….. symbol - SRP,
9) Stanowisko pracy Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych …………………………… symbol - SPN.


2. W skład wydziałów wchodzą sekcje oraz stanowiska pracy jedno lub wieloosobowe.
3. Komendant Wojewódzki stosownie do potrzeb może powołać komisje i zespoły doradcze.


§8

1.W skład Wydziału Operacyjnego wchodzą następujące sekcje
i stanowiska pracy:

1) Sekcja Planowania Operacyjnego i Nadzoru w tym WSKR - stanowiska pracy:

- ds. planowania operacyjnego i analiz,
- służba dyżurna WSKR,
- ds. inspekcji i nadzoru operacyjnego,
- ds. organizacji łączności i systemów informatycznych.

2) Sekcja Doskonalenia Zawodowego, Kultury Fizycznej i Sportu w tym
stanowiska pracy:

- ds. doskonalenia zawodowego, szkolenia OSP
- ds. funkcjonowania grup specjalistycznych i organizacji ćwiczeń,
- ds. kultury fizycznej i sportu.

3) Stanowisko Pracy

- ds. funkcjonowania KSRG oraz współpracy z ogniwami Związku
OSP,
- Wojewódzki Koordynator ds. Ratownictwa Medycznego.
2. W skład Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego wchodzą stanowiska pracy :

- ds. nadzoru prewencyjnego,
- ds. rozpoznawania i analiz zagrożeń,
- ds. zabezpieczeń technicznych.

3. W skład Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru wchodzą następujące sekcje i stanowiska pracy:

1) Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych w tym stanowiska pracy :

- ds. kadr i kwalifikacji zawodowych,
- ds. pracowniczych,
- ds. emerytalno – rentowych i socjalnych.

2) Sekcja Organizacyjno – Prezydialna w tym stanowiska pracy :

- ds. organizacji, planowania pracy, skarg i wniosków,
- ds. integracji europejskiej, współpracy samorządowej i rządowej,
- ds. informacji, promocji i kontaktów z mediami,
- ds. obsługi poligraficznej, wydawniczej i archiwizacji,
- ds. obsługi sekretarskiej, kancelaryjnej i interesanta.

3) Stanowisko Pracy

- ds. kontroli i nadzoru.

4. W skład Wydziału Finansów wchodzą stanowiska pracy:

- ds. sprawozdawczości budżetowej,
- ds. księgowości syntetycznej,
- ds. obsługi kasowej.

5. W skład wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego wchodzą następujące sekcje i stanowiska pracy :

1) Sekcja Kwatermistrzowsko – Inwestycyjna w tym stanowiska pracy:

- ds. ewidencji i gospodarki materiałowej,
- ds. zabezpieczenia logistycznego i dotacji KSRG,
- ds. mundurowych, zaopatrzenia i mieszkaniowych,
- ds. administracyjno – gospodarczych.

2) Sekcja Techniczno –Transportowa w tym stanowiska pracy:

- ds. technicznych,
- ds. transportu,
- warsztat łączności.

3) Stanowisko Pracy:

- ds. planowania i analizowania budżetu.
- ds. zamówień publicznych i inwestycji.
- ds. programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych.

6. Stanowisko pracy ds. obronnych .
7. Stanowisko pracy Służby bhp.
8. Stanowisko pracy - Radca Prawny.
9. Stanowisko Pracy - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

§9

Schemat struktury określa załącznik Nr l do regulaminu

§10

Wykaz, rodzaj i liczbę stanowisk w Komendzie Wojewódzkiej PSP ustala Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach.

§11

1. W celu realizacji swoich obowiązków Świętokrzyski Komendant Wojewódzki nadzoruje bezpośrednio działalność:
1) Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru,
2) Wydziału Finansów,
3) Stanowiska pracy - Radcy Prawnego,
4) Stanowiska pracy Służb bhp.
5) Stanowiska pracy Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
2. I Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego nadzoruje
bezpośrednio działalność:
1) Wydziału Operacyjnego,
2) Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego,

3. II Zastępca Komendanta Wojewódzkiego nadzoruje bezpośrednio
działalność:
1) Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego,
2) Stanowiska pracy ds. Obronnych.


ROZDZIAŁ IV

ZASADY PLANOWANIA PRACY.

§12

1. Działalność Komendy Wojewódzkiej jest oparta na:
1) planie strategicznym,
2) planie operacyjnym w tym:
- rocznych planach pracy,
- kwartalnych planach pracy.
2. Integralną częścią rocznego planu pracy jest plan kontroli.
3. Plany strategiczne opracowywane są przez poszczególne Wydziały Komendy Wojewódzkiej pod nadzorem Zastępców Komendanta Wojewódzkiego i dotyczą wieloletnich działań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP woj. świętokrzyskiego w przedziale kilku lat ( tzw. plany wieloletnie ).
4. Plany strategiczne przedstawiane są do zatwierdzenia Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.
5. W procesie planowania pracy uczestniczą Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Sekcji i samodzielne stanowiska pracy Komendy Wojewódzkiej, stosownie do zakresów ich działania i w takim zakresie ponoszą za nie odpowiedzialność.
6. Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej zgodnie z zakresami czynności opracowują projekt rocznego planu pracy, który przekazują we wskazanym terminie do Naczelnika Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru.
7. Na podstawie planów, o których mowa w §12 ust. 4 i 6 regulaminu, Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru opracowuje projekt rocznego planu pracy, który przedstawia Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu do zatwierdzenia.
8. Zatwierdzony roczny plan pracy przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego przekazywany jest przez Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru Naczelnikom Wydziałów Komendy Wojewódzkiej do realizacji.
9. Roczny plan pracy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego przesyła się Komendantom Powiatowym (Miejskiemu) PSP do realizacji.
10. Naczelnicy Wydziałów i samodzielne stanowiska pracy Komendy Wojewódzkiej zgodnie z zakresem czynności opracowują projekty kwartalnych planów pracy, które przekazują do Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru w terminie do 25 - go każdego miesiąca kończącego kwartał.
11. Na podstawie planów, o których mowa w §12 ust. 8 i 10 regulaminu, Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru opracowuje projekty kwartalnych planów pracy Komendy Wojewódzkiej, które przedstawia Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu do zatwierdzenia.
12. Zatwierdzony kwartalny plan pracy przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego przekazywany jest przez Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru Naczelnikom Wydziałów i samodzielnym stanowiskom pracy Komendy Wojewódzkiej do realizacji.
13. Naczelnicy Wydziałów i samodzielne stanowiska pracy Komendy Wojewódzkiej przedkładają do Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru analizy z realizacji planów kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał.
14. Po upływie każdego roku Naczelnicy Wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Komendy Wojewódzkiej oraz Komendanci Powiatowi /Miejski/ PSP sporządzają sprawozdania z wykonania zadań ujętych w rocznym planie pracy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego i w terminie do 10 stycznia przekazują je do Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru.


ROZDZIAŁ V

ZASADY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ.

§13

1. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP zgodnie z art. 12 ust. 5 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z późniejszymi zmianami) kontroluje organy i jednostki organizacyjne PSP działające na terenie województwa świętokrzyskiego.
2. Działania kontrolne są prowadzone na podstawie rocznych planów kontroli, stanowiących integralną część rocznego planu pracy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego.
3. Roczny plan kontroli opracowuje Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru na podstawie propozycji zgłoszonych przez Naczelników Wydziałów i samodzielne stanowiska pracy Komendy Wojewódzkiej.
4. Zadania kontrolne wynikające z rocznego planu kontroli mogą być uszczegółowione i uzupełnione o zadania ujęte w kwartalnych planach pracy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego.
5. Informacje z wykonania i realizacji planu kontroli opracowuje Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru
6. Czynności z zakresu kontroli wewnętrznej w zakresie swoich uprawnień wykonują Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego, Naczelnicy Wydziałów, Główny Księgowy oraz Kierownicy Sekcji.
7. Zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych strażaków (pracowników cywilnych) powinny być określone w ich zakresach czynności.


ROZDZIAŁ VI

ZASADY OPRACOWYWANIA I WDRAŻANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH ORAZ PISM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP.

§14


1. Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są:
- rozkazy,
- rozkazy personalne,
- decyzje,
- decyzje personalne.

2. Projekty aktów prawnych opracowują Naczelnicy Wydziałów i samodzielne stanowiska pracy Komendy Wojewódzkiej zgodnie z ich zakresem działania w porozumieniu i pod nadzorem Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru oraz Radcy Prawnego.
3. Projekty aktów prawnych przed ich przedłożeniem Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu do podpisu, wymagają uzgodnienia z:
- Wydziałem Kadr, Organizacji i Nadzoru,
- Wydziałem Finansów, jeżeli dotyczą budżetu lub wywołują inne skutki finansowe,
- Radcą Prawnym,
- innymi wydziałami, jeżeli projekt aktu zawiera zadania dla tych komórek organizacyjnych.
4. Projekty aktów prawnych, które zawierają zadania dla kilku komórek organizacyjnych, powinny określać koordynatora i odpowiedzialnego za realizację całego aktu prawnego oraz w zależności od potrzeb harmonogram prac określający sposób jego realizacji.
5. Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wydanych aktów prawnych Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego, oraz sprawowania ogólnego nadzoru nad ich realizacją.

§15

1. Przedkładane Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu projekty pism w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych powinny być ponadto uzgodnione z Głównym Księgowym Komendy Wojewódzkiej.
2. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Sekcji i samodzielne stanowiska pracy przygotowujący projekty aktów prawnych, decyzji, pism i innych opracowań parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.

ROZDZIAŁ VII

ZAKRES UPRAWNIEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI I DZIAŁAŃ
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I STANOWISK PRACY.

§16


1. Do zadań wspólnych realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne
Komendy Wojewódzkiej należy w szczególności:

1) analizowanie stanu i potrzeb ochrony przeciwpożarowej w województwie,
2) występowanie z inicjatywą co do podjęcia aktów, decyzji i działań zapewniających postęp w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
3) podejmowanie przedsięwzięć organizacyjno-technicznych i ekonomicznych zapewniających efektywną realizację zadań nałożonych na wydział,
4) opracowanie projektów planów Komendy Wojewódzkiej i sprawozdań z ich wykonania,
5) sporządzanie prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu działania wydziału,
6) realizowanie działań z zakresu obronności według zasad ustalonych przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
7) opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu działania wydziału, opiniowania projektów takich aktów oraz merytoryczna interpretacja przepisów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej,
8) organizowanie narad, szkoleń i odpraw z właściwymi pracownikami komend powiatowych PSP oraz udzielanie im pomocy i instruktażu,
9) przestrzeganie i realizacja zadań z zakresu BHP,
10) załatwianie przekazanych skarg, wniosków i odwołań zgodnie z przyjętymi zasadami,
11) wdrażanie i wykonywanie aktów normatywnych,
12) inicjowanie wdrażania nowoczesnych rozwiązań naukowych oraz ekonomicznych osiągnięć ochrony przeciwpożarowej,
13) współpraca w realizacji zadań z innymi komórkami Komendy Wojewódzkiej, a także z administracją zespoloną i niezespoloną, organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
14) promowanie działalności PSP oraz KSRG,
15) zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw,
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego związanych merytorycznie z danym wydziałem.

§17

Do zadań Wydziału Operacyjnego należy:
1. Sekcja Planowania Operacyjnego w tym WSKR.

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa, koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie województwa,
2) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii,
3) sporządzanie informacji i analiz z zakresu działania jednostek krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa,
4) koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych PSP na terenie województwa,
5) realizacja zadań w zakresie obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
6) wdrażanie koncepcji Komendy Głównej PSP w sprawie organizacji i budowy Centrów Powiadamiania Kryzysowego w jednostkach organizacyjnych PSP woj. świętokrzyskiego,
7) organizowanie zasad dysponowania oraz kierowania siłami i środkami
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa,
8) organizowanie dowodzenia działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub
zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu,
9) ustalanie lokalizacji i zasad funkcjonowania baz chemicznych środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów oraz określenie normatywnych zapasów tych środków,
10) opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego i jego bieżąca
aktualizacja,
11) organizowanie obwodów operacyjnych na obszarze województwa,
12) organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków
Komendy Wojewódzkiej,
13) opracowywanie planu sieci jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa,
14) realizowanie zadań w zakresie organizacji Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa,
15) nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek organizacyjnych PSP woj. świętokrzyskiego oraz jednostek OSP włączonych do KSRG,
16) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i
współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze województwa,
17) bieżące analizowanie i nadzorowanie systemów łączności i systemów informatycznych w województwie, a także zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,
18) opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo – gaśniczych.

2. Sekcja Doskonalenia Zawodowego, Kultury Fizycznej i Sportu.

1) nadzór nad doskonaleniem zawodowym prowadzonym w jednostkach organizacyjnych PSP woj. Świętokrzyskiego,
2) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów jednostek
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i odwodów operacyjnych na
obszarze województwa w tym grup specjalistycznych ,
3) nadzorowanie ćwiczeń doskonalących na obiektach realizowanych przez
jednostki organizacyjne PSP na terenie woj. świętokrzyskiego
4) prowadzenie szkolenia członków OSP w zakresie ratowniczo – gaśniczym,
5) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony ludności oraz ochrony przeciwpożarowej,
6) prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
7) organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
8) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem grup specjalistycznych,
9) prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla strażaków PSP i OSP,
10) przygotowanie reprezentacji województwa na szczebel krajowy w dyscyplinach określonych przez Komendanta Głównego,
11) sprawowanie nadzoru nad księgozbiorem bibliotecznym oraz jego poszerzaniem,

3. Stanowisko Pracy –ds. funkcjonowania KSRG i OSP.

1) współpraca z Zarządem Wojewódzkim i Zarządami Powiatowymi Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych,
2) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem KSRG i OSP w województwie,
3) planowanie zadań w zakresie KSRG dla wojewody i gmin,
4) współpraca z administracją samorządową i rządową w zakresie
funkcjonowania KSRG.

4. Stanowisko Pracy – Wojewódzki Koordynator ds. Ratownictwa Medycznego.

1) współdziałanie z właściwymi jednostkami i organizacjami służby zdrowia
w zakresie ratownictwa medycznego,
2) koordynowanie i realizacja zadań z zakresu ratownictwa medycznego
w jednostkach organizacyjnych PSP woj. świętokrzyskiego.

§18

Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego należy:
1. Załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
2. Kontrola uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3. Dokonywanie ocen spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane.
4. Analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez PSP, oraz przekazywanie tych analiz Wojewodzie.
5. Inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa.
6. Opracowywanie i opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie zadań realizowanych przez PSP.
7. Kontrolowanie wykonywania zadań komend powiatowych PSP w zakresie kontrolno-rozpoznawczym.
8. Zatwierdzanie raportów o bezpieczeństwie dla zakładów o dużym ryzyku.
9. Ustalanie grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
10. Ustalenie i coroczne aktualizowanie wykazów zakładów o zwiększonym
lub dużym ryzyku co do rodzaju, kategorii i ilości substancji
niebezpiecznych.
11. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem monitoringu na terenie
województwa.
12. Przekazywanie informacji do publicznej wiadomości o:
- rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach,
- wykazie danych o grupach zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku,
- zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
- przyjętych zewnętrznych planach operacyjno – ratowniczych lub ich zmianach,
- instrukcjach postępowania na wypadek wystąpienia awarii.

§19

Do zadań Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru należy:

1. Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych.
1) realizowanie polityki kadrowo – płacowej Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
2) prowadzenie spraw kadrowych strażaków i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej, komendantów powiatowych i ich zastępców,
3) kontrola nad prowadzonymi sprawami kadrowymi w komendach powiatowych (miejskiej),
4) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
5) koordynowanie prac związanych z prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw kadrowych oraz ewidencji i rozdziału etatów z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych,
6) sporządzanie, kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych podległych Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu,
7) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, okresowej oceny zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej, komendantów powiatowych i ich zastępców,
8) przygotowanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi,
9) obsługa strażaków i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej w zakresie spraw socjalno – bytowych,
10) prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby w Komendzie Wojewódzkiej.

2. Sekcja Organizacyjno – Prezydialna.

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Wojewódzkiej,
2) uzgadnianie regulaminów organizacyjnych komend powiatowych (miejskiej) oraz opracowywanie projektów organizacji wewnętrznej Komendy Wojewódzkiej,
3) opracowywanie opinii do projektów aktów prawnych samorządu wojewódzkiego i Wojewody w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
4) obsługa pracy komisji dyscyplinarnej,
5) rozpatrywanie skarg, zażaleń i odwołań od decyzji komendanta powiatowego (miejskiego),
6) koordynowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków,
7) opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Wojewódzkiego,
8) przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania PSP na obszarze województwa,
9) organizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez PSP,
8) podejmowanie inicjatyw mających na celu współdziałanie w dziedzinie
bezpieczeństwa z organami administracji rządowej, samorządowej,
instytucjami, zakładami,
9) współdziałanie ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim,
10) przekazywanie Wojewodzie informacji o realizacji zadań wykonywanych
w jego imieniu,
11) sprawowanie kontroli nad komendami powiatowymi (miejską) w zakresie
spraw organizacyjnych,
12) realizacja zadań wynikających z ustawy oraz przepisów wykonawczych
w zakresie dostępu do informacji publicznej,
13) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego,
14) utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów,
15) prowadzenie sekretariatu Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
i jego Zastępców,
16) prowadzenie kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej,
17) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Wojewódzkiej,
18) prowadzenie archiwum Komendy Wojewódzkiej,
19) prowadzenie biura obsługi klienta,
20) realizacja zadań z zakresu poligrafii i wydawnictw,
21) sprawowanie nadzoru nad kroniką i salą tradycji Komendy Wojewódzkiej.

3. Stanowisko Pracy –ds. kontroli i nadzoru.

1) realizowanie zadań z zakresu koordynacji kontroli organów i jednostek
organizacyjnych PSP działających na obszarze województwa,
2) prowadzenie czynności kontrolnych oraz postępowań pokontrolnych,
3) opracowywanie planów kontroli jednostek organizacyjnych PSP
województwa świętokrzyskiego oraz kontroli wewnętrznej Komendy
Wojewódzkiej.

§20


Do zadań Wydziału Finansów należy:

1. Planowanie budżetu Komendy Wojewódzkiej.
2. Realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej.
3. Obsługa finansów Komendy Wojewódzkiej.
4. Współudział w planowaniu budżetowym na potrzeby komend Powiatowych (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.
5. Współdziałanie z Wydziałem Finansowym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz KG PSP.
6. Prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
7. Realizacja i rozliczanie wydatków w ramach środków otrzymanych na zadania KSRG.

§21


Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego należy:
1. Sekcja Kwatermistrzowsko – Inwestycyjna.
1) planowanie i koordynowanie kwatermistrzowskiego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu,
2) prowadzenie obsługi mieszkaniowe i, mundurowej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Wojewódzkiej,
3) planowanie i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie zakupu sprzętu, chemicznych środków gaśniczych, neutralizatorów i innych urządzeń,
4) realizacja zadań w ramach środków otrzymanych na zadania krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
5) zapewnienie zabezpieczenia obiektów i urządzeń Komendy Wojewódzkiej,
6) prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku Komendy Wojewódzkiej,
7) planowanie potrzeb materiałowych Komendy Wojewódzkiej,
8) dokonywanie zakupów materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej,
9) kontrola nad prowadzeniem spraw kwatermistrzowskich w komendach
powiatowych (miejskiej).
2. Sekcja Techniczno – Transportowa.

1) planowanie potrzeb technicznych Komendy Wojewódzkiej,
2) analizowanie technicznego wyposażenia jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
3) dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa i urządzeń niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej,
4) zapewnienie transportu w Komendzie Wojewódzkiej,
5) organizowanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu silnikowego i technicznego,
6) utrzymywanie kontaktów z producentami sprzętu pożarniczego i jego dystrybutorami w celu pełnego rozpoznania walorów techniczno-usługowych.
7) bieżące analizowanie systemów łącznościowych w województwie,
8) nadzór nad konserwacją sprzętu łączności w województwie:
­ prowadzenie napraw i remontów,
­ wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie systemów informatycznych i łączności.

3. Stanowisko Pracy ds. planowania i analizowania budżetu.

1) planowanie wykorzystania budżetowych środków finansowych na wydatki
rzeczowe Komendy Wojewódzkiej,
2) weryfikacja wydatków finansowych związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem Komendy Wojewódzkiej oraz jednostek organizacyjnych
PSP na terenie województwa,
3) kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w Komendzie Wojewódzkiej PSP
oraz w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie województwa.


4. Stanowisko Pracy ds. zamówień publicznych i inwestycji.

1) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych ujętych
w planie działania Komendy Wojewódzkiej,
2) udział w pracach komisji przetargowej w Komendzie Wojewódzkiej.
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi PSP z terenu woj.
świętokrzyskiego w zakresie realizacji procedur zamówień publicznych.
4) nadzór nad realizacją inwestycji, remontów prowadzonych w komendzie
wojewódzkiej i w jednostkach organizacyjnych PSP.


5. Stanowisko Pracy ds. programów przedakcesyjnych i funduszy
strukturalnych.

1) poszukiwanie informacji na temat możliwości finansowania ze środków
pomocniczych Unii Europejskiej ,
2) przygotowanie wniosków pod finansowanie ze środków instytucji
grantodawczych,
3) przygotowywanie projektów finansowych z funduszy przedakcesyjnych
i strukturalnych,
4) nadzór nad wydatkowaniem i rozliczanie uzyskanych funduszy.

§22


Do zadań Stanowiska Pracy ds. Obronnych należy:
1. Koordynowanie i załatwianie spraw z zakresu obronności (wg przepisów szczegółowych).
2. Prowadzenie kancelarii tajnej.
3. Sprawowanie kontroli wewnętrznej w Komendzie Wojewódzkiej nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.

§23

Do zadań Stanowiska Pracy służby bhp należy:
1. Dokonywanie analiz stanu BHP w jednostkach PSP na terenie województwa wraz z wnioskami dot. jego poprawy.
2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzeganie zasad przepisów BHP w Komendzie Wojewódzkiej.
3. Prowadzenie kontroli stanu technicznego oraz wytrzymałości sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz wyekwipowania w zakresie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pracy w Komendzie Wojewódzkiej.
4. Prowadzenie doradztwa w zakresie wprowadzenia zasad i przepisów BHP.
5. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi strażaków i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej.


§24
Do zadań stanowiska pracy - Radca Prawny należy:
1. Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
2. Sprawowanie nadzoru prawnego nad załatwianiem spraw przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej.
3. Zastępstwo sądowe w postępowaniu przed sadami powszechnymi.
4. Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, opiniowanie umów i porozumień.
5. Informowanie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego o zmianie w obowiązującym stanie prawnym.
6. Wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19 poz. 145 z późn. zm.).


§25

Do zadań stanowiska pracy Pełnomocnik ds. ochrony informacji
niejawnych należy:

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
2. Kontrola ochrony informacji niejawnych raz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
3. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
4. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PODLEGŁYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEMU KOMENDANTOWI WOJEWÓDZKIEMU PSP.

§26


1. Na terenie Województwa Świętokrzyskiego utworzone są następujące komendy powiatowe (miejska) Państwowej Straży Pożarnej działające w oparciu o regulaminy organizacyjne zatwierdzone przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:
1). Komenda Miejska PSP w Kielcach,
2). Komenda Powiatowa PSP w Busku-Zdroju,
3). Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie,
4). Komenda Powiatowa PSP w Kazimierzy Wielkiej,
5). Komenda Powiatowa PSP w Końskich,
6). Komenda Powiatowa PSP w Opatowie,
7). Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim,
8). Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie,
9). Komenda Powiatowa PSP w Sandomierzu,
10). Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej,
11). Komenda Powiatowa PSP w Starachowicach,
12). Komenda Powiatowa PSP w Staszowie,
13). Komenda Powiatowa PSP we Włoszczowe
2. Charakterystykę obszarów działania poszczególnych komend określa załącznik Nr 2 do regulaminu.


ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§27


Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach używa:
1. Pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm oraz 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis „Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach".
2. Stempla nagłówkowego o treści:

(godło)
Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach

§28

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki lub Zastępcy przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach pracy.

§29

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

§30

Traci moc regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego zarządzeniem nr 55/2003 r.

§31

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego.S P I S T R E Ś C I


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II
ZASADY FUNKCJONOWANIA I KIEROWANIA PRACĄ KOMENDY
WOJEWÓDZKIEJ PSP

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP

ROZDZIAŁ IV
ZASADY PLANOWANIA PRACY

ROZDZIAŁ V
ZASADY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

ROZDZIAŁ VI
ZASADY OPRACOWYWANIA I WDRAŻANIA PROJEKTÓW
AKTÓW PRAWNYCH ORAZ PISM ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP

ROZDZIAŁ VII
ZAKRES UPRAWNIEŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI
I DZIAŁAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
I STANOWISK PRACY

ROZDZIAŁ VIII
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ PODLEGŁYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEMU KOMENDANTOWI
WOJEWÓDZKIEMU PSP

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Zał. Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP
w Kielcach


CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW DZIAŁANIA
KOMEND POWIATOWYCH / MIEJSKIEJ PSP
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


1.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
z siedzibą przy ul. Sandomierska 81/83. Obszar działania to: miasta - Kielce, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik oraz gminy - Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Pikoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkowa-Nowiny, Straczyn, Zagnańsk. Łączna powierzchnia 2248 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 194 tys.


2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju
z siedzibą przy ul. Partyzantów 4. Obszar działania to:
miasto - Busko Zdrój oraz gminy -Busko- Zdrój, Stopnica, Solec-Zdrój,
Tuczępy, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojono, Wiślica.
Łączna powierzchnia 955,06 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 80 tys.


3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
z siedzibą przy ul. Strażacka 15. Obszar działania to:
miasta - Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów oraz gminy - Jędrzejów,
Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowicie, Oksa, Słupia Jędrzejowska,
Sobków, Wodzisław.
Łączna powierzchnia 1257 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 95 tys.


4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 21. Obszar działania to:
miasta - Kazimierza Wielka, Skalbmierz oraz gminy - Bejce, Opatowiec,
Czarnocin, Skalbmierz, Kazimierza Wielka.
Łączna powierzchnia 422 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 40 tys.


5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich
z siedzibą przy ul. Strażacka 14. Obszar działania to : miasta - Końskie, Stąporków oraz gminy - Końskie, Stąporków, Falków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków. Łączna powierzchnia 1140 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 88 tys.


6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
z siedzibą przy ul. Kościuszki 39. Obszar działania to :
miasta - Opatów, Ożarów oraz gminy - Opatów, Ożarów, Baćkowice,
Iwaniska, Lipnik, Sadowię, Wojciechowice, Tarłów.
Łączna powierzchnia 912,04 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 60 tys.


7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie
z siedzibą przy ul. l- go Maja 2. Obszar działania to:
miasta - Pińczów, Działoszyce oraz gminy - Pińczów, Działoszyce, Michałów, Złota i Kije .
Łączna powierzchnia 610,8 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 44 tys.


8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim
z siedzibą przy ul. Waryńskiego 32. Obszar działania to :
miasta - Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Kunów oraz gminy - Ostrowiec Świętokrzyski, Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Wasniów.
Łączna powierzchnia 616 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 122 tys.


9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 61. Obszar działania to :
miasta - Sandomierz, Zawichost oraz gminy - Sandomierz, Zawichost, Klimontów, Łoniów, Koprzwynica, Samborzec, Obrazów, Wilczyce,
Dwikozy.
Łączna powierzchnia 675 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 86 tys.

10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej
z siedzibą przy ul. l Maja 101. Obszar działania to : miasta - Skarżysko- Kamienna, Suchedniów oraz gminy - Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Bliżyn, Skarżysko-Kościelne. Łączna powierzchnia 362 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 83 tys.


11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
z siedzibą przy ul. Parkowa 6. Obszar działania to :
miasta - Staszów, Połaniec, Osiek oraz gminy - Staszów, Połaniec, Osiek, Oleśnica, Łubnice, Rytwiany, Szydłów, Bogoria.
Łączna powierzchnia wynosi 925 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 78 tys.


12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
z siedzibą przy ul. Trzosa 8. Obszar działania to:
miasta - Starachowice, Wąchock oraz gminy - Starachowice, Wąchock, Brody, Mirzec, Pawłów.
Łączna powierzchnia wynosi 539 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 102,6 tys.


13. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Włoszczowie
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 45. Obszar działania to :
miasto Włoszczowa oraz gminy - Włoszczowa, Krasocin, Secemin, Kluczewsko, Radków, Moskorzew.
Łączna powierzchnia wynosi 906 km2, powiat o liczbie mieszkańców ok. 48 tys.
Nazwa RozmiarData
Regulamin_2016.pdf1528 KB2016-11-02
Regulamin_KWPSP_2010.pdf1565 KB2010-08-02
Regulamin_KW_2017.pdf2344 KB2017-05-22
Regulamin_KW_PSP.pdf1828 KB2009-04-01
Regulamin_KW_PSP_2011.pdf1740 KB2011-02-28
regulaminKW2011.pdf1658 KB2011-10-14
regulaminKW2011a.pdf1597 KB2011-10-20
regulamin_KW_2009.pdf1423 KB2009-08-25
regulamin_KW_PSP_2008.pdf1047 KB2008-09-29
Wprowadzil: Piotr Krokos 2005-02-09 13:21:40
Zmienil: Piotr Krokos 2007-03-01 10:59:10
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2007-03-01 10:59:13
Przeczytano: 26977 razy.
Wersja archiwalna z 2014-09-04 11:55:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2013-12-11 13:43:21 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:57:17 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:55:51 (Wersja opublikowana)
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym: 1)kierowanie pracą komendy wojewódzkiej; 2)strukturę organizacyjną komendy wojewódzkiej; 3
Wersja archiwalna z 2008-10-17 14:54:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-01-08 13:16:03 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-01-08 13:14:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-01 11:12:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-01 11:11:54 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-03-01 11:10:57 (Wersja opublikowana)
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, zwanej dalej "komendą wojewódzką", określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym: 1)kierowanie pracą komendy wojewódzkiej; 2)strukturę or
Wersja archiwalna z 2007-03-01 10:59:13 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów