Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Dostawa sprzętu komputerowego dla KW PSP w Kielcach

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla KW PSP w Kielcach
Numer ogłoszenia: 183401 - 2011; data zamieszczenia: 04.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach , ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3681680, faks 041 3681663.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.straz.kielce.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla KW PSP w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla KW PSP w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załączono do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500 zł. Do oferty należy załączyć także dowód wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał co najmniej 3 dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum 50 000 zł każda w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający wymaga załączenia wykazu dostaw sprzętu komputerowego w okresie ostatnich trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (np. protokoły odbioru, referencje lub inne) potwierdzających , że te dostawy zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Opis przedmiotu zamówienia - zaakceptowany poprzez złożenie podpisu na każdej stronie formularz załącznika nr 1 do siwz. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych lub konieczności uzupełnienia formularza o informacje dodatkowe należy załączyć dodatkowy opis lub doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe wymagane elementy oferty: 1. Oferta cenowa wraz oświadczeniami, o których mowa w pkt 1-3 tabeli ( załącznik nr 2 do siwz) Dodatkowe elementy oferty: 2. Pełnomocnictwo uprawniające osobę / osoby podpisujące ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w punkcie 1. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania podmiotów w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy. 4. Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 5. Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób do wykonania zamówienia - jeżeli dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.straz.kielce.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81 25-324 Kielce, pok. 223.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81 25-324 Kielce, pok. 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Nazwa RozmiarData
Ogloszenie_komputery.pdf129 KB2011-07-04
SIWZkomputery.pdf1262 KB2011-07-04
Wprowadzil: Wojciech Żelazny 2011-07-04 15:16:01
Zmienil: Wojciech Żelazny 2011-07-04 15:16:01
Zatwierdzil: Wojciech Żelazny 2011-07-04 15:19:08
Przeczytano: 663 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów