Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, CPV – 45000000-7 Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
OGŁOSZENIE O PRZETAGU NIEOGRANICZONYM

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
ul. Sandomierska 81 , 25-324 Kielce
tel. (041) 368-16-80, fax. (041) 368-16-63.
II. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro,
znak sprawy WT – 2370/13/06
III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, pokój 205 w dni robocze w godz. 7:30 ÷ 15:30 lub otrzymać pocztą. Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.straz.kielce.com.pl/ .

IV. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach,
CPV – 45000000-7

Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia
Do dnia 27 października 2006 r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Ocena spełnienia tych warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 P.z.p. zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określonych przez zamawiającego wymagań, będzie żądał oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 44 P.z.p oraz § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), tj. oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 P.z.p., aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców, zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
VIII. Informacja na temat wadium
Wadium - 4000 zł (słownie złotych: cztery tysiące)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie Ilość punktów
1 cena brutto 100% 100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 104 (sekretariat) w terminie do dnia 11.08.2006 r. do godziny 9:00.

XI. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą 30 dni od terminu złożenia oferty.

XII. Informacja o zamiarze zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2006-08-02 11:27:39
Zmienil: Piotr Krokos 2006-08-24 14:34:58
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2006-08-24 14:35:01
Przeczytano: 5377 razy.
Wersja archiwalna z 2006-08-02 11:38:47 (Wersja opublikowana)
Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, CPV – 45000000-7 Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów