Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Przedmiotem zamówienia są: Materiały kancelaryjne (CPV 21200000-5) oraz materiały eksploatacyjne do drukarek (CPV 30190000-7)
OGŁOSZENIE O PRZETAGU NIEOGRANICZONYM

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
ul. Sandomierska 81 , 25-324 Kielce
tel. (041) 368-16-80, fax. (041) 368-16-63.
II. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro,
znak sprawy WT – 2370/14/06
III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, pokój 205 w dni robocze w godz. 7:30 ÷ 15:30 lub otrzymać pocztą. Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.straz.kielce.com.pl/ .

IV. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia są:

Materiały kancelaryjne (CPV 21200000-5) oraz materiały eksploatacyjne do drukarek (CPV 30190000-7)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach Nr 1 i 2 SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

Zadanie nr 1 - Materiały kancelaryjne CPV 21200000-5
Zadanie nr 2 - Materiały eksploatacyjne do drukarek CPV 30190000-7;

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia
Dostawa będzie realizowana partiami, raz w miesiącu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego potwierdzonego faksem. Termin realizacji zamówienia: przez okres 1-go roku licząc od daty podpisania umowy. Od momentu telefonicznego zgłoszenia Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 3 dni roboczych. Zamówienia składane będą przez Zamawiającego w dni powszednie w godz. od 7:30 do 15:30.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Ocena spełnienia tych warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów.
Zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określonych przez zamawiającego wymagań, będzie żądał złożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 Prawa zamówień publicznych.
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
VIII. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie Ilość punktów
1 cena brutto 100% 100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 104 (sekretariat) w terminie do dnia 22.08.2006 r. do godziny 9:00.

XI. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą 30 dni od terminu złożenia oferty.

XII. Informacja o zamiarze zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu


Ogłoszenie zamieszczono w dniu ................
Ogłoszenie zdjęto w dniu .....................
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2006-08-11 12:58:11
Zmienil: Piotr Krokos 2006-09-05 10:08:15
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2006-09-05 10:08:18
Przeczytano: 3077 razy.
Wersja archiwalna z 2006-08-25 14:09:16 (Wersja opublikowana)
Przedmiotem zamówienia są: Materiały kancelaryjne (CPV 21200000-5) oraz materiały eksploatacyjne do drukarek (CPV 30190000-7)
Wersja archiwalna z 2006-08-11 12:58:44 (Wersja opublikowana)
Przedmiotem zamówienia są: Materiały kancelaryjne (CPV 21200000-5) oraz materiały eksploatacyjne do drukarek (CPV 30190000-7)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów