Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Dostawa 14 zestawów komputerowych dla KW PSP w Kielcach
OGŁOSZENIE O PRZETAGU NIEOGRANICZONYM

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
ul. Sandomierska 81 , 25-324 Kielce
tel. (041) 368-16-80, fax. (041) 368-16-63.
II. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro,
znak sprawy WT – 2370/3/07
III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, pokój 223 w dni robocze w godz. 7:30 ÷ 15:30 lub otrzymać pocztą. Zamawiający nie pobiera opłaty za SIWZ.
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.straz.kielce.com.pl/ .

IV. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup 14 fabrycznie nowych zestawów komputerowych dla KW PSP w Kielcach.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni od daty podpisania umowy.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia tych warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określonych przez zamawiającego wymagań wykonawcy będą zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

2) Oświadczenie wykonawcy wymagane na podstawie art. 44 ustawy, potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z treścią formularza oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ.

VIII. Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
L.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie Ilość punktów
1 cena brutto 100% 100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 113 (kancelaria) w terminie do dnia 26.04.2007 r. do godziny 9:00.

XI. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą 30 dni od terminu złożenia oferty.

XII. Informacja o zamiarze zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu
Ogłoszenie zamieszczono w dniu ................
Ogłoszenie zdjęto w dniu .....................
Wprowadzil: Bartłomiej Idzik 2007-04-18 13:59:42
Zmienil: Bartłomiej Idzik 2007-04-19 07:38:08
Zatwierdzil: Bartłomiej Idzik 2007-04-19 07:38:11
Przeczytano: 4863 razy.
Wersja archiwalna z 2007-04-18 14:06:00 (Wersja opublikowana)
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro
Wersja archiwalna z 2007-04-18 14:04:19 (Wersja opublikowana)
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów