Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Remont budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, CPV – 45000000-7
OGŁOSZENIE O PRZETAGU NIEOGRANICZONYM

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
ul. Sandomierska 81 , 25-324 Kielce
tel. (041) 368-16-80, fax. (041) 368-16-63.

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro,
znak sprawy WT – 2370/1/07

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cena

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, pokój 223 w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30 lub otrzymać pocztą. Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.straz.kielce.com.pl/

IV. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach,
CPV – 45000000-7

Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

do 27 marca 2007 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).
Ocena spełnienia tych warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określonych przez zamawiającego wymagań, będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

2) Oświadczenie wykonawcy wymagane na podstawie art. 44 ustawy, potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z treścią formularza oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.

3) Kopię lub oryginał dowodu wniesienia/wpłacenia wadium.

VIII. Informacja na temat wadium

Wadium - 2000 zł (słownie złotych: dwa tysiące)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena brutto – 100%

X. Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 104 (sekretariat) w terminie do dnia 12.02.2007 r. do godziny 10:00.

XI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą 30 dni od terminu złożenia oferty.

XII. Informacja o zamiarze zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniuOgłoszenie zamieszczono w dniu ................
Ogłoszenie zdjęto w dniu .....................
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-01-22 11:43:01
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-01-22 11:43:01
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-01-22 12:52:48
Przeczytano: 3059 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów