Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

(Wersja opublikowana)
Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa świętokrzyskiego wykonuje Wojewoda Świętokrzyski przy pomocy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP wykonuje w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego zadania i kompetencje określone w ustawach (o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej).

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki jest kierownikiem państwowej jednostki budżetowej, dysponentem budżetu III stopnia, realizującym wydatki i dochody zgodnie z planem finansowym.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki realizuje zadania wynikające z postanowień art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późniejszymi zmianami).

Do zadań komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej należy:
 1. kierowanie komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 2. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa, z uwzględnieniem przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;
 3. organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym odwodów operacyjnych, na obszarze województwa;
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu;
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
 6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa;
 7. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa;
 8. wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa i powiatów, w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;
 9. organizowanie wojewódzkich ćwiczeń ratowniczych;
 10. kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 11. nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;
 12. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;
 13. analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną;
 14. opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb województwa, oraz organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze województwa;
 15. uczestniczenie w przygotowywaniu projektu budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy wojewoda, w rozdziałach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 16. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Do zadań komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:
 1. współdziałanie z zarządem oddziału wojewódzkiego związku ochotniczych straży pożarnych;
 2. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.
Wprowadzil: Piotr Krokos 2003-07-04 15:08:39
Zmienil: Piotr Krokos 2016-10-26 12:50:40
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2016-10-26 12:50:50
Przeczytano: 19604 razy.
Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:21:36 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:13:57 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:10:34 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2008-07-23 08:16:20 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2003-07-04 15:09:02 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów