Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Remont sieci ciepłowniczej budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach CPV – 452311006

OGŁOSZENIE O PRZETAGU NIEOGRANICZONYM

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul. Sandomierska 81 , 25-324 Kielce    tel. (041) 368-16-80, fax. (041) 368-16-63.

II. Określenie trybu zamówienia:
 

Przetarg nieograniczony  znak sprawy WT - 2370/2/08

III.  Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, pokój 212 w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30 lub otrzymać pocztą. Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego:  http://bip.straz.kielce.com.pl/

IV. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont sieci ciepłowniczej  budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach,

     CPV - 452311006

Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

do 40 dni od daty podpisania umowy r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr  223, poz. 1655)

Ocena spełnienia tych warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określonych przez zamawiającego wymagań, będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. Oświadczenie wykonawcy wymagane na podstawie art. 44 ustawy, potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z treścią formularza oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.

4. Kopię lub oryginał dowodu wniesienia wadium. (7000 zł).

5. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (załącznik nr 5). Nie złożenie oświadczenia, nie powoduje odrzucenia oferty, ale będzie jednoznaczne z oświadczeniem, że oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa.

6. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (załącznik nr 6). Nie złożenie oświadczenia nie powoduje odrzucania oferty, ale będzie oznaczało, że wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia.

7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

8. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat min. 5 węzłów cieplnych o mocy min 280 kW.               z podaniem ich wartości, mocy, daty i miejsca wykonania, oraz dokumenty potwierdzające że budowy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) Wykaz należy zamieścić na załączniku nr 7  

VIII. Informacja na temat wadium

Wadium  - 7000 zł (słownie złotych: dwa siedem tysięcy)
 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

         Cena brutto - 100%         

 
X. Miejsce i termin składania ofert

 
Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 104 (sekretariat) w terminie do dnia 11 kwietnia 2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego „Sala tradycji” - parter budynku w tym samym dniu o godz. 1015.

XI. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą 30 dni od terminu złożenia oferty. 

XII. Informacja o zamiarze zawarcie umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIII.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

           

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XIV.   Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu      

Wprowadzil: Piotr Krokos 2008-03-21 10:25:31
Zmienil: Piotr Krokos 2008-03-21 10:36:27
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2008-03-21 10:36:32
Przeczytano: 4902 razy.
Wersja archiwalna z 2008-03-21 10:32:22 (Wersja opublikowana)
Remont sieci ciepłowniczej budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach CPV – 452311006
Wersja archiwalna z 2008-03-21 10:31:50 (Wersja opublikowana)
Remont sieci ciepłowniczej budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach CPV – 452311006
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów