Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce Tel. 041 36 53 204, fax 041 36 53 203 e-mail kw@straz.kielce.pl

Wersja archiwalna z 2008-10-01 12:34:24 (Wersja opublikowana)
ZASADY OGOLNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. 
Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2). 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach 

Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
wglądu do dokumentów urzędowych,
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU

Artykuł 6 ustawy szczegółowo określa rodzaj informacji stanowiącej informację publiczną, która podlega upublicznieniu tj.o:

organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje;

zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.

polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;

danych publicznych - w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i oceny dokonywanych przez organy władzy publicznej;
majątku publicznym.

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy informację publiczną udostępnia się w drodze:

ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
udostępnienia na wniosek zainteresowanego,
wstępu na posiedzenia, udostępnienia materiałów w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
terminale informacyjne.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność ( ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK

Zgodnie z ustawą ( art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. 
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. 
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w sekretariacie Komendy.

SPRAWY

Udostępnienie informacji na wniosek następuje „ bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę ( w terminie 14 dni) o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
Wprowadzil: Piotr Krokos 2008-10-01 12:22:38
Zmienil: Piotr Krokos 2008-10-01 12:34:18
Zatwierdzil: Piotr Krokos 2008-10-01 12:34:24
Przeczytano: 13048 razy.
Wersja archiwalna z 2008-10-01 12:34:24 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-01 12:28:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-01 12:26:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2008-10-01 12:23:45 (Wersja opublikowana)
Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
KW PSP w Kielcach    Organizacja pracy KW PSP    Przetargi KW    Komendy Powiatowe/Miejska    Instrukcja BIP    Słownik skrótów