Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Zakup 1 sztuki komory dymowej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nazwa, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, tel (041) 368-16-80, fax. (041) 368-16-63, poczta elektroniczna: zamowienia@straz.kielce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja Rządowa Terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup 1 sztuki komory dymowej dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup 1 sztuki komory dymowej dla KW PSP Kielce.
Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 5 miesięcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium:
Wykonawcy, którzy przystąpią do składania ofert zobowiązani są wnieść wadium w kwocie
10000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia należy udokumentować należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch komór dymowych na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wykazu zrealizowanych robót, polegających na wykonaniu komór dymowych z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje).

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Dokumenty i oświadczenia, jakie mają obowiązek złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków oraz inne wymagane załączniki oferty.

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

2) Oświadczenie wykonawcy wymagane na podstawie art. 44 ustawy, potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z treścią formularza oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

6) Wykaz zrealizowanych robót polegających na wykonaniu komór dymowych dla jednostek PSP z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 5 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru, referencje).

7) Sporządzona przez wykonawcę koncepcja zabudowy pomieszczeń komory oraz schemat toru przeszkód przez oba poziomy ścieżki treningowej komory.

8) Kopia lub oryginał dowodu wniesienia wadium.

9) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

10) Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, o ile wykonawca przewiduje podwykonawstwo części zamówienia.

11) Oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem, o ile wykonawca chce wyłączyć jawność informacji zawartych w ofercie, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.straz.kielce.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81,
25-324 Kielce, fax (041) 368-16-63
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10/12/2007 godzina 10:00, miejsce:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81,
25-324 Kielce, pok. 113 (kancelaria).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.11.2007 r. pod nr 227266-2007
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-11-20 14:58:34
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-11-20 14:58:34
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-11-20 15:00:14
Przeczytano: 5636 razy.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów