Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:10:34 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki jest kierownikiem państwowej jednostki budżetowej, dysponentem budżetu III stopnia, realizującym wydatki i dochody zgodnie z planem finansowym.

Do zadań komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej należy:

2)  opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa, z uwzględnieniem przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;

4)  dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu;

6)  analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa;

8)  wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa i powiatów, w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;

10) kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

14) opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb województwa, oraz organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze województwa;

16) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

1)  współdziałanie z zarządem oddziału wojewódzkiego związku ochotniczych straży pożarnych;

 

Wprowadzil: Piotr Krokos 2003-07-04 15:08:39
Zmienil: Piotr Krokos 2015-03-13 15:10:20
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2015-03-13 15:10:34
Przeczytano: 19602 razy.
Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:21:36 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:13:57 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2015-03-13 15:10:34 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2008-07-23 08:16:20 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Wersja archiwalna z 2003-07-04 15:09:02 (Wersja opublikowana)
Kompetencje KW PSP w Kielcach
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów